Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL

 • 26 marca 2019
 • Karolina Dołhy
Logotyp do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Opis Projektu

Przedmiotem projektu jest budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu - zwanym w dalszej części dokumentacji systemem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). System GMDSS jest systemem radiokomunikacyjnym obejmującym całokształt środków technicznych i organizacyjnych (w tym proceduralnych) mających zapewnić bezpieczeństwo życia na morzu w zakresie łączności radiowej.
Celem budowy morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrona życia na morzu. Projekt posiada strategiczne znaczenie
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Projekt „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”, realizowany jest w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” na terenie dwóch województw tj. województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.
W celu realizacji przedmiotowego projektu (zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu) oraz osiągnięcia zakładanych celów niezbędne jest wykonanie następujących zadań:

 1. zaprojektowanie i budowa konstrukcji wsporczych dla systemów antenowych lub instalacja i adaptacja istniejących obiektów do pełnienia funkcji stacji brzegowych systemu,
 2. adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji Radiokomunikacyjnych Ośrodków Nadawczo-Odbiorczych (ośrodek w Gdyni i w Świnoujściu) z zainstalowaną infrastrukturą komunikacyjną,
 3. budowa systemu radiokomunikacyjnego do łączności w niebezpieczeństwem zgodnego ze standardami międzynarodowymi GMDSS,
 4. budowa systemu informatycznego mającego na celu zapewnienie poprawnej obsługi odbieranych zgłoszeń alarmowych, ich weryfikacji oraz obsługi.

W dniu 6 marca 2018 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

W dniu 26 listopada 2019 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni zawarta została umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0078/19-00 zgodnie z którą:

 • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 19 000 000,00 PLN
 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 18 973 893,00 PLN
 • udział środków UE wynosi 16 127 809,05 PLN
 • wkład krajowy wynosi 2 846 083,95 PLN

W dniu 31 marca 2021 r. pomiędzy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0078/19-01 zgodnie z którym wartość projektu wynosi 20 018 551,00 PLN.

W dniu 31 sierpnia 2021 r. pomiędzy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0078/19-02 zgodnie z którym okres realizacji został wydłużony z 30 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Zgodnie z aneksem wartość Projektu wynosi: 20 029 636,12 PLN.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. pomiędzy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0078/19-03 zgodnie z którym okres realizacji został wydłużony z 30 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Zgodnie z aneksem wartość Projektu wynosi: 20 013 932,33 PLN.

W dniu 19 kwietnia 2023 r. pomiędzy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0078/19-04 zgodnie z którym okres realizacji został wydłużony z 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W dniu 22 września 2023 r. pomiędzy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0078/19-05 zgodnie z którym wartość Projektu wynosi: 18 971 157,41 PLN.

