Stulecie Administracji Morskiej RP

100-na rocznica utworzenia Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie, którego spadkobiercą i kontynuatorem działań jest Urząd Morski w Gdyni i Administracja Morska RP

Zdjęcie siedziby Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7. Prawdopodobnie lata 60-te XX w. (fot. ze zbiorów Andrzeja Matulewicza)

Zdjęcie siedziby Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7. Prawdopodobnie lata 60-te XX w. (fot. ze zbiorów Andrzeja Matulewicza)

Dzisiaj, 2 kwietnia 2020 roku przypada 100-na rocznica powołania do życia Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie.

Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 kwietnia 1920 roku został utworzony Urząd Marynarki Handlowej w Wejherowie. Na stanowisko Naczelnika tego Urzędu, Minister Spraw Wojskowych, generał porucznik Józef Krzysztof Leśniewski,  mianował kapitana marynarki  Józefa Poznańskiego (jego następcą został inż. Stanisław Waldemar Łęgowski, zamordowany przez hitlerowców w lasach Piaśnicy w listopadzie 1939 roku wraz z dziesięcioma zakładnikami z Urzędu Morskiego). Do zadań Urzędu należały sprawy  związane z rejestracją łodzi, awariami i wypadkami morskimi, ochroną wydm i brzegów morskich oraz ich umocnień, sprawy ochrony rybołówstwa i administracji portami.

Czytaj dalej

Zniesienie Urzędu Morskiego w Słupsku

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 91), z dniem 1 kwietnia 2020 r. został zniesiony Urząd Morski w Słupsku, a jego zadania na obszarze obejmującym morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie oraz pas nadbrzeżny od linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41′56,70′′ długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, do wschodniej granicy państwa przejął Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT WS. OTWARCIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Rozbudowa systemu pozycjonowania RTK akwenu Zalewu Wiślanego.

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Rozbudowa systemu pozycjonowania RTK akwenu Zalewu Wiślanego nastąpi w formie transmisji on-line. Transmisja rozpocznie się w dniu 31.03.2020 r. o godz. 10:30.  

Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCEz56jXsyB-p-e62gxMMLOQ

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym

Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19

Guidelines on extending the validity of seafarers’ maritime documents in the period of restrictions due to COVID-19 epidemic risk

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wydziału Dokumentów Marynarskich

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Morskiego w Gdyni

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że pomimo tej sytuacji Urząd Morski w Gdyni funkcjonuje w sposób zapewniający nieprzerwaną  realizację wszystkich zadań.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zmuszeni jesteśmy jednak do zamknięcia bezpośredniej obsługi interesantów, a także możliwości bezpośredniego składania dokumentów w Urzędzie. Bezpośrednio obsługiwać będziemy tylko te sprawy, które wymagają stawiennictwa osobistego (wydanie książeczek żeglarskich; potwierdzania wyciągów pływania niezbędnych dla innych instytucji). Przypominamy także o możliwości odsyłania przez nas gotowych do odbioru dokumentów (z wyjątkiem książeczek żeglarskich), drogą pocztową, na koszt adresata, a w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego na koszt Urzędu (wniosek o przesyłkę dostępny w formie elektronicznej – dotyczy wyłącznie dokumentów marynarskich). W tej chwili nie realizujemy natomiast wysyłek dokumentów za granicę.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wydziału Dokumentów Marynarskich.

Załatwianie innych spraw w Urzędzie może być w tej chwili wykonywane tylko w formie telefonicznej (58 355 33 33), poprzez ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (umgdy@umgdy.gov.pl) lub tradycyjnej. Nie jest możliwe osobiste składanie dokumentów do kancelarii Urzędu.

Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Dzięki temu zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych!

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na powyższe ograniczenia wstrzymywane są obecnie (do odwołania) prowadzone procedury naborów do pracy w Urzędzie.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW (8:30 – 14:00) pozostają bez zmian.

Srebrny Sekstant za 2019 roku dla Joanny Pajkowskiej

Srebrny Sekstant za 2019 rok dla kpt.  Joanny Pajkowskiej

Gala Rejs Roku- Srebrny Sekstant 2019 fot. 1

Jubileuszowa, 50 gala wręczenia najważniejszych żeglarskich nagród Rejs Roku – Srebrny Sekstant przyznanych za żeglarskie dokonania w roku 2019, odbyła się tradycyjnie w pierwszy piątek marca, w murach Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Trofeum główne trafiło do rąk Joanny Pajkowskiej – pierwszej Polki, która samotnie i bez zawijania do portów opłynęła świat.

Czytaj dalej

Przejście dotychczasowego pracodawcy – Urzędu Morskiego w Słupsku na nowego pracodawcę – Urząd Morski w Gdyni

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 231 § 3 Kodeksu pracy Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku i Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informują, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. nastąpi przejście dotychczasowego pracodawcy – Urzędu Morskiego w Słupsku na nowego pracodawcę – Urząd Morski w Gdyni w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku (Dz.U. poz. 91).

100lecie Polskiej Służby Hydrograficznej oraz podpisanie porozumień o współpracy z BHMW oraz MOSG

Uczestnicy uroczystości podpisania porozumień oraz 100lecia BHMW

19 lutego br. roku podczas obchodów  setnej rocznicy utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej, w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podpisano porozumienia  o współpracy w 2020 roku pomiędzy szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej a dyrektorami Urzędów Morskich, a także pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Porozumienia podpisali: szef BHMW, komandor Dariusz Kolator, komendant MOSG, płk SG Andrzej Prokopski, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak.

Czytaj dalej

Morze możliwości, morze zagrożeń – I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem

kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podczas prezentacji Kongres Bezpieczeńtwa Morskiego

We wtorek, 11 lutego br.  w hotelu Courtyard Marriot Waterfront Gdynia odbył się I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego,  zorganizowany z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem.

Nie zabrakło tam również naszego Urzędu.  Dyrektor, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski w Sesji III: Siły Morskie RP – podmioty, zdolności, potrzeby, współdziałanie wygłosił prezentację pt. „Administracja morska w terenie” (link do prezentacji: https://prezi.com/p/3cdvqnmn8xsb/?present=1).

Czytaj dalej