Aktualności

Szansa na udział w kolejnej strategicznej inwestycji hydrotechnicznej Urzędu Morskiego w Gdyni

  • 18 lipca 2023
falochrony Port północny nowy układ 2023

Urząd Morski w Gdyni szuka specjalistów do pracy przy realizacji „Budowy falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk”. W ramach inwestycji na wodach Zatoki Gdańskiej powstanie falochron, tor wodny, obrotnica oraz oznakowanie nawigacyjne, zapewniające funkcjonowanie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego (terminal FSRU).

Administracja morska daje możliwość atrakcyjnego rozwoju zawodowego absolwentom budownictwa, budownictwa wodnego, ochrony środowiska, ekonomii, administracji, prawa oraz zarządzania

 - Zadania, do realizacji których aktualnie poszukujemy dodatkowych specjalistów, polegać będą ogólnie mówiąc na organizacji procesu inwestycyjnego dla poszczególnych zadań w zakresie robót hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych, w celu zapewnienia właściwego wykonywania robót budowlanych, związanych z terminową realizacją inwestycji. W wyniku prac naszego zespołu wybudowany zostanie nowy falochron osłonowy, prowadzone będą również roboty pogłębiarskie, w tym budowa obrotnicy. Powstanie także nowy tor podejściowy wraz z adekwatnym oznakowaniem nawigacyjnym powiedziała Barbara Olczyk, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inwestycji.

 Poszukiwani są kandydaci na stanowiska:

Termin składania dokumentów aplikacyjnych to 28 lipca 2023 r.

Inwestycja kluczowa dla energetycznego bezpieczeństwa państwa

Terminal FSRU wraz z budową falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk jest kluczowy w zakresie bezpieczeństwa państwa. O konieczności jego budowy zadecydowała potrzeba zwiększenia dostaw, a także dalszej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, szczególnie mając na względzie obecną sytuację geopolityczną, postępującą dekarbonizację gospodarki (zastępowanie paliwa węglowego paliwem gazowym na drodze do gospodarki nisko- i zeroemisyjnej), a także prognozowany, długoterminowy, silny wzrost popytu na nośniki energii, w tym gaz ziemny.

- Wybudowana w ramach tego przedsięwzięcia budowla sprzyjać będzie również dalszemu rozwojowi portu w Gdańsku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, do którego zadań należy m.in. budowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, bez której funkcjonowanie terminalu FSRU nie byłoby możliwe. Zachęcam do aplikowania i dołączenia do zespołu fachowców, realizujących tę ważną inwestycję. Jest to niepowtarzalna szansa na zdobycie doświadczenia, rozwój zawodowy w branży morskiej, a także wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności  mówi Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Cały program ma charakter innowacyjny, tj. dostosowuje istniejący zespół portowy do nowych potrzeb, związanych z lokalizacją terminalu FSRU w tym rejonie. W wyniku realizacji Programu powstanie powiększony osłonięty akwen, stanowiący port zewnętrzny w Gdańsku. Taka infrastruktura to warunek konieczny dla rozwoju dalszych funkcji portowych.

Szerokie spektrum zadań, wiele możliwości realizacji zawodowej

Jednym z większych i niezwykle interesującym zadaniem urzędów morskich jest właśnie budowa i utrzymywanie obiektów infrastruktury, zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich. Obecnie Urząd Morski w Gdyni realizuje największe od dziesięcioleci projekty hydrotechniczne. Warto więc śledzić ogłoszenia o pracę, i zostać częścią zespołu fachowców od hydrotechniki, środowiska i finansowania strategicznych  inwestycji  infrastrukturalnych na morzu.

Do zadań administracji morskiej należą również sprawy, związane z bezpieczeństwem  żeglugi, ochroną portów i żeglugi morskiej, korzystaniem z dróg morskich oraz portów i przystani, bezpieczeństwem badań i eksploatacji zasobów mineralnych dna morskiego, ochroną środowiska morskiego, pozwoleniami wodnoprawnymi i pozwoleniami budowlanymi, zabezpieczaniem przeciwpowodziowych terenów nadmorskich i ochroną brzegu morskiego, wyznaczaniem dróg morskich i badaniem ich żeglowności, oznakowaniem nawigacyjnym, sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego, nadzorem nad wyposażeniem morskim, organizacją pilotażu morskiego, monitorowaniem ruchu statków, a także wydawaniem dokumentów marynarskich. Ponadto Urząd Morski w Gdyni posiada przepiękną flotę statków specjalistycznych.

 

 

 

1 lipca 2024

150 mln zł na zabezpieczenie przed powodzią brzeg…

24 czerwca br. Urząd Morski w Gdyni podpisał z Narodowym Funduszem Oc…

28 czerwca 2024

Dni otwarte Ochrony Wybrzeża w Jelitkowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni serdecznie zaprasza do zwiedzania t…