Remont kapitalny zespołu napędowego jednostki pływającej KONTROLER – 12
  Numer umowy: TP-3800/3/K-12/2017
  Data obowiązywania: 2017-06-23
  Wykonawca: MARINE WORKS Adam Zaborowski, ul. Ateny 10, 80-299 Gdańsk
  Wartość umowy: 108800 zł

  Pomordowanym w Piaśnicy…

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na Cmentarzu Wojennym w Redłowie

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na Cmentarzu Wojennym w Redłowie

  W związku ze zbliżającym się Dniem Zadusznym, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski udał się na Cmentarz Wojenny w Redłowie, aby upamiętnić wziętych do niewoli przez Niemców, a następnie zdradliwie pomordowanych, w listopadzie 1939 roku w lasach pod Piaśnicą, Pracowników Urzędu Morskiego, m.in. inż. Stanisława Łęgowskiego, ówczesnego Dyrektora Urzędu,  inż. Mariana Bukowskiego, Naczelnika Wydziału Technicznego oraz Radcę Stanisława Jagodzińskiego, Z-cę Naczelnika Wydziału Handlowego.

  Czytaj dalej

  Informacja na temat zasilania plaż – komunikat nr 2

  SAD refulacja nr 2

  Refulacja w Sopocie 2005 – Archiwum Urzędu Morskiego w Gdyni

  W związku z planowanymi refulacjami plaż, Urząd Morski w Gdyni informuje, że po zakończeniu prac w Gdańsku (między wejściami nr 54 a 78 w dniach 1-12.06.2019r.) harmonogram dalszych działań wygląda następująco:

  1. Jastrzębia Góra (między wejściami nr 23 a 28) –  13-30.06.2019r.;
  2. Ostrowo (między wejściami nr 28 a 38) –  4-29.07.2019r.;
  3. Kuźnica (między wejściami nr 27 a 30)- 14-19.08.2019r.

  Pragniemy podkreślić, że prace będą prowadzone w danym czasie na odcinkach liczacych po kilkaset metrów (jeden odcinek na raz). Tylko te odcinki będą w tym czasie wyłączone z użytkowania.  Z pozostałej części plaży w danej miejscowości będzie można korzystać. 

  Czytaj dalej

  Drugie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne

  Zdjęcie ze spotkania

  W dniach 6-7 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie drugie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000.

  W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ponad 40 osób, w tym przedstawiciele Niemiec, Dani, Szwecji, Rosji, Łotwy oraz Finlandii. Polskę reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędów morskich oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku (wykonawca projektu planu oraz prognozy).

  Celem spotkania była prezentacja postępu prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, a w szczególności: stopień zaawansowania procesu gromadzenia danych, prezentacja wstępnego Projektu planu (v.0), harmonogram dalszych prac nad Projektem planu oraz dyskusja nad kwestiami transgranicznymi w Projekcie Planu z udziałem gości zagranicznych.

  Dziękujemy za owocną dyskusję oraz za wniesione opinie, uwagi i propozycje do projektu Planu.


  The second international consultation meeting

  The second international discussion meeting on the development of the Maritime Spatial Plan of Polish Sea Areas in the scale 1: 200 000 was organized in Warsaw on 6-7 November 2017 r.

  Over 40 participants took part in the meeting, representing Germany, Denmark, Sweden, Russia, Latvia and Finland. Poland was represented by the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, Maritime Offices in Szczecin and Gdynia, General Directorate for Environmental Protection, Ministry of Foreign Affairs and the Maritime Institute in Gdańsk (the Polish MSP and SEA Contractor).

  The meeting goal was to present the progress of the work on the Polish MSP, in particular: the stage of data collection process, presentation of the draft MSP – (version 0), timetable of further planning steps and the discussion on trans-border issues.

  We would like to thank Participants for the fruitful discussion and for the given opinions, suggestions and proposals to the draft plan.

   

   

   

  Logo PO WER

  

  W związku z realizacją projektu pn. „Wykonanie przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni” zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Urzędu Morskiego w Gdyni szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji projektu. Projekt będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Metodyką opracowania MZP i MRP od strony morza załączonymi do niniejszego zaproszenia.

  Niniejsze zaproszenie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i służy wyłączenie rozeznaniu rynku.

  Rozeznanie rynku dot. realizacji projektu pn. „Wykonanie przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni”.
  Data publikacji: 2017-07-31

  Poprawa stanu infrastruktury w portach Zatoki Gdańskiej

  Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 logo

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  1.Opis Projektu
  Przedsięwzięcie pt. „Poprawa stanu infrastruktury w portach Zatoki Gdańskiej” będzie realizowane w ramach:

  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
  Priorytet: 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
  Działanie: 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani

  Zakres projektu obejmować będzie następujące zadania:

  1. Budowa Falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku
  2. Przebudowa Falochronu Zachodniego w porcie Jastarnia

  Ad. 1. Budowa Falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku
  W ramach zadania planuje się wykonanie:
  – Falochronu osłonowego  o konstrukcji mieszanej (nabrzeże z parapetem + narzut ochronny z kamienia naturalnego),
  – Nabrzeża Południowego (odcinek wysoki, odcinek niski),
  – slipu do wodowania małych jednostek,
  – pirsu dla bramownicy,
  – kierownicy wejściowej,
  Dodatkowo projektuje się tacę do mycia małych jednostek oraz tacę pod ruszt do suszenia sieci.

  Ad. 2. Przebudowa Falochronu Zachodniego w porcie Jastarnia
  W ramach zadania planowana jest przebudowa Falochronu Zachodniego – na odcinku zasadniczym planowane jest podwyższenie korpusu istniejącego falochronu i wykonstruowanie ściany przeciwprzelewowej sięgającej z nieodzownym poszerzeniem korpusu do ok. 4,45 m i posadowieniem nowego żelbetowego płaszcza na dwóch rzędach pali.
  Zamierzone jest podwyższenie głowicy falochronu, przy jednoczesnym niezbędnym poszerzeniu jej korpusu na zewnątrz poza istniejący zarys (bez jej rozbiórki) i stabilnym posadowieniu na stalowej ściance szczelnej wykonanej jako zamknięta, szczelna grodza. Przewiduje się oczyszczenie całej powierzchni betonowej płyty bocznej i wykonanie ok. 10 cm nadbudowania stropu i boków, z dozbrojeniem siatką przeciwskurczową. Całkowita długość nowej głowicy wyniesie ok. 11,7 m. Będzie ona osłonięta układem pionowych odbojnic, rozmieszczonych po całym obwodzie ściany nowej głowicy.
  Na całej długości odcinka zasadniczego falochronu oraz głowicy przewidziano 4 pary stalowych stopni wyłazowych/wejściowych.
  W miejsce istniejących pachołów cumowniczych, przewiduje się nowe, typowe żeliwne pachoły cumownicze. Będą one służyły tylko na potrzeby kapitanatu jako pomocnicze, np. przy trudnych manewrach jednostek wchodzących/wychodzących z portu.
  Przewidziano pełne stabilne umocnienie brzegu od strony zachodniej falochronu na odcinku 45 mb.
  Umocnienie brzegu od nasady falochronu do pomostu postojowego. Przewidziano stabilne, nowe umocnienie skarpy na odcinku o długości ok. 35 m, od nasady nowego falochronu. Przewidziano urządzenia cumownicze na pomoście postojowym.

  2.Przetargi
  3.Kontakt
  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Dagmara Kołodziej, Specjalista
  e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 86
  fax. 58 620 67 43

  Poprawa stanu infrastruktury dostępowej i portowej w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego

  Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 logoSpis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  1.Opis Projektu
  Przedsięwzięcie pt. „Poprawa stanu infrastruktury dostępowej i portowej w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego” będzie realizowane w ramach:

  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
  Priorytet:1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
  Działanie: 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani

  Zakres projektu obejmować będzie następujące zadania:

  1. Przebudowa infrastruktury w porcie rybackim we Fromborku
  2. Przebudowa portu rybackiego w Nowej Pasłęce – etap II
  3. Przebudowa przystani rybackiej w Kamienicy Elbląskiej
  4. Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej
  5. Budowa falochronów osłonowych w Basenie III – Nowa Karczma
  6. Poprawa stanu infrastruktury dostępu do przystani rybackiej w Suchaczu – budowa falochronu

  Ad. 1. Przebudowa infrastruktury w porcie rybackim we Fromborku
  Zadanie obejmować będzie przebudowę nabrzeży wraz z powiększeniem basenu portowego od strony zachodniej, remont Falochronu Zachodniego, remont Opaski Wschodniej  oraz  przebudowę i remont dróg dojazdowych oraz nawierzchni, wyposażenie portu w nowe urządzenia odbojowe i cumownicze.
  Przewiduje się przebudowę nabrzeży portowych polegającą na zmianie przebiegu nabrzeży oraz podniesieniu rzędnej oczepów. Przy nabrzeżu wschodnim wykonana będzie nowa ścianka szczelna z oczepem żelbetowym obok ścianki istniejącej. Od strony zachodniej planuje się poszerzenie basenu portowego poprzez usunięcie istniejącego nabrzeża skarpowego oraz oczepowego. Na nabrzeżu zachodnim na styku z falochronem planuje się wygaszacz fal. Przewiduje się także przebudowę nabrzeża czołowego. Przy zamknięciu basenu portowego od strony południowej projektuje się także przebudowę slipu do wyciągania i wodowania jednostek pływających. Nabrzeża basenu portowego wyposażone będą w urządzenia cumownicze oraz urządzenia odbojowe. Falochron Zachodni – wyremontowana zostanie konstrukcja falochronu zachodniego od strony zachodniej i wschodniej. Przewiduje się także remont bloków pachołowych i nawierzchni falochronu zachodniego. Na akwenie całej przystani zaprojektowano wykonanie robót czerpalnych dla osiągnięcia projektowanych parametrów akwenu. Dodatkowo cały teren będzie wyposażony w elementy małej architektury.

