Pierwsze asfalty na budowie przekopu

Pierwszy asfalt na przekopie kwiecień 2021

fot. materiały prasowe NDI/Besix

Powstaje nowa droga 501 na Mierzei Wiślanej. Pierwsze warstwy bitumiczne już zostały ułożone. Droga będzie przebiegać przez dwa nowe mosty – w ich rejonie oraz w podporach trwa wykonywanie zasilania, które pozwoli na naprzemienne zamykanie i otwieranie mostów. Dzięki temu zostanie zachowana ciągłość ruchu samochodowego. Intensywne prace toczą się też w obrębie Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego czy sztucznej wyspy.

– Prace na budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską idą zgodnie z harmonogramem. W kwietniu podpisaliśmy umowę na II etap tego przedsięwzięcia: możemy więc powiedzieć, że większość projektu jest w realizacji. W 2023 r. planujemy zakończyć tę inwestycję – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Czytaj dalej

Plaża Babie Doły

W związku z wczorajszymi informacjami medialnymi na temat plaży w Babich Dołach, Urząd Morski w Gdyni informuje, że na chwilę obecną, pomimo swojej konstrukcji i nieestetycznego wyglądu, znajdująca się tam opaska brzegowa, zbudowana kilkadziesiąt lat temu z gruzu i innych elementów, stanowi zabezpieczenie przed abrazją brzegu morskiego oraz niszczeniem infrastruktury zaplecza (m.in. pętla autobusowa). Obszar ten jest również zagrożony ruchami osuwiskowymi, jednak od wielu lat nie obserwuje się tam erozji morskiej właśnie ze względu na istnienie tej „budowli”. Do 2018 roku obszar ten był zamkniętym teren wojskowym.

Czytaj dalej

Wyprawa ZODIAK II – pomiary w rejonie wraku domniemanego s/s KARLSRUHE

Obraz batymetryczny wraku domniemanego parowca s/s KARLSRUHE, które zostały uzyskane na podstawie pomiarów hydrograficznych Urzędu Morskiego w Gdyni przeprowadzonych z pokładu jednostki ZODIAK II (MBES - Kongsberg EM 2040 MKII, INS - POS MV VS Applanix)

Obraz batymetryczny wraku domniemanego parowca s/s KARLSRUHE, uzyskany na podstawie pomiarów hydrograficznych Urzędu Morskiego w Gdyni, przeprowadzonych z pokładu jednostki ZODIAK II (MBES – Kongsberg EM 2040 MKII, INS – POS MV VS Applanix)

W dniach 19 – 22 kwietnia 2021 r. Urząd Morski w Gdyni przeprowadził szczegółowe pomiary hydrograficzne w rejonie zalegania wraku statku, który według informacji przekazywanych przez płetwonurków jest wrakiem niemieckiego parowca s/s KARLSRUHE, zatopionego 13 kwietnia 1945 r.

Czytaj dalej

Konsultacje wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

Nagłówek

Poniżej zamieszczamy dokumenty wykonane w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego w Elblągu wraz z Prognozą oraz prezentacje obrazujące dotychczas wykonane zadania i harmonogram projektu. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni lub w siedzibie Kapitanatu Portu Elbląg po umówieniu telefonicznym wizyty i przy zachowaniu reżimu sanitarnego:
Urząd Morski w Gdyni – tel. 58 355 34 36 lub 58 355 34 37;
Kapitanat Portu Elbląg – tel: 55 236 16 60

Uwagi do zamieszczonej dokumentacji można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Morskiego w Gdyni lub drogą mailową na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP w terminie do 12go maja 2021 r.

Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa COVID-19, w wyniku których cały kraj został objęty czerwoną strefą, spotkanie konsultacyjne nie może odbyć się w formie tradycyjnej. Dnia 10go maja o godz. 10.00 będzie możliwość zadania pytań nt. projektu planu Przedstawicielom Wykonawcy oraz Urzędu Morskiego w Gdyni za pośrednictwem platformy Zoom lub Teams. Chętne osoby prosimy o przesłanie stosownego zgłoszenia na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 6go maja 2021 r. wraz z informacją na temat adresu mailowego, na który zostanie wysłany przez nas link do spotkania.

