Informacja o zamieszczeniu w BIP Urzędu Morskiego w Gdyni obwieszczenia o wynikach naboru na szkolenie kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe

Informacja o zamieszczeniu w BIP Urzędu Morskiego w Gdyni obwieszczenia o wynikach naboru na szkolenie kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe:

• Stacja Pilotowa Gdynia – https://www.umgdy.gov.pl/?p=40702

• Stacja Pilotowa Gdańsk – https://www.umgdy.gov.pl/?p=40705

Podpisanie porozumień z Morskim Oddziałem Straży Granicznej

Podpisanie porozumień z MOSG Od lewej: Przemysław Lenard, Z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Inspekcji Morskiej, Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Heninborch, Z-ca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Zenon Kozłowski, Z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Oznakowania Nawigacyjnego

Od lewej: Przemysław Lenard, Z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Inspekcji Morskiej, Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Heninborch, Z-ca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Zenon Kozłowski, Z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Oznakowania Nawigacyjnego. Fot. Urząd Morski w Szczecinie

We wtorek, 23 lutego, podpisano porozumienia o współpracy w 2021 roku pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Porozumienia podpisali: zastępca komendanta MOSG, kmdr SG Wojciech Heninborch, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski.

Czytaj dalej

Atak zimy nie opóźnił prac na Mierzei

Budowa kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej luty 2021Mimo silnych mrozów i mocnych opadów śniegu intensywność robót na budowie przekopu Mierzei Wiślanej nie maleje. Trwają prace narzutowe w części morskiej. Zakończono wykonywanie ścianki szczelnej, mikropali i wykopów pod pale CFA w śluzie Kanału Żeglugowego. Montowana jest konstrukcja stalowa obu mostów. Harmonogram robót uległ modyfikacji jedynie na sztucznej wyspie, ponieważ Zalew Wiślany zamarzł. Nie zagraża to jednak planowanemu ukończeniu prac.

Najnowszy film z budowy można obejrzeć na kanale Wykonawcy w serwisie Vimeo: https://vimeo.com/510295843

Czytaj dalej

Porozumienie dotyczące zaprojektowania i wybudowania nowych falochronów Portu Gdynia

Porozumienie dot. budowy nowych falochronów Portu Gdynia

Od lewej: kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. fot. www.gospodarkamorska.pl

Inwestycje infrastrukturalne kluczem do dalszego rozwoju Portu Gdynia

Podpisano porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni oraz Zarządem Morskiego Portu Gdynia  S.A. w ramach zaprojektowania i wybudowania nowych falochronów jako infrastruktury dostępowej do Portu Gdynia.

Czytaj dalej

Amanda dotarła na Mierzeję

Po raz pierwszy, do nowo budowanego Portu Zewnętrznego na Mierzei Wiślanej dotarł statek z ładunkiem kamienia hydrotechnicznego. „Amanda” przypłynęła ze szwedzkiego portu Flikvik, a na jej pokładzie znalazło się ponad 1653 ton kamienia, który posłuży do budowy falochronów przy powstającym kanale żeglugowym. Transport kamienia hydrotechnicznego drogą morską pozwoli na odciążenie lokalnych dróg na Mierzei.

Czytaj dalej

Pierwsze X-blocki zostały wbudowane na Falochronie Wschodnim

Nowy rok przyniósł dalszy postęp prac na budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Na Falochronie Wschodnim, po jego zewnętrznej i wewnętrznej stronie, zostały wbudowane pierwsze X-blocki plus, które docelowo wzmocnią całą konstrukcję. Budowa na Mierzei Wiślanej jest pierwszą w Polsce, a drugą w Europie na której zastosowano tę unikalną technologię zabezpieczającą falochrony przed działaniem fal.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu

PZP LJW - MapaNa podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Projekt planu obejmie akweny przyległe do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby zgodnie z załącznikiem mapowym.

Czytaj dalej

„Drugie życie” ZODIAKA

płk Grzegorz Mikłusiak oraz kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski przekazanie dokumentów

fot. płk Grzegorz Mikłusiak, Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 i kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Po zakończeniu służby w Urzędzie Morskim w Gdyni s/v ZODIAK rozpoczyna „nowe życie” jako obiekt szkoleniowy Wojsk Specjalnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.  W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku w naszej nowo wybudowanej i zmodernizowanej Bazie Oznakowania Nawigacyjnego przy Nabrzeżu Mew w Gdańsku nastąpiło nieodpłatne i bezterminowe przekazanie statku wraz z wyposażaniem Jednostce Wojskowej Nr 2305, dziedziczącej tradycje Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Czytaj dalej

Nowe oblicze Bazy Oznakowania Nawigacyjnego

BON listopad 2020

Pod koniec 2020 roku zakończono prace przy modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni. Baza ma swoją siedzibę w Gdańsku, na Westerplatte przy Zakręcie Pięciu Gwizdków. Nowy budynek, wraz z niezbędną infrastrukturą, powstał w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”, jego budowa trwała 2 lata, a suma przeznaczona na realizację to 27.641.041,10 zł.

Czytaj dalej

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską cz. II- ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W zakresie realizacji drugiej części inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, 10 września br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu ogłoszonym wiosną (ofert wpłynęło 9). W wyniku prac komisji przetargowej, dwie z nich podlegały ocenie. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: cena – 60%, skrócenie terminu realizacji – 20% oraz okres rękojmi – 20%.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej