Plany morskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

24 października 2023

Przekazanie projektu planu Ministrowi Infrastruktury

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 05.06.2023 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z prognozą […]

10 października 2022

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

  Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych. Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do […]

14 kwietnia 2022

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

W dniu 8go kwietnia 2022 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą ooś.

29 marca 2022

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą ooś

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

21 marca 2022

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą OOŚ

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 29 marca 2022 r. do 11 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni

29 września 2021

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą OOŚ

W dniu 28 września 2021 r. odbyło się w Urzędzie Morskim w Gdyni pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą OOŚ.

20 września 2021

Spotkanie konsultacyjne nt. wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 28 września 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni (świetlica) pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne, którego celem jest zaprezentowanie wstępnej wersji projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla tego planu (tzw. v.0).

10 września 2021

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby. Wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni.

14 kwietnia 2021

Sprostowanie ogłoszenia w zakresie obszaru objętego projektem planu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że załącznik mapowy obrazujący obszar planu został skorygowany. W związku z powyższym uwagi i wnioski do projektu planu, w odniesieniu do akwenów nie ujętych w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowego projektu planu z dnia 14go stycznia 2021 r., można składać w terminie do dnia 14go czerwca 2021 r.

14 stycznia 2021

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Projekt planu obejmie akweny przyległe do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby zgodnie z załącznikiem mapowym.