Inspektorat Państwa Bandery

Inspektorat Państwa Bandery (FSC)

Zadania

Przeprowadzanie inspekcji państwa bandery w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, w tym:

1) Przegląd dokumentów statkowych;

2) Przegląd kwalifikacji załóg zgodnie z przepisami ministra właściwego ds. gospodarki morskiej oraz Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW 78/95);

3) Kontrola stanu bezpieczeństwa technicznego statków i ich wyposażenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

4) Sprawdzanie umiejętności załóg w obsłudze mechanizmów, urządzeń i wyposażenia statkowego oraz sprawności działania w sytuacjach zagrożenia (konwencje SOLAS 74, MARPOL 73/78);

5) Przeprowadzanie kontroli statków w zakresie posiadania uprawnień do wykonywanej działalności, posiadania wymaganych pozwoleń oraz kontroli na okoliczność czy żegluga lub inna działalność jest wykonywana zgodnie z przepisami prawa polskiego i umowami międzynarodowymi;

6) Przeprowadzanie weryfikacji i prób efektywności dla statków o polskiej przynależności, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich oraz Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS Code) oraz wydawanie przewidzianych prawem dokumentów;

7) Przeprowadzanie audytów w zakresie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem (ISM Code) w siedzibie armatora i na statkach oraz wystawianie prawem przewidzianych dokumentów;

8) Przeprowadzanie inspekcji oraz kontroli warunków pracy i życia marynarzy na statkach o polskiej przynależności, w tym wydawanie stosownych dokumentów, zgodnie z postanowieniami Konwencji o pracy na morzu (MLC) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. t.j. z 2019 r. poz. 1889, z późn. zm.);

9) Wystawianie dokumentów bezpieczeństwa żeglugi;

10) Ustalanie składu załogi statków morskich o polskiej przynależności, niezbędnego dla bezpieczeństwa morskiego, w oparciu o Konwencję STCW, SOLAS, w tym w szczególności Kodeks ISM oraz ISPS, Konwencję MLC oraz przepisy wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz potwierdzanie składu załogi poprzez: a) wystawianie Certyfikatu Bezpiecznej Obsługi, b) dokonywanie wpisu w karcie bezpieczeństwa;
11) Wydawanie certyfikatów bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego;

12) Prowadzenie rejestru statków morskich w budowie oraz statków niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego;
13) Analiza wniosków armatorów dotyczących nazw statków; zatwierdzanie nazw statków i portu macierzystego;

14) Legalizacja dzienników okrętowych, ksiąg i innych dokumentów przewidzianych przepisami, a podlegających legalizacji;

15) Weryfikowanie i zatwierdzanie planów i innych dokumentów wymaganych dla statku przepisami międzynarodowymi oraz przepisami wydawanymi przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;

16) Prowadzenie elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności zarejestrowanych na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu;

17) Nadzór nad stacjami atestacji, w tym przeprowadzanie audytów stacji atestujących sprzęt ratunkowy, przeciwpożarowy, nawigacyjny itp. oraz wystawianie Certyfikatu Uznania Stacji Atestacji;

18) Przeprowadzanie kontroli u załadowcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych dla stosowania metod dotyczących zweryfikowanej masy kontenera (VGM);

19) Nadzór nad ośrodkami szkolącymi osoby ubiegające się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych;

20) Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, składu i kwalifikacji załóg, ochrony żeglugi morskiej oraz warunków pracy i życia marynarzy;

21) Przeprowadzanie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem go do polskiego rejestru okrętowego oraz wydawanie decyzji w tym zakresie;

22) Rozpatrywanie skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), w tym określanie, w drodze decyzji administracyjnej, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyznaczanie terminu ich usunięcia, w przypadku naruszenia przez przewoźnika lub operatora terminalu postanowień tego rozporządzenia;

23) Prowadzenie rejestru skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską;

24) Wykonywanie kontroli i nadzoru w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających.

  • Autor wpisu
    admin
  • Data utworzenia wpisu
    26 lipca 2023
  • Zmodyfikowany
    19 lutego 2024 przez Marta Łęczyńska