Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Plany morskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (v3)

 • 8 sierpnia 2019
 • Agnieszka Cwilewicz

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000

na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 zwanej dalej „prognozą ooś”.

Prognoza ooś obejmuje obszar morski, o którym mowa w ustawie o obszarach morskich, tj.:

 • wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
 • morze terytorialne,
 • morskie wody wewnętrzne,

z wyłączeniem wód portów oraz Zalewów, o których mowa w art. 4 pkt. 1, 3 i 4 ustawy o obszarach morskich.

W czerwcu 2018 roku wyłożono do publicznego wglądu (informacja o wyłożeniu planów w serwisie www.umgdy.gov.pl) projekt planu wraz z prognozą ooś oraz poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków. W ramach konsultacji publicznych przeprowadzono proces opiniowania i uzgadniania projektu planu wraz z prognozą ooś oraz zorganizowano dyskusję publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami. Zmiany wynikające z dokonanych uzgodnień oraz przyjętych opinii, uwag i wniosków uwzględniono w projekcie planu a także w prognozie ooś. Zaktualizowana prognoza ooś będzie dostępna do publicznego wglądu w terminie od 8 sierpnia 2019 r. do 27 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. Nr 129 i 130, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 3553436) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl. Łącznie z prognozą zostanie udostępniony również zmieniony Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000.

Uwagi i wnioski do ustaleń prognozy ooś można składać do dnia 27 września 2019 r. w formie:

 • pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdyni
 • elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Ponadto informuję, że dyrektorzy urzędów morskich zakończyli proces konsultacji projektu planu, o którym mowa w art. 37e ust. 1 pkt 1-12 ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej. Projekt planu został poddany ponownym uzgodnieniom oraz został sporządzony wykaz uwag i wniosków wraz ze sposobem ich uwzględnienia. Kolejnym etapem będzie przedstawienie projektu planu Ministrowi Inwestycji i Rozwoju w celu stwierdzenia jego zgodności z celami i kierunkami strategii rozwoju kraju oraz koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i programami określającymi zadania rządowe . Następnie po przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko projekt planu zostanie przedłożony ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej w celu jego przyjęcia w drodze rozporządzenia.

Logo PO WER

Pliki do pobrania

 • 1. Ogłoszenie dyrektorów urzędów morskich

  • Plik pdf
  • 1.28 Mb
 • 2. Prognoza oddziaływania na środowisko pzp pom

  • Plik zip
  • 28.51 Mb
 • 3. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000

  • Plik zip
  • 22.06 Mb
 • 4. Część graficzna pzp pom

  • Plik zip
  • 43.25 Mb
 • 5. Wykaz uwag i wniosków do pzp pom

  • Plik pdf
  • 2.04 Mb