  Ad. 2 Przebudowa portu rybackiego w Nowej Pasłęce – etap II
  Projekt podzielić można na 3 zasadnicze odcinki konstrukcyjne:
  – ostrogę Falochronu Północnego,
  – falochron Południowy, Północny, Nabrzeże Zamykające,
  – północną i Południową Obudowę Kanału Portowego.

  Celem projektu jest umożliwienie bezpiecznego cumowania jednostek w basenach o głębokości od 2 do 2,5m w zależności od nabrzeża oraz ochrona przed nadmiernym falowaniem wewnątrz akwenu portowego. Przebudowa portu obejmuje wykonanie nowych nabrzeży oraz wykonanie Awanportu otoczonego nowym Falochronem Południowym.
  W celu poprawy warunków nawigacyjnych planuje się odchylenie linii falochronu tuż za głowicą Falochronu Południowego, co umożliwi zwiększenie szerokości akwatorium z 30 m do 70 m. W awanporcie znajdują się nabrzeża o długościach odpowiednio 48,8mb (Przy Falochronie Południowym) i 36,40mb (Nabrzeże Zamykające). Możliwe będzie także wykorzystanie odcinka o długości 77,1mb pionowo ściennej części nowego Falochronu Południowego jako tymczasowych stanowisk postojowych. Nowy układ nabrzeży pozwoli na wykonanie rampy do slipowania jednostek. Zaprojektowany awanport będzie mógł pełnić także rolę akwenu manewrowego oraz umożliwi wykonanie zwrotu i nakierowanie jednostki na kurs 270 o prowadzący bezpośrednio do wyjścia z portu. Dla jednostki pływającej o zadanych parametrach projektowych, wejście i wyjście z portu, nawet przy niesprzyjających warunkach falowych i wiatrowych, nie powinno sprawiać najmniejszych problemów. Wykonanie nowego akwatorium wiąże się ze znacznie większymi nakładami robót pogłębiarskich i koniecznością przebudowy istniejącego układu znaków nawigacyjnych.

  Ad. 3 Przebudowa przystani rybackiej w Kamienicy Elbląskiej
  Zadanie obejmować będzie:
  – przebudowę Nabrzeża Południowego,
  – przebudowę Nabrzeża Zachodniego,
  – budowę Nabrzeża Wschodniego,
  – wyposażenie przystani w elementy m.in. stanowisko do płukania sieci, slip.
  W ramach przebudowy Nabrzeży Południowego i Zachodniego zaprojektowano nową konstrukcję obu nabrzeży w postaci wspornikowej stalowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem, wysuniętych minimalnie w stronę wody, tak aby projektowany oczep przebiegał oddylatowany niemal na styk z istniejącym starym oczepem. W ramach przebudowy Nabrzeża Wschodniego usytuowanie nowej odwodnej krawędzi nabrzeża zostało tak wytyczone, aby w minimalnym, niezbędnym zakresie wyjść na wodę. Stąd na linii prostej w planie tego nabrzeża projektowana ścianka szczelna pozostanie na prawym odcinku po stronie odlądowej istniejącej drewnianej palisady, która nie będzie usuwana, na kolejnym odcinku pozostanie po stronie odwodnej i wówczas istniejąca drewniana palisada musi być usunięta. Konstrukcja projektowanego Nabrzeża Wschodniego wykonana zostanie analogicznie jak Nabrzeża Zachodniego i Południowego, w postaci stalowej, wspornikowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem w koronie.Stanowisko do płukania sieci zaprojektowano jako konstrukcję w dowiązaniu do nowej konstrukcji nabrzeża, z którym bezpośrednio sąsiaduje. Istniejąca skarpa boczna na długości stanowiska zostanie oczyszczona z zalegającego tam gruzu, a wolna przestrzeń od bocznej ściany stanowiska do skarpy przyległego terenu zostanie zasypana pospółką do poziomu istniejącego terenu. Ponadto planuje się umocnienie brzegu na odcinku od projektowanego stanowiska płukania sieci do istniejącego zjazdu dla łodzi. Na całej długości Nabrzeża Zachodniego od narożnika z Nabrzeżem Południowym do nowego stanowiska do płukania sieci utwardzenie pasma bocznego i wodociąg zasilający stanowiska postojowe przy tym nabrzeżu – 3 punkty poboru wody. Równolegle do projektowanego pasma zaprojektowano połączeniowy pas terenu o szerokości 1,50 m.