 

Logo POWER

Konsultacje wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Wiślanego

Nagłówek

Poniżej zamieszczamy wstępną wersję dokumentów wykonanych w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z Prognozą oraz prezentacje obrazujące dotychczas wykonane zadania i harmonogram projektu (wersja v0). Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni lub w siedzibie Kapitanatu Portu Elbląg po umówieniu telefonicznym wizyty i przy zachowaniu reżimu sanitarnego:
Urząd Morski w Gdyni – tel. 58 355 34 36 lub 58 355 34 37;
Kapitanat Portu Elbląg – tel: 55 236 16 60

Uwagi do zamieszczonej dokumentacji można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Morskiego w Gdyni lub drogą mailową na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP w terminie do 12go maja 2021 r.

Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa COVID-19, w wyniku których cały kraj został objęty czerwoną strefą, spotkanie konsultacyjne nie może odbyć się w formie tradycyjnej. W dniu 10go maja o godz. 12.00 będzie możliwość zadania pytań nt. projektu planu Przedstawicielom Wykonawcy oraz Urzędu Morskiego w Gdyni za pośrednictwem platformy Zoom lub Teams. Chętne osoby prosimy o przesłanie stosownego zgłoszenia na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 6go maja 2021 r. wraz z informacją na temat adresu mailowego, na który zostanie wysłany przez nas link do spotkania.

Logo POWER

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”

Podpisanie umowy na drugą część przekopu - od lewej stoją: Marek Gróbarczyk, Andrzej Adamczyk, Dariusz Drelich. Podpisują od lewej: Wiesław Piotrzkowski, Dariusz Blocher, Andrzej Kajut

Umowę w obecności Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, Marka Gróbarczyka, wiceministra infrastruktury, Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego i Artura Chojeckiego, wojewody warmińsko-mazurskiego podpisują: Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Dariusz Blocher, prezes Budimex S.A., Andrzej Kajut, główny księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dzisiaj, we wtorek 20 kwietnia br. pomiędzy inwestorem – Urzędem Morskim w Gdyni, a wykonawcą – firmą Budimex S.A została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”.

– Dzisiaj podpisujemy kolejną ważną umowę, która pozwoli nam na kontynuowanie prac przy drodze wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanej i w Elblągu. Inwestycja ta jest niezwykle istotna dla przyszłości Polski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Czytaj dalej

Informacja o ustaleniu dnia 4 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że przy zastosowaniu przepisów art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni zatrudnionych w systemie ruchomego czasu pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. – Święto Państwowe.

Służba dyżurna kapitanatów portów oraz Służba VTS / SSN/ GMDSS w dniu 4 maja 2021 r. pełniona będzie w Urzędzie Morskim w Gdyni bez zmian – całodobowo.

Sprostowanie ogłoszenia w zakresie obszaru objętego projektem planu

Załącznik mapowy

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

w zakresie obszaru objętego projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu

W dniu 14go stycznia 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że załącznik mapowy obrazujący obszar planu został skorygowany.

W związku z powyższym uwagi i wnioski do projektu planu, w odniesieniu do akwenów nie ujętych w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowego projektu planu z dnia 14go stycznia 2021 r., można składać w terminie do dnia 14go czerwca 2021 r.:
a) w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
lub
b) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UrzadMorskiGdynia
lub
c) elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:
a) Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
b) Treść wniosku lub uwagi,
c) Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
d) Uzasadnienie wniosku lub uwagi
e) Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Uwagi i wnioski złożone do projektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Formularz do układania uwag i wniosków oraz skorygowana mapa obrazująca obszar planu (załącznik mapowy) dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl.

Urząd Morski w Gdyni z certyfikatem PRS – „Protection-Reliability-Safety”,potwierdzającym skuteczność działań minimalizujących ryzyka wystąpienia zakażeń  

Wręczenie certyfikatu PRS

Od lewej: Dariusz Rudziński, członek zarządu PRS S.A. oraz Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

W piątek, 9 kwietnia br. Urząd Morski w Gdyni otrzymał certyfikat poświadczający wdrożenie Standardu PRS „Protection-Reliability-Safety”.  Dokument ten potwierdza skuteczność wprowadzonych przez Urząd działań minimalizujących ryzyka wystąpienia zakażeń. Stanowi również dowód na skuteczne im zapobieganie, a także gotowość do reagowania w przypadku stwierdzenia zakażeń lub wystąpienia stanu epidemii.

Czytaj dalej