Plany morskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Wiślanego

24 października 2023

Przekazanie projektu planu Ministrowi Infrastruktury

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 06.04.2023 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu jego przyjęcia.

28 czerwca 2022

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych. Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 29go lipca 2022 r.

16 listopada 2021

Spotkanie konsultacyjne (dyskusja publiczna) w dniu 9.11.2021 r.

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyło się w Nowym Dworze Gdańskim drugie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

25 października 2021

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Projekt planu wraz z prognozą ooś jest dostępny do publicznego wglądu w terminie od 25go października 2021 r. do 7 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni

11 października 2021

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 25go października 2021 r. do 7go grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni

26 kwietnia 2021

Konsultacje wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Wiślanego

Poniżej zamieszczamy wstępną wersję dokumentów wykonanych w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z Prognozą oraz prezentacje obrazujące dotychczas wykonane zadania i harmonogram projektu (wersja v0). Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni lub w siedzibie Kapitanatu Portu Elbląg po umówieniu telefonicznym wizyty i przy zachowaniu reżimu sanitarnego

26 listopada 2020

Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego. Wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni.

17 lipca 2020

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Wiślanego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Projekt planu obejmie morskie wody wewnętrzne Zalewu Wiślanego zgodnie z załącznikiem mapowym.

12 czerwca 2017

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro, na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”.