Fundusze europejskie

Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL

 • 26 marca 2019
 • Karolina Dołhy
Logotyp do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Opis Projektu

Przedmiotem projektu jest budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu - zwanym w dalszej części dokumentacji systemem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). System GMDSS jest systemem radiokomunikacyjnym obejmującym całokształt środków technicznych i organizacyjnych (w tym proceduralnych) mających zapewnić bezpieczeństwo życia na morzu w zakresie łączności radiowej.
Celem budowy morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrona życia na morzu. Projekt posiada strategiczne znaczenie
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Projekt „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”, realizowany jest w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” na terenie dwóch województw tj. województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.
W celu realizacji przedmiotowego projektu (zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu) oraz osiągnięcia zakładanych celów niezbędne jest wykonanie następujących zadań:

 1. zaprojektowanie i budowa konstrukcji wsporczych dla systemów antenowych lub instalacja i adaptacja istniejących obiektów do pełnienia funkcji stacji brzegowych systemu,
 2. adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji Radiokomunikacyjnych Ośrodków Nadawczo-Odbiorczych (ośrodek w Gdyni i w Świnoujściu) z zainstalowaną infrastrukturą komunikacyjną,
 3. budowa systemu radiokomunikacyjnego do łączności w niebezpieczeństwem zgodnego ze standardami międzynarodowymi GMDSS,
 4. budowa systemu informatycznego mającego na celu zapewnienie poprawnej obsługi odbieranych zgłoszeń alarmowych, ich weryfikacji oraz obsługi.

W dniu 6 marca 2018 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

W dniu 26 listopada 2019 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni zawarta została umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0078/19-00 zgodnie z którą:

 • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 19 000 000,00 PLN
 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 18 973 893,00 PLN
 • udział środków UE wynosi 16 127 809,05 PLN
 • wkład krajowy wynosi 2 846 083,95 PLN

W dniu 31 marca 2021 r. pomiędzy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0078/19-01 zgodnie z którym:

 • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 20 018 551,00 PLN
 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 18 973 893,00 PLN
 • udział środków UE wynosi 16 127 809,05 PLN
 • wkład krajowy wynosi 2 846 083,95 PLN
 • wydatki niekwalifikowane wynoszą 1 04 658,00 PLN

Przetargi

 1. W dniu 29 maja 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w trybie przetargu nieograniczonego ogłosił postępowanie przetargowe pn. „Zaprojektowanie i budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL”.
  W dniu 8 listopada 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice na kwotę 16 715 700 zł brutto.
 2. W dniu 5 czerwca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro, którego przedmiotem było wykonanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
  W dniu 2 lipca 018 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn na kwotę 12 054 zł brutto.
 3. W dniu 7 grudnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro, którego przedmiotem była dostawa przenośnego analizatora widma wraz z modułem analizy sieci wektorowej.
  W dniu 14 grudnia 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą P.H.U. Rate ART Dariusz Matyjewicz, ul. Lenartowicza 24, 93-143 Łódź na kwotę 158 670 zł brutto.
 4. W dniu 4 kwietnia 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy pięciu konstrukcji wsporczych pod systemy antenowe.
  W dniu 29 maja 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Projektowanie i Nadzory Jan Kłosowski, ul. Myśliwska 73c lok. 7, 80-283 Gdańsk na kwotę 61 500 zł brutto.
 5. W dniu 15 kwietnia 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem była dostawa platform pomiarowych dla sieci transmisyjnej wraz z modułami pomiarowymi.
  W dniu 13 maja 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą firmą AM Technologies Sp.z o.o. i Sp. k, Al. Jerozolimskie146c, 02-305 Warszawa na kwotę 35 965,20 zł brutto.
 6. W dniu 8 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem była usługa szkoleniowa z zakresu przygotowania pracowników do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich centrach koordynacyjnych.
  W dniu 21 października 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą Szkołą Morską w Gdyni Sp. z o.o. na kwotę 75.000 zł brutto.
 7. W dniu 14 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest dostawa przenośnego zestawu do certyfikacji okablowania sieciowego.
  W dniu 5 listopada 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą firmą AM Technologies Sp.z o.o. i Sp. k, Al. Jerozolimskie146c, 02-305 Warszawa na kwotę 27 935,76 zł brutto.
 8. W dniu 26 marca 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest dostawa statkowych radiotelefonów VHF i MF/HF.
  W dniu 27 kwietnia 2020 r. zawarto umowę z firmą ALPHATRON Marine Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie na kwotę 82 410,00 zł brutto
 9. W dniu 14 kwietnia 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest montaż wraz z dostawą klimatyzatorów do pomieszczeń technicznych istniejących ekspozytur podlegających adaptacji.
  W dniu 4 czerwca 2020 r. zawarto umowę z firmą FHU WESTIMUS Zbigniew Westwalewicz, Sopot, ul. Rzemieślnicza 38 na kwotę 46 740,00 zł brutto.
 10. W dniu 27 maja 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest wykonanie materiałów drukowanych.
  W dniu 12 czerwca 2020 r. zawarto umowę z firmą Scharmach Consulting Paweł Scharmach, ul. Armii Krajowej 20, 83-200 Starogard Gdański na kwotę 793,13 zł brutto.
 11. W dniu 24 czerwca 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych, którego przedmiotem jest instalacja wraz dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji – Latarnia Morska Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino. W dniu 22 lipca 2021 r. postępowanie zostało unieważnione - oferty, które wpłynęły przekraczają wartość 130 000 złotych.
 12. W dniu 24 czerwca 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych, którego przedmiotem jest instalacja wraz z dostawą jednostek zasilania bezprzerwowego do obiektów podlegających adaptacji. W wyniku błędu technicznego postępowanie zostało unieważnione.

Realizacja

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33 fax. 58 620-67-43
 2. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Jan Młotkowski– Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
  e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-37-01
 3. Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Michał Hołubowski – Kierownik Oddziału
  e-mail: michal.holubowski@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-37-71
 4. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/