Aktualności

Urząd Morski w Gdyni rozbuduje pirs pasażerski morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej

  • 10 września 2020
podpisanie umowy na rozbudowe pirsu w Krynicy Morskiej
umowę podpisują: od prawej - Barbara Olczyk, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw Inwestycyjnych oraz Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

W środę, 9 września br. Urząd Morski w Gdyni, reprezentowany przez Panią Barbarę Olczyk, Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji zawarł z Samorządem Województwa Pomorskiego, reprezentowanym przez Panów Marszałków Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego, umowę na realizację projektu pn. Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim.

Całkowita wartość projektu wynosi 13,2 mln PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską to 11,2 mln PLN. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest komplementarny z inwestycją Gminy Miasta Krynica Morska pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej" i obie te inwestycje stanowią element przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

podpisanie umowy na rozbudowe pirsu w Krynicy Morskiej

W ramach projektu planowana jest rozbudowa pirsu pasażerskiego oraz wydłużenia nabrzeża wraz z zabezpieczeniem skarpy w Krynicy Morskiej w celu zmniejszenia falowania wewnątrz portu, przy zachowaniu warunków dobrej nawigacji na podejściu do i wyjściu z portu.

Potrzebę realizacji inwestycji zidentyfikowano m.in. podczas przeprowadzonych konsultacji - przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej". W spotkaniach brali udział przedstawiciele zarządców morskich wód wewnętrznych i wód śródlądowych, operatorzy portów i przystani, przedstawiciele środowiska żeglarskiego, naukowego i samorządów terytorialnych, a także organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz członkowie klubów żeglarskich.

W trakcie konsultacji jako jeden z kluczowych problemów Krynicy Morskiej zdefiniowano Ograniczenie wykorzystania portu jachtowego w Krynicy Morskiej. Przyczyną takiego stanu jest nadmierne falowanie w porcie oraz spłycenie głębokości w okolicach pirsu do około 1,3 m. Uniemożliwia to spokojny postój jachtów, ogranicza dostępność portu dla niektórych jednostek oraz pełne wykorzystanie infrastruktury portowej.

Aby rozwiązać wskazane problemy, przeprowadzono szereg analiz i ustalono następujący zakres planowanej inwestycji:

  • Pirs Pasażerski, który obecnie ma długość ok. 100 m zostanie wydłużony o 65,5 m.
  • Szerokość wejścia do portu wyniesie 38 m, co skutkować będzie zmniejszeniem falowania wewnątrz portu. Przy przedłużonym pirsie cumować będą mogły statki pasażerskie białej floty i jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni.
  • Na odcinku od narożnika nasady istniejącego pirsu w stronę ulicy Gdańskiej wydłużone będzie nabrzeże postojowe o długości 50,0 m, które pełnić będzie funkcję postojową.
  • Dalej, w stronę ulicy Gdańskiej wykonane będzie umocnienie brzegu wschodniego i brzegu północnego.
  • Ponadto, w miejscu obecnego ciągu pieszo-jezdnego na odcinku 194 m wykonana zostanie nowa utwardzona nawierzchnia.
  • Bezpośrednio za zjazdem z ulicy Gdańskiej znajdować się będzie parking na 22 samochody.

Projekt realizowany będzie do końca 2022 roku.

Przeprowadzone w ramach inwestycji działania rozwiążą problem falowania w porcie, poprawią bezpieczeństwo, umożliwią pełne wykorzystanie infrastruktury oraz podwyższą dostępność portu dla różnych jednostek.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Krynicy Morskiej, Urząd Morski w Gdyni w ramach swoich kompetencji jest w trakcie realizacji projektu Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych. Ponadto, w ramach projektu wybudowana zostanie droga serwisowa na koronie wału, która docelowo będzie mogła być wykorzystana jako ciąg spacerowy.

W najbliższym czasie Urząd Morski w Gdyni planuje również podpisanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o dofinansowanie na budowę falochronu zachodniego o długości ok. 134 mb w przystani w Krynicy Morskiej – Basen III – Nowa Karczma.

Nadmienić należy, że potencjał portu w Krynicy Morskiej zostanie w pełni wykorzystany po zakończeniu budowy Kanału Żeglugowego, łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, który przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w porcie w Krynicy Morskiej.

3 października 2022

Neutralizacja niewybuchów z okresu II wojny świat…

W dniach 4-7.10 oraz 10.10.2022r. odbędzie się neutralizacja niewybuc…

26 września 2022

Światowy Dzień Morza 2022 – Nowe technologi…

W czwartek, 29 września będziemy obchodzić Światowy Dzień Morza. Tego…