Plany morskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200000

30 grudnia 2021

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000

11 czerwca 2021

Dane GIS Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). Rysunek planu stanowiący część graficzną planu oraz rysunek uwarunkowań stanowiący część uzasadnienia do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów udostępnione zostały jako usługi OGC:

24 maja 2021

Opublikowany Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). Rozporządzenie zaczęło obowiązywać w dniu 22 maja 2021 r.

7 listopada 2020

Harmonogram wykonania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000

Oprócz planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 zostaną sporządzone szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych akwenów morskich

6 listopada 2020

Przedłożenie projektu planu ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w imieniu swoim i Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zgodnie z zapisami art. 37e ust. 1 pkt. 17 ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu wraz opracowanym do niego projektem Prognozy.

27 lutego 2020

Wszczęcie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

W trakcie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 stwierdzono możliwość wpływu zapisów projektu planu na obszary wód morskich Szwecji, Danii oraz Niemiec. W związku z tym w dniu 12 lutego 2020 r. przekazano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Prognozę oddziaływania na środowisko wraz z projektem planu łącznie z wymaganymi przepisami tłumaczeniami.

8 sierpnia 2019

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (v3)

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 zwanej dalej „prognozą ooś”.

17 czerwca 2019

Czwarte spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się w Warszawie czwarte spotkanie konsultacyjne (tzw. konferencja końcowa) podsumowujące 3-letni proces planistyczny, dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów uzgadniających i opiniujących projekt planu, a także inwestorzy zainteresowani działalnością na obszarach morskich. Dziękujemy za liczne przybycie i konstruktywną dyskusję.

11 maja 2019

Zaproszenie na 4. spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na czwarte spotkanie konsultacyjne - konferencja końcowa w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

2 stycznia 2019

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000 (v2)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym informuje o zakończeniu kolejnego etapu prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej prognozą ooś.