Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Poprawa infrastruktury wybranych portów rybackich będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni

 • 25 października 2023
 • Agnieszka Baranow

Logo - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020

1. Zakres rzeczowy projektu

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

 1. Przebudowa Falochronu Zachodniego i zabezpieczenie ścianki szczelnej na nabrzeżu Zachodnim w Porcie Jastarnia – w ramach zadania na odcinku zasadniczym podwyższono korpus istniejącego falochronu i wykonstruowano ścianę przeciwprzelewową sięgającą z nieodzownym poszerzeniem korpusu i posadowieniem nowego żelbetowego płaszcza na dwóch rzędach pali. Podwyższono głowicę falochronu, przy jednoczesnym niezbędnym poszerzeniu jej korpusu na zewnątrz poza istniejący zarys (bez jej rozbiórki) i stabilnym posadowieniu na stalowej ściance szczelnej wykonanej jako zamknięta, szczelna grodza. Całkowita długość nowej głowicy wynosi ok. 11,7 m. Została ona osłonięta układem pionowych odbojnic, rozmieszczonych po całym obwodzie ściany nowej głowicy. Przewidziano pełne stabilne umocnienie brzegu od strony zachodniej falochronu na odcinku 45 mb. Umocnienie brzegu od nasady falochronu do pomostu postojowego. Przewidziano stabilne, nowe umocnienie skarpy na odcinku o długości ok. 35 m, od nasady nowego falochronu. Przewidziano urządzenia cumownicze na pomoście postojowym. Ponadto w ramach zadania zabezpieczono ściankę szczelną nabrzeża zachodniego w Porcie Jastarnia poprzez obniżenie dolnej krawędzi żelbetowego oczepu nabrzeża do rzędnej -1.0m. Ponadto, wyremontowano wierzchnią warstwę nawierzchni betonowej oraz wykonano remont linii odbojowej nabrzeża.
 2. Projekt zabezpieczenia ścianki szczelnej na nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia – w ramach zadania zabezpieczono ściankę szczelną nabrzeża wschodniego w Porcie Jastarnia poprzez obniżenie dolnej krawędzi żelbetowego oczepu nabrzeża do rzędnej -1.0m. Ponadto, wyremontowano wierzchnią warstwę nawierzchni betonowej oraz wykonano remont linii odbojowej nabrzeża.
 3. Remont falochronu wschodniego w Porcie Rowy wraz z konstrukcją tłumiącą falowanie - w ramach zadania wykonano prace remontowe na całej długości falochronu tj. 83,65 m (w tym głowica 5,5 m) oraz szerokości 2,95 m. Przewidziano wykonanie nadbudowy falochronu w postaci oczepów osadzonych na dwóch stalowych ściankach szczelnych wbitych od strony morza i od strony rzeki Łupawy. Wykonano prace rozbiórkowe oraz badania georadarowe. Nowa konstrukcja falochronu wraz z nadbudową żelbetową ma za zadanie zapobiec przedostaniu się rumowiska ponad koronę falochronu oprócz stanów sztormowych czy wysokich poziomów wody. Nadto też ścianka szczelna uniemożliwi przenikanie piasku przez palisadę i nieszczelności starej ścianki szczelnej. Od strony portu wykonano odbojnice i pachoły cumownicze. Ponadto wykonano konstrukcję rozpraszającą falowanie wewnątrzportowe.
 4. Nadzór Inwestorski dla zadania „Przebudowa Falochronu Zachodniego i zabezpieczenie ścianki szczelnej na nabrzeżu Zachodnim w Porcie Jastarnia” oraz zadania „Zabezpieczenie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia”
 5. Nadzór Inwestorski dla zadania „Remont falochronu wschodniego w Porcie Rowy wraz konstrukcją tłumiącą falowanie”
 6. Nadzór autorski nad zadaniami „Przebudowa Falochronu Zachodniego i zabezpieczenie ścianki szczelnej na nabrzeżu Zachodnim w Porcie Jastarnia”, „Zabezpieczenie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia” oraz „Remont falochronu wschodniego w Porcie Rowy wraz konstrukcją tłumiącą falowanie”

2. Umowa o dofinansowanie

W dniu 17 grudnia 2021 r. została zawarta pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Urzędem Morskim w Gdyni oraz Gminą Jastarnia Umowa o dofinansowanie nr 00004/6520.12-OR1100004/19. W dniu 2 lutego 2023 r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie wydłużający okres realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r.

3. Cel projektu

Głównym celem operacji było podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.
Realizacja operacji wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa, warunków postoju i obsługi statków rybackich oraz poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez realizację zadań tj. Przebudowę Falochronu Zachodniego w Porcie Jastarnia, Projekt zabezpieczenia ścianki szczelnej na nabrzeżu Zachodnim w Porcie Jastarnia, Projekt zabezpieczenia ścianki szczelnej na nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia.

falochron Zachodni w Jastarni

4. Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
  tel. (58) 355-33-33
  fax. (58) 620-67-43
 2.  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 34 01
  fax. 58 661 66 56
 3. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43
 4. Agnieszka Baranow - Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-84
  fax. (58) 620-67-43

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl