Plany morskie

Ogłoszenie

  • 30 grudnia 2021
  • Agnieszka Cwilewicz

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmian) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że przedmiotowy projekt planu został przyjęty w dniu 21 maja 2021 r. przez Radę Ministrów w formie rozporządzenia – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 (Dz. U. 2021 poz. 247).

Pliki do pobrania

  • 1. ogłoszenie

    • Plik pdf
    • 49.95 Kb