Plany morskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego wód portowych Władysławowa

20 kwietnia 2023

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 26.10.2022 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z […]

28 grudnia 2021

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych. Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 31go stycznia 2022 r.

21 lipca 2021

Spotkanie konsultacyjne (dyskusja publiczna) w dn. 5.07.2021 r.

W dniu 5go lipca 2021 r. odbyło się w Urzędzie Morskim w Gdyni drugie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego we Władysławowie oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

21 czerwca 2021

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 21-go czerwca 2021 r. do 4-go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni

2 czerwca 2021

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

3 listopada 2020

Spotkanie konsultacyjne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie planowane było w listopadzie 2020 r. Jednakże, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa COVID-19, w wyniku których cały kraj został objęty czerwoną strefą, spotkanie to nie mogło się odbyć w tradycyjnej formie. W obecnych warunkach możliwe jest przeprowadzenie jedynie wirtualnych konsultacji projektu planu.

29 czerwca 2020

Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie. Wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni.

23 stycznia 2020

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Projekt planu obejmie akweny portu morskiego we Władysławowie zgodnie z załącznikiem mapowym.

12 czerwca 2017

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro, na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”.