Programy wieloletnie

 • 2 lipca 2015
 • Patrycja Kirlejza

Podpisanie umowy na "Roboty pogłębiarskie na rzece Elbląg, Etap IV – „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

W piątek, dnia 26 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni podpisano umowę na roboty pogłębiarskie na rzece Elbląg, Etap IV – „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” z konsorcjum firm Fabe Polska Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Pozwolenie wodnoprawne - obszar dotyczący robót pogłębiarskich od P1 do P2”.

Urząd Morski w Gdyni pismem z dnia 18 kwietnia 2023 r. wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie toru wodnego na odcinku od punktu P1 do punktu P2 na rzece Elbląg.

Decyzją znak GD.RUZ.4210.64.2023.5.AK z dnia 07 czerwca 2023 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich wydał pozwolenie na wykonanie toru wodnego na odcinku od punktu P1 do punktu P2 na rzece Elbląg w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wejście do portu w Elblągu – roboty pogłębiarskie od P1 do P2”.

Urząd Morski w Gdyni pismem z dnia 13 października 2022 r. złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla zadania pn. „Wejście do portu w Elblągu – roboty pogłębiarskie od P1 do P2”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie dnia 31 marca 2023 r. wydał decyzję znak WOOŚ.420.17.2022.AZ.25 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wejście do portu w Elblągu – roboty pogłębiarskie od P1 do P2”.

Umowa na realizację projektu pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - Część III".

W piątek, dnia 6 maja 2022 roku w siedzibie służby dyżurnej Kapitanatu Portu Elbląg podpisano umowę na prowadzenie prac podczyszczeniowych i refulacyjnych od km 10+400 do km 18+600 - „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” z konsorcjum firm NDI S. A., NDI Sopot S.A., Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Dnia 22 maja 2023 r. dokonano Odbioru Końcowego Prac.

Podpisanie umowy na dostawę nasiębiernej pogłębiarki ssąco-refulującej w ramach projektu pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

We wtorek, 1 marca 2022 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni podpisano umowę na dostawę nasiębiernej pogłębiarki ssąco-refulującej w ramach projektu pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" z fińską stocznią Uudenkaupungin Työvene Oy.

Umowa na realizację projektu pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - Część II".

We wtorek, 20 kwietnia 2021 roku w siedzibie służby dyżurnej Kapitanatu Portu Elbląg podpisano z Wykonawcą firmą BUDIMEX S.A. umowę na roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - Część II".

Dnia 27 marca 2024 r. dokonano Odbioru Końcowego Robót.

Zmiana części zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 17.09.2020 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję znak DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.52 zmieniającą w części zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 05.12.2018 r. znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat”.

Umowa na realizację projektu "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - Część I".

W piątek, 4 października 2019 roku w siedzibie służby dyżurnej Kapitanatu Portu Elbląg podpisano umowę z Wykonawcą projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”, konsorcjum N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp.z o.o.

Dnia 8 września 2022 r. dokonano Odbioru Końcowego Prac. Dnia 17 września 2022 r. obyło się uroczyste zakończenie prac.

Zezwolenie na realizację inwestycji - obszar dotyczący województwa warmińsko – mazurskiego.

Urząd Morski w Gdyni dnia 14.05.2019 r. złożył do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości i nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda Pomorski decyzją znak WI-III.7840.4.2.2019.EL z dnia 24.06.2019 r. zezwolił na realizację inwestycji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Minister Rozwoju i Technologii decyzją znak DLI-II.7621.39.2019.PMJ.23 (DLI-II.4621.41.2019.PMJ) z dnia 16 listopada 2021 r. w części zmienił zapisy decyzji Wojewody Pomorskiego.

Pozwolenia wodnoprawne - obszar dotyczący województwa warmińsko – mazurskiego.

Urząd Morski w Gdyni dnia 12.04.2019 r. złożył wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych do:

 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”;
 • Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych, innych niż urządzenia wodne w ramach inwestycji pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Dnia 06.05.2019 r. Urząd Morski w Gdyni uzyskał:

 • pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.87.2019.BM wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
 • pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.64.2019.ZR wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu.

Zezwolenie na realizację inwestycji - obszar dotyczący województwa pomorskiego.

Urząd Morski w Gdyni dnia 24.01.2019 r. złożył do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” w części zlokalizowanej w województwie pomorskim wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości i nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda Pomorski decyzją znak WI-III.7840.4.1.2019.EL z dnia 15.02.2019 r. zezwolił na realizację inwestycji na terenie województwa pomorskiego.

Pozwolenia wodnoprawne.

Urząd Morski w Gdyni dnia 13.12.2018 r. złożył do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski o:

 • udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych oraz na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wody w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”,
 • pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dnia 21.01.2019 r. wydał pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.299.2018.BM na wykonanie urządzeń wodnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu, dnia 21.01.2019 r. wydał pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.434.2018.ZR na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych oraz na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wody w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Urząd Morski w Gdyni w dniu 04.07.2017 r. złożył do Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosek wraz Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.18 z dnia 11.08.2017 r. ustalił zakres raportu oddziaływania na środowisko.

Urząd Morski w Gdyni w dniu 30.05.2018 r. złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". Po analizie dokumentacji pod względem formalnym oraz merytorycznym zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie dnia 5 grudnia 2018 r. wydał decyzję znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat". Postanowieniem z dnia 12.12.2018 r. znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.70 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nadał przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 • Autor wpisu
  Patrycja Kirlejza
 • Data utworzenia wpisu
  2 lipca 2015
 • Zmodyfikowany
  19 czerwca 2024 przez Patrycja Kirlejza