  Ad. 4 Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej
  Przedsięwzięcie „Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej” obejmować będzie następujące elementy:
  – zakotwienie istniejącej ścianki szczelnej wraz z wykształtowanie nowego oczepu,
  – remont lub budowa nowej konstrukcji oczepów,
  – nowe odbojnice,
  – modernizacja wnęki slipowej (zmiana kąta spadku),
  – stanowisko do płukania sieci z punktem zasilania pompy (przeniesionym z narożnika nabrzeża) oraz fundamentu pod dźwig, w bezpośrednim sąsiedztwie wnęki slipowej,
  – przeniesienie skrzynki elektrycznej na nabrzeżu południowym i na nabrzeżu północnym lampy oświetleniowej – z uwagi na ich zalewanie,
  – stojaki do suszenia sieci,
  – nowa nawierzchnia na nabrzeżach wraz z utwardzonym placem postojowym, miejsca na pomieszczenia magazynowe dla rybaków,
  – ewentualne pogłębienie basenu.

  Ad. 5 Budowa falochronów osłonowych w Basenie III – Nowa Karczma
  Przystań morska w Krynicy Morskiej – „Basen III – Nowa Karczma” stanowi akwen obudowany nabrzeżami pionowościennymi, podzielony konstrukcją Pomostu Postojowego na dwa baseny: zachodni i wschodni. Przystań nie posiada zabezpieczenia przed oddziaływaniem falowania. Założono wybudowanie nowego Nabrzeża Południowego II o długości 70 m, w zachodniej części przystani, w przybliżeniu w śladzie istniejącej palisady. Nabrzeże usytuowane będzie po kątem prostym do istniejącego nabrzeża Zachodniego. Z jego wschodniego końca będzie wychodzić, również pod kątem prostym Falochron Zachodni.

  Ad. 6. Poprawa stanu infrastruktury dostępu do przystani rybackiej w Suchaczu – budowa falochronu
  Zdanie obejmuje:
  1) remont falochronu wschodniego:
  a) część podwodna – wymiana lub wzmocnienie palisady
  b) część nadwodna:
  – wypełnienie kawern, uzupełnienie  narzutu, wykonanie nowych spoin betonowych (dla narzutu spionowanego), uzupełnienie kamieni narzutu ochronnego  (dla narzutu niespoinowanego)
  naprawa nawierzchni (uzupełnienie podsypki, wyrównanie nawierzchni)
  – uzupełnienie sprzętu ratowniczego
  – oświetlenie
  2) wykonanie Prawej Główki wejściowej  i  fragmentu falochronu zachodniego:
  – wykonanie oznakowania nawigacyjnego
  – pozostałe roboty w tym: podczyszczenia dna w basenie w rejonie nabrzeży i falochronów, tor podejściowy.

  2.Przetargi

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Dagmara Kołodziej, Specjalista
  e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 86
  fax. 58 620 67 43

   

  E-administracja i otwarty rząd

  W dniu 3 lutego 2016 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłosił konkurs na wyłonienie partnera w realizacji projektu pn.”Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej” w ramach naboru otwartego do PO PC, oś II „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Pełna informacja dotycząca warunków udziału w konkursie, sposobu przygotowania oferty oraz wymaganych dokumentów, znajduje się na stronie www Urzędu Morskiego w Słupsku – http://www.umsl.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakładce „ogłoszenia”.

  Ważna informacja – książeczka żeglarska

  W związku z wejściem w życie w dniu 9 listopada 2015 r. Ustawy o pracy na morzu (Dz. U. Poz. 1569) informujemy m. in. o zmianach dotyczących terminów ważności książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawienie.

  Art. 11 ust. 1 – książeczkę żeglarską wystawia się na okres 10 lat.
  Art. 11 ust. 2 – książeczki żeglarskie dla: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, młodocianych wystawia się na okres 5 lat.
  Art. 11 ust. 4 – za wystawienie książeczki żeglarskiej pobiera się opłatę w wysokości równowartości 50 euro.
  Art. 11 ust. 5 – za wystawienie książeczki żeglarskiej uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom pobiera się opłatę w wysokości równowartości 25 euro.
  Art. 11 ust. 6 – przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty, w dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej.
  Art. 125 ust. 1 – książeczki żeglarskie wystawione na czas nieokreślony zachowują ważność przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 8 listopada 2025 r.