Port State Control

Inspektorat Państwa Portu (PSC)

Zadania

Zgodnie z strategią PAM-Polskiej Administracji Morskiej, Polska wspólnie z innymi państwami – członkami Porozumienia Paryskiego chroni obszary morskie przed zagrożeniami wynikającymi z uprawiania żeglugi przez statki substandardowe.

Rolę ostrzegawczą i jednocześnie ochronną w tym zakresie wykonuje inspekcja portu (PSC) w ramach Porozumienia Paryskiego (PMoU). Zadania w tym zakresie inspekcja państwa portu PSC wykonuje zgodnie z procedurami opracowanymi przez Porozumienie Paryskie na podstawie rezolucji IMO A.787(19) (z późn. zm.) oraz Dyrektywy unijnej 2009/16/WE

Działania

Celem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze terytorialnym Administracji Morskiej RP przez statki obcych bander zawijające do polskich portów INSPEKTORAT PAŃSTWA PORTU (PSC) realizuje n/w działania:

Monitorowanie ruchu statków i wyznaczanie (alokacja) statków do inspekcji PSC w portach polskich i kotwicowiskach, celem wypełnienie rocznych zobowiązań inspekcyjnych – „Regional Commitement” („Fair Share”)
Inspekcje statków obcych bander o priorytecie PI + PII w portach polskich zgodnie z zasadami ustalonymi przez PMoU,
Stała kontrola wypełnienia zobowiązań inspekcyjnych w Systemie Informacyjnym THETIS („Overview Situation”). (przeprowadzenie 100% inspekcji o priorytecie PI i przeprowadzenie co najmniej 85% inspekcji o priorytecie PII w przypadku gdy łączna liczba zawinięć statków do polskich portów jest mniejsza niż – „Regional Commitement”)

Szczegółowy zakres zadań Inspektoratu Państwa Portu (PSC) określa § 50 Zarządzenie Wewnętrzne Nr 24 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni.

Do zakresu działania Inspektoratu należy realizacja oraz wdrażanie postanowień i zaleceń Porozumienia Paryskiego (MoU) oraz dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie kontroli państwa portu, w tym w szczególności:

