Fundusze europejskie

25 października 2023

Poprawa infrastruktury wybranych portów rybackich będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni

Projekt obejmuje realizację następujących zadań: Przebudowa Falochronu Zachodniego i zabezpieczenie ścianki szczelnej na nabrzeżu Zachodnim w Porcie Jastarnia, Projekt zabezpieczenia ścianki szczelnej na nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia, Remont falochronu wschodniego w Porcie Rowy wraz z konstrukcją tłumiącą falowanie, Nadzór Inwestorski dla zadania „Przebudowa Falochronu Zachodniego i zabezpieczenie ścianki szczelnej na nabrzeżu Zachodnim w Porcie Jastarnia” oraz zadania „Zabezpieczenie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia”, Nadzór Inwestorski dla zadania „Remont falochronu wschodniego w Porcie Rowy wraz konstrukcją tłumiącą falowanie”, Nadzór autorski nad zadaniami „Przebudowa Falochronu Zachodniego i zabezpieczenie ścianki szczelnej na nabrzeżu Zachodnim w Porcie Jastarnia”, „Zabezpieczenie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia” oraz „Remont falochronu wschodniego w Porcie Rowy wraz konstrukcją tłumiącą falowanie”.

14 września 2020

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku – Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla woj. Pomorskiego – od 01.04.2020 r.

Projekt pn. "Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku" jest w części realizowany przez Urząd Morski w Gdyni zgodnie z właściwością terytorialną, tj. w zakresie etapu "Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla woj. Pomorskiego – od 01.04.2020 r."

31 sierpnia 2020

Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: przedłużenie Pirsu Pasażerskiego o ok. 65,5 mb, pogłębienie dna na odcinku przylegającym do przedłużonego odcinka Pirsu Pasażerskiego, umocnienie wschodniego brzegu oraz północnego brzegu basenu portowego, przebudowę ciągu pieszo-jezdnego Pirsu Pasażerskiego wraz z odwodnieniem i wykonaniem oświetlenia oraz wykonanie utwardzonego placu postojowego dla samochodów wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem.

26 marca 2019

Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL

Przedmiotem projektu jest budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu - zwanym w dalszej części dokumentacji systemem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). System GMDSS jest systemem radiokomunikacyjnym obejmującym całokształt środków technicznych i organizacyjnych (w tym proceduralnych) mających zapewnić bezpieczeństwo życia na morzu w zakresie łączności radiowej.

18 kwietnia 2018

R-MODE BALTIC

Projekt jest efektem poszukiwania w IALA alternatywnych systemów nawigacyjnych mogących zastąpić systemy satelitarne w przypadku ich awarii lub ich okresowego zakłócenia. W projekcie „R-mode” zaproponowano wykorzystanie istniejącej infrastruktury naziemnej morskich systemów DGPS i/lub AIS celem wyznaczania pozycji statku w odniesieniu do pozycji lądowej stacji bazowych.

16 stycznia 2018

System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)

Głównym celem projektu jest cyfryzacja i udostępnienie danych gromadzonych przez administrację morską do ponownego wykorzystania, poprzez digitalizację zasobów analogowych, integrację i harmonizację danych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium, a także upowszechnienie informacji na temat zgromadzonych w systemie zasobów poprzez promocję wśród odbiorców.

12 czerwca 2017

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

Projekt pn. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów, numer POWR.02.19.00-00-PM01/17.

5 kwietnia 2017

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni

Według art. 88f ust. 2 Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

5 kwietnia 2017

Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

Głównym elementem przedsięwzięcia jest odbudowa ostróg na odcinku od 0,3 km we Władysławowie do 12,3 km w Kuźnicy. Istniejące ostrogi (ok. 110 szt.) zostaną zlikwidowane. Pozostawione zostaną 4 ostrogi, które zostały wykonane w 2012 roku oraz 5 ostróg przy falochronie Portu Władysławowo. Planowane jest odtworzenie 135 ostróg. Przewidziany do odbudowy system ostróg zostanie wykonany z pali drewnianych. Sumarycznie odnowiony system będzie się składał z około 144 ostróg.

5 kwietnia 2017

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych - zabezpieczenie miasta Krynica Morska przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, zachowane zostaną istniejące walory przyrodnicze. Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w mieście Krynica Morska, położonym na Mierzei Wiślanej nad Zalewem Wiślanym.