Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Plany morskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego wód portowych Helu

20 kwietnia 2023

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 04.11.2022 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z […]

28 grudnia 2021

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych. Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 31-go stycznia 2022 r.

21 lipca 2021

Spotkanie konsultacyjne (dyskusja publiczna) w dn. 2.07.2021 r.

W dniu 2 lipca 2021 r. odbyło się w Urzędzie Morskim w Gdyni drugie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego w Helu oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

18 czerwca 2021

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Projekt planu wraz z prognozą ooś są dostępne do publicznego wglądu w terminie od 18go czerwca 2021 r. do 2go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni

2 czerwca 2021

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 18-go czerwca 2021 r. do 2-go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni

3 listopada 2020

Spotkanie konsultacyjne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu planowane było w listopadzie 2020 r. Jednakże, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa COVID-19, w wyniku których cały kraj został objęty czerwoną strefą, spotkanie to nie mogło się odbyć w tradycyjnej formie. W obecnych warunkach możliwe jest przeprowadzenie jedynie wirtualnych konsultacji projektu planu.

29 czerwca 2020

Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zmian.) oraz […]

23 stycznia 2020

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Hel

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Projekt planu obejmie akweny portu morskiego w Helu zgodnie z załącznikiem mapowym.

12 czerwca 2017

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro, na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”.