Plany morskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego wód portowych Elbląga

20 kwietnia 2023

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego portu morskiego w Elblągu ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 8.02.2023 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z prognozą […]

14 czerwca 2022

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z Prognozą

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych. Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 15 lipca 2022 r.

26 listopada 2021

Spotkanie konsultacyjne (dyskusja publiczna) w dniu 4.11.2021 r.

W dniu 4 listopada 2021 r. odbyło się w Elblągu drugie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego w Elblągu oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

19 października 2021

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Projekt planu wraz z prognozą ooś są dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19go października 2021 r. do 1go grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni

11 października 2021

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19 października 2021 r. do 1 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni

26 kwietnia 2021

Konsultacje wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

Poniżej zamieszczamy dokumenty wykonane w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego w Elblągu wraz z Prognozą oraz prezentacje obrazujące dotychczas wykonane zadania i harmonogram projektu. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni lub w siedzibie Kapitanatu Portu Elbląg po umówieniu telefonicznym wizyty i przy zachowaniu reżimu sanitarnego

26 listopada 2020

Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu. Wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni.

17 lipca 2020

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Projekt planu obejmie akweny portu morskiego w Elblągu zgodnie z załącznikiem mapowym.

12 czerwca 2017

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro, na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”.