 1. wykorzystanie Systemu Informacyjnego THETIS w zakresie:
  a) weryfikacji zawinięć do polskich portów statków o obcej przynależności;
  b) kontroli profilu ryzyka statku oraz priorytetu inspekcyjnego,
  c) alokacji statków do inspekcji,
  d) wprowadzania danych o statkach;
  e) zatwierdzania raportów z inspekcji (walidacji) w ciągu 72 godzin;
  f) uzasadniania nieprowadzenia inspekcji o priorytecie P1(Justify Missed),
  g) planowania i koordynacji działań, związanych z odroczeniem inspekcji zarówno przez Polskę jak i inne Administracje Morskie (Posponement),
  h) kontroli stanu polskich zobowiązań inspekcyjnych (Overview Sitution),
 2. wykorzystanie Systemu Informacyjnego THETIS-EU w zakresie:
  a) weryfikacji zawinięć do polskich portów statków o obcej przynależności,
  b) typowania i alokacji statków do inspekcji;
  c) uzupełniania wyników inspekcji o dane otrzymane po badaniu laboratoryjnym próbki paliwa,
  d) współpracy z krajowym administratorem systemu THETIS-EU w zakresie sporządzania statystyk z przeprowadzanych inspekcji,
 3. przeprowadzanie inspekcji państwa portu, zgodnie z priorytetem statku dostępnym w Systemie Informacyjnym THETIS, w tym:
  a) kontrolowanie statków w zakresie wymagań określonych przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego oraz ochrony żeglugi morskiej;
  b) kontrola dokumentów statkowych;
  c) kontrola kwalifikacji załóg zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW 78/95,
  d) kontrola stanu bezpieczeństwa technicznego statków i ich wyposażenia technicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  e) przeprowadzanie ćwiczeń załóg w obsłudze mechanizmów, urządzeń i wyposażenia statkowego (konwencje SOLAS 74, MARPOL 73/78),
 4. przeprowadzanie inspekcji na promach typu roro i szybkich statkach pasażerskich będących w regularnej żegludze;
 5. przeprowadzanie inspekcji statków o obcej przynależności, w zakresie zgodności z obowiązującymi krajowymi przepisami prawa oraz procedurami wynikającymi z wymagań dyrektyw EU (Dyrektywa o redukcji zawartości siarki w paliwach, Dyrektywa o portowych urządzeniach do odbioru śmieci i pozostałości ładunku ze statków);
 6. współpraca z organizacjami reprezentującymi marynarzy i armatorów w zakresie wymagań nakładanych przez Konwencję MLC 2006 oraz ustawę o pracy na morzu;
 7. sporządzanie raportów z wykonanych inspekcji statków oraz wprowadzanie ich do Systemów Informacyjnych THETIS i THETIS-EU;
 8. współpraca z EMSA, Sekretariatem Paryskiego Memorandum oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami PSC;
 9. wydawanie decyzji, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie inspekcji państwa Portu;
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie naruszeń przepisów w trybie kpa oraz wydawanie decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne, w zakresie działania Inspektoratu;
 11. wystawianie dokumentów zapłaty za re-inspekcję statków zatrzymanych;
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. t.j. z 2019 r. poz. 692, z późn. zm.) oraz z Kodeksu Ochrony Bezpieczeństwa Statków i Obiektów Portowych (ISPS) – w odniesieniu do statków o obcej przynależności – pełnienie funkcji Duly Authhorized Officer (DAO);
 13. prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla oficerów PSC oraz FSC w zakresie procedur kontroli statków;
 14. koordynowanie działania systemu szkolenia inspektorów PSC w Polsce, zgodnie z postanowieniami Wytycznych Paryskiego Memorandum w sprawie polityki dotyczącej szkolenia nowozatrudnionych oficerów PSC i Schematu Profesjonalnego Rozwoju Oficerów PSC;
 15. prowadzenie ewidencji przeszkolonych inspektorów, zgodnie z Programem Szkolenia i Oceny Kompetencji Inspektorów (Syllabus i Professional Development Scheme), w tym rejestru przeprowadzonych inspekcji, z uwzględnieniem ilości przeprowadzonych inspekcji przez poszczególnych inspektorów PSC w Polsce;
 16. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie działania Inspektoratu;
 17. monitorowanie poprawności działania systemu THETIS i THETIS-EU w stosunku do informacji i innych systemów powiązanych z Narodowym Systemem SafeSeaNet (SSN);
 18. nadzór nad właściwym przepływem informacji poprzez minimalizowanie występowania błędnych notyfikacji (nieścisłości) przekazywanych z Narodowego Systemu SSN do THHETIS i THETIS-UE przez systemy wspomagające (SWIBŻ, PHICS, NSW, iMare, SSN, DMIS, i inne);
 19. analiza i wymiana informacji od użytkowników systemów THETIS i THETIS-EU (UM Gdynia, UM Szczecin) dotyczące błędów w działaniu, w celu ich usunięcia i wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości;
 20. wymiana informacji z krajowymi i zagranicznymi operatorami i administratorami systemów SafeSeaNet, THETIS i THETIS-EU;
 21. sporządzanie zestawień statystycznych oraz sprawozdań z działalności Inspektoratów PSC w Polsce w postaci raportów do Komisji Europejskiej, sprawozdań do EMSA, Paryskiego Memorandum oraz krajowych organów administracji morskiej;
 22. współpraca z towarzystwami klasyfikacyjnymi, w zakresie działania Inspektoratu;
 23. współpraca z krajowym Ośrodkiem ds. IMO oraz udział w pracach krajowych sekcji IMO;
 24. współpraca z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, kapitanatami portów, Strażą Graniczną, Państwowymi Granicznymi Inspektorami Sanitarnymi i agentami statków w zakresie działania Inspektoratu.
 • Autor wpisu
  Kinga Zak
 • Data utworzenia wpisu
  9 listopada 2021
 • Zmodyfikowany
  24 kwietnia 2023 przez Kinga Zak