Deklaracja dostępności

 • 22 listopada 2021

Deklaracja dostępności

Urząd Morski w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Niektóre dokumenty mogą nie spełniać wytycznych standardu WCAG 2.1 – Niektóre dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Pozostałe dokumenty zostaną dostosowane do wymogów ustawy bądź usunięte ze strony. Komórki merytoryczne odpowiedzialne za poszczególne treści podejmują intensywne działania w tej sprawie.
 2. Poza powyższym strona internetowa Urzędu Morskiego w Gdyni spełnia wymagania standardu WCAG 2.1 na poziomie zgodnym z zapisami Ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych u aplikacji mobilnych i podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Ponadto można stosować następujące skróty klawiaturowe:

 • Tab: Nawigowanie do odnośników i pól formularzy.
 • Shift + Tab: Nawigowanie do odnośników i pól formularz w tył.
 • Enter: Aktywowanie odnośników i przycisków.
 • Spacja: Aktywowanie pól wyboru i przycisków.
 • Klawisze strzałek: Wybór pól radio, opcji menu wyboru, suwaków, paneli kart, autouzupełnianie, menu drzewa itp.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Cudziło, michal.cudzilo@umgdy.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 583553772. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10

 1. Wejścia do budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się od strony parkingu. Przed szlabanem, wjazdem na parking znajduje się domofon umożliwiający kontakt z portiernią, portier powiadamia pracownika WAG, który przejmuje opiekę nad osobą ze szczególnymi potrzebami, wprowadza do budynku i kieruje do właściwego oddziału.
  • Wejście do budynku na poziom parteru- z wykorzystaniem platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Wejście do budynku na poziom piętra z wykorzystaniem windy osobowej przy budynku B Centrali U.M.
   Do windy i platformy wchodzi się z poziomu parkingu.
 2. Do budynku prowadzą drzwi o szerokości min.90cm. Cały parter i piętro są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, korytarze są szerokie, a drzwi mają min. 90cm.
 3. W budynku w biurze obsługi klienta znajduje się pętla indukcyjna dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Brak oznaczeń kontrastowych lub w alfabecie Braille”a dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na parkingu wydzielone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych, w sąsiedztwie platformy.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym znajduje się na stronie Urzędu.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego online.
 • Autor wpisu
  admin
 • Data utworzenia wpisu
  22 listopada 2021
 • Zmodyfikowany
  15 czerwca 2023 przez admin