Przetargi

 1. W dniu 29 maja 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w trybie przetargu nieograniczonego ogłosił postępowanie przetargowe pn. „Zaprojektowanie i budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL”.
  W dniu 8 listopada 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice na kwotę 16 715 700 zł brutto.
 2. W dniu 5 czerwca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro, którego przedmiotem było wykonanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
  W dniu 2 lipca 018 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn na kwotę 12 054 zł brutto.
 3. W dniu 7 grudnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro, którego przedmiotem była dostawa przenośnego analizatora widma wraz z modułem analizy sieci wektorowej.
  W dniu 14 grudnia 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą P.H.U. Rate ART Dariusz Matyjewicz, ul. Lenartowicza 24, 93-143 Łódź na kwotę 158 670 zł brutto.
 4. W dniu 4 kwietnia 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy pięciu konstrukcji wsporczych pod systemy antenowe.
  W dniu 29 maja 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Projektowanie i Nadzory Jan Kłosowski, ul. Myśliwska 73c lok. 7, 80-283 Gdańsk na kwotę 61 500 zł brutto.
 5. W dniu 15 kwietnia 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem była dostawa platform pomiarowych dla sieci transmisyjnej wraz z modułami pomiarowymi.
  W dniu 13 maja 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą firmą AM Technologies Sp.z o.o. i Sp. k, Al. Jerozolimskie146c, 02-305 Warszawa na kwotę 35 965,20 zł brutto.
 6. W dniu 8 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem była usługa szkoleniowa z zakresu przygotowania pracowników do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich centrach koordynacyjnych.
  W dniu 21 października 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą Szkołą Morską w Gdyni Sp. z o.o. na kwotę 75.000 zł brutto.
 7. W dniu 14 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest dostawa przenośnego zestawu do certyfikacji okablowania sieciowego.
  W dniu 5 listopada 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą firmą AM Technologies Sp.z o.o. i Sp. k, Al. Jerozolimskie146c, 02-305 Warszawa na kwotę 27 935,76 zł brutto.
 8. W dniu 26 marca 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest dostawa statkowych radiotelefonów VHF i MF/HF.
  W dniu 27 kwietnia 2020 r. zawarto umowę z firmą ALPHATRON Marine Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie na kwotę 82 410,00 zł brutto
 9. W dniu 14 kwietnia 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest montaż wraz z dostawą klimatyzatorów do pomieszczeń technicznych istniejących ekspozytur podlegających adaptacji.
  W dniu 4 czerwca 2020 r. zawarto umowę z firmą FHU WESTIMUS Zbigniew Westwalewicz, Sopot, ul. Rzemieślnicza 38 na kwotę 46 740,00 zł brutto.
 10. W dniu 27 maja 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest wykonanie materiałów drukowanych.
  W dniu 12 czerwca 2020 r. zawarto umowę z firmą Scharmach Consulting Paweł Scharmach, ul. Armii Krajowej 20, 83-200 Starogard Gdański na kwotę 793,13 zł brutto.
 11. W dniu 24 czerwca 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych, którego przedmiotem jest instalacja wraz dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji – Latarnia Morska Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino. W dniu 22 lipca 2021 r. postępowanie zostało unieważnione - oferty, które wpłynęły przekraczają wartość 130 000 złotych.
 12. W dniu 24 czerwca 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych, którego przedmiotem jest instalacja wraz z dostawą jednostek zasilania bezprzerwowego do obiektów podlegających adaptacji. W wyniku błędu technicznego postępowanie zostało unieważnione.
 13. W dniu 6 maja 2022 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w trybie przetargu nieograniczonego opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest instalacja wraz dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji – Latarnia Morska Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino.
  W dniu 27 lipca 2022 r. zawarto umowę z firmą Black Water Energia S.A., Nieborowska 46/27, 80-034 Gdańsk na kwotę 261 006 zł brutto.
 14. W dniu 2 grudnia 2022 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych, którego przedmiotem jest instalacja wraz z dostawą jednostek zasilania bezprzerwowego do obiektów podlegających adaptacji.
  W dniu 14 grudnia 2022 r. zawarto umowę z firmą Comex Spółka Akcyjna, ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk na kwotę 27 601,20 zł brutto.
 15. W dniu 15 kwietnia 2023 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w trybie przetargu nieograniczonego opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa przyłączy teletechnicznych i mikrofalowych do obiektów ekspozytur stacji brzegowej Polish Rescue Radio.
  W dniu 11 kwietnia 2023 r. zawarto umowę z firmą Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o., ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg na kwotę 648 210,00 zł brutto.

Realizacja

Ekspozytura Górki Zachodnie
Ekspozytura Górki Zachodnie

Ekspozytura Górski Zachodnie
Ekspozytura Górki Zachodnie
Ekspozytura Górski Zachodnie
Ekspozytura Górki Zachodnie
Ekspozytura Krynica Morska
Ekspozytura Krynica Morska
Ekspozytura Krynica Morska
Ekspozytura Krynica Morska
Adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji Radiokomunikacyjnego Ośrodka Nadawczo-Odbiorczego
Adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji Radiokomunikacyjnego Ośrodka Nadawczo-Odbiorczego

Tablica - Górki Zachodnie
Tablica - Górki Zachodnie

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33 fax. 58 620-67-43
 2. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Jan Młotkowski– Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
  e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-37-01
 3. Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Michał Hołubowski – Kierownik Oddziału
  e-mail: michal.holubowski@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-37-71
 4. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/