Plany morskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

14 kwietnia 2022

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

W dniu 8go kwietnia 2022 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą ooś.

29 marca 2022

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą ooś

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

21 marca 2022

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą OOŚ

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 29 marca 2022 r. do 11 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni

29 września 2021

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą OOŚ

W dniu 28 września 2021 r. odbyło się w Urzędzie Morskim w Gdyni pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą OOŚ.

20 września 2021

Spotkanie konsultacyjne nt. wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 28 września 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni (świetlica) pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne, którego celem jest zaprezentowanie wstępnej wersji projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla tego planu (tzw. v.0).

10 września 2021

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby. Wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni.

14 kwietnia 2021

Sprostowanie ogłoszenia w zakresie obszaru objętego projektem planu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że załącznik mapowy obrazujący obszar planu został skorygowany. W związku z powyższym uwagi i wnioski do projektu planu, w odniesieniu do akwenów nie ujętych w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowego projektu planu z dnia 14go stycznia 2021 r., można składać w terminie do dnia 14go czerwca 2021 r.

14 stycznia 2021

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Projekt planu obejmie akweny przyległe do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby zgodnie z załącznikiem mapowym.