WFOŚiGW

  • 3 kwietnia 2024
  • Grażyna Przybylska

Zakup czterech samochodów o napędzie elektrycznym na potrzeby Urzędu Morskiego     w Gdyni

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Wysokość dofinansowania: do kwoty 1 000 000 zł
Termin wykonania zadania i przekazania do eksploatacji: 31 grudnia 2024r.

W dniu 2 lutego 2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a  Urzędem Morskim w Gdyni zawarta została Umowa nr WFOŚ/pjb/382/556/2024 o dofinansowanie za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa zadania realizowanego przez państwową jednostkę budżetową.

Pośród licznych zadań, wynikających z prawa krajowego i międzynarodowego, w zasięgu działania administracji morskiej znajdują się również obszary Natura 2000, objęte ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Należą do nich między innymi ostoje ptaków oraz różnego rodzaje siedliska, zlokalizowane w rejonie Mierzei Wiślanej, Zatoki Puckiej, ujścia Wisły oraz w innych miejscach. Są to miejsca, w których pracownicy urzędu wykonują czynności służbowe – również z wykorzystaniem samochodów służbowych.

W wyniku wycofania z dalszej eksploatacji 4 najstarszych samochodów spalinowych i zastąpieniu ich elektrycznymi nastąpi całkowita redukcja zanieczyszczeń, pochodzących ze spalin tych samochodów do powietrza oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji na terenach szczególnie wrażliwych i cennych ekologicznie oraz  środowiskowo.

Zakup pojazdów elektrycznych wpisuje się w Program Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), a w szczególności w realizację celów wynikających z Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zakup samochodów elektrycznych zostanie zrealizowany z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odnośnik do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl