Pierwsze X-blocki zostały wbudowane na Falochronie Wschodnim

Nowy rok przyniósł dalszy postęp prac na budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Na Falochronie Wschodnim, po jego zewnętrznej i wewnętrznej stronie, zostały wbudowane pierwsze X-blocki plus, które docelowo wzmocnią całą konstrukcję. Budowa na Mierzei Wiślanej jest pierwszą w Polsce, a drugą w Europie na której zastosowano tę unikalną technologię zabezpieczającą falochrony przed działaniem fal.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu

PZP LJW - MapaNa podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Projekt planu obejmie akweny przyległe do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby zgodnie z załącznikiem mapowym.

Czytaj dalej

„Drugie życie” ZODIAKA

fot. płk Grzegorz Mikłusiak, Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 i kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Po zakończeniu służby w Urzędzie Morskim w Gdyni s/v ZODIAK rozpoczyna „nowe życie” jako obiekt szkoleniowy Wojsk Specjalnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.  W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku w naszej nowo wybudowanej i zmodernizowanej Bazie Oznakowania Nawigacyjnego przy Nabrzeżu Mew w Gdańsku nastąpiło nieodpłatne i bezterminowe przekazanie statku wraz z wyposażaniem Jednostce Wojskowej Nr 2305, dziedziczącej tradycje Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Czytaj dalej

Nowe oblicze Bazy Oznakowania Nawigacyjnego

BON listopad 2020

Pod koniec 2020 roku zakończono prace przy modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni. Baza ma swoją siedzibę w Gdańsku, na Westerplatte przy Zakręcie Pięciu Gwizdków. Nowy budynek, wraz z niezbędną infrastrukturą, powstał w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”, jego budowa trwała 2 lata, a suma przeznaczona na realizację to 27.641.041,10 zł.

Czytaj dalej

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską cz. II- ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W zakresie realizacji drugiej części inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, 10 września br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu ogłoszonym wiosną (ofert wpłynęło 9). W wyniku prac komisji przetargowej, dwie z nich podlegały ocenie. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: cena – 60%, skrócenie terminu realizacji – 20% oraz okres rękojmi – 20%.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

Grudzień na budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Na budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną scalany jest pierwszy z dwóch mostów obrotowych. Konstrukcja będzie ważyła 500 ton, jej montaż odbywa się z dokładnością do milimetrów z wyważeniem konstrukcji do kilograma. Nie tylko mosty, prace przy budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską toczą się intensywnie na całym obszarze.

Coraz niższe temperatury nie przeszkadzają w pracach na Mierzei Wiślanej.

Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla regionu i całego naszego kraju. Koronawirus nie zatrzymuje polskich budów: trwają one w całym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Czytaj dalej

Sztuczne zasilanie brzegu w Górkach Wschodnich

W połowie listopada br. zakończyły się prace związane ze sztucznym zasilaniem brzegu w Górkach Wschodnich (km 58,4 – 59,0). W ramach umowy, realizowanej przez PRCiP Sp. z o.o. w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykonano dokumentację projektową oraz wbudowano w brzeg morski  około 60 000 m3 piasku na odcinku o długości 600 m. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia utworzono plażę o szerokości około 60 m.

Czytaj dalej

Kurs SDR 30.11.2020 – 06.12.2020

Wydział Finansowo – Księgowy informuje, że od dnia 30.11.2020. do dnia 06.12.2020r. kurs SDR stosowany do wyliczenia jednostki taryfowej dla cenników opłat za niektóre usługi Urzędów Morskich wynosi: 5,37

 Wartość  złotowa jednostki taryfowej wynosi: 1,07 zł

 Średni kurs Euro wynosi: 4,47 zł.

Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19 Guidelines on extending the validity of seafarers’ maritime documents in the period of COVID-19 pandemic state

Poniżej prezentujemy najnowsze wytyczne dotyczące przedłużenia ważności dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19.

Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19

Guidelines on extending the validity of seafarers’ maritime documents in the period of COVID-19 pandemic state

 

Kurs SDR 23.11.2020 – 29.11.2020

Wydział Finansowo – Księgowy informuje, że od dnia 23.11.2020. do dnia 29.11.2020r. kurs SDR stosowany do wyliczenia jednostki taryfowej dla cenników opłat za niektóre usługi Urzędów Morskich wynosi: 5,38

 Wartość  złotowa jednostki taryfowej wynosi: 1,08 zł

 Średni kurs Euro wynosi: 4,48 zł.