Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)

 • 16 stycznia 2018
 • Karolina Dołhy
logotypy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Opis projektu

Głównym celem projektu jest cyfryzacja i udostępnienie danych gromadzonych przez administrację morską do ponownego wykorzystania, poprzez digitalizację zasobów analogowych, integrację i harmonizację danych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium, a także upowszechnienie informacji na temat zgromadzonych w systemie zasobów poprzez promocję wśród odbiorców.

Cele szczegółowymi projektu, to:

 1. zwiększenie dostępności zbiorów danych będących w dyspozycji administracji morskiej,
 2. poprawa jakości, harmonizacja i zapewnienie interoperacyjności danych administracji morskiej,
 3. zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania danych administracji morskiej.

Szczegółowe cele projektu wynikają z potrzeb interesariuszy, w szczególności: jednostek administracji publicznej współpracujących z administracją morską, przedsiębiorców i obywateli oraz realizacji zadań ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wynikających z dyrektywy INSPIRE, która została zaimplementowana do polskiego prawa poprzez ustawę o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.
W wyniku realizacji projektu, dzięki zwiększonej dostępności do danych (w szczególności danych przestrzennych), zostanie usprawnione funkcjonowanie administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz poprawiona jakość życia obywateli.
Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe poprzez cyfryzację zasobów administracji morskiej, doprowadzenie do ich spójności, opracowanie i wdrożenie jednolitej infrastruktury informatyczno-technicznej, z wykorzystaniem której będą gromadzone, przetwarzane i udostępniane dane wykorzystywane i aktualizowane przez administrację morską oraz utworzenie interfejsów udostępniających dane. Cele projektu są spójne z celami zdefiniowanymi w POPC 2014-2020. Zwiększenie dostępności danych publicznych administracji morskiej poprzez udostępnienie danych zewnętrznym użytkownikom powinno stymulować istotny z punktu widzenia PO PC czynnik jakim jest wzrost kompetencji administracji publicznej, przedsiębiorców oraz społeczeństwa. POPC dla poddziałania 2.3.1 wskazuje jeden cel szczegółowy: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, który jest tożsamy ze zdefiniowanymi celami niniejszego projektu.
Projekt przełamie bariery organizacyjne, techniczne i kompetencyjne, które utrudniają dostępność informacji sektora publicznego (ISP) i ich wykorzystanie. Projekt stworzy warunki dla udostępnienia kolejnych zbiorów danych w przyszłości, w szczególności danych przestrzennych, poprzez budowę systemu informacji przestrzennej administracji morskiej, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury informatyczno-technicznej.
Projekt zakłada profesjonalne przygotowanie danych administracji morskiej do ponownego wykorzystania dzięki ich digitalizacji, harmonizacji, opracowaniu metadanych, udostępnieniu w otwartych formatach danych, udostępnieniu za pomocą usług pobierania oraz utworzeniu interfejsów API (ang. Application Programming Interface) udostępniania danych.

Cele szczegółowe projektu przekładają się na następujące zdefiniowane cele techniczne:

 1. zapewnienie wydajnej infrastruktury technicznej na potrzeby udostępniania danych,
 2. utworzenie jednolitego środowiska analitycznego i narzędziowego umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zbiorów danych,
 3. opracowanie jednolitych modeli zbiorów danych,
 4. utworzenie zharmonizowanych i interoperacyjnych zbiorów danych i ich meta danych,
 5. uruchomienie usług udostępniających dane przestrzenne w oparciu o utworzone zbiory danych przestrzennych,
 6. utworzenie i udostępnienie udokumentowanych interfejsów API,
 7. uruchomienie platformy informacyjno-edukacyjnej zapewniającej dostęp do aktualnych informacji w zakresie danych i usług danych przestrzennych oraz możliwości ich ponownego wykorzystania przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną,
 8. zasilenie cyfrowego repozytorium danymi przetworzonymi i surowymi administracji morskiej.

Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Do osiągnięcia celów projektu niezbędny jest udział partnerów projektu z administracji morskiej, ponieważ tylko wówczas możliwe jest stworzenie jednolitej infrastruktury informatyczno-technicznej, z wykorzystaniem której będą gromadzone, przetwarzane i udostępniane dane przestrzenne wykorzystywane w administracji morskiej.
W celu wspólnej realizacji projektu w dniu 3 lutego 2017 r. zawarta została Umowa partnerska, która określiła partnerów (Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Słupsku oraz Urząd Morski w Szczecinie) i ich zakres działania w partnerstwie.

Do zadań Urzędu Morskiego w Gdyni należy udział w realizacji zadań:

 • uruchomienie projektu,
 • rozbudowa infrastruktury technicznej,
 • oprogramowanie licencyjne GIS,
 • digitalizacja dokumentów i włączenie ich do SIPAM,
 • przetworzenie, harmonizacja i udostępnianie istniejących zbiorów danych przestrzennych AM,
 • udostępnienie zbiorów ISP objętych projektem na poziomie 4 gwiazdek w skali „5 Star Open Data”,
 • budowa i dostawa dedykowanego oprogramowania,
 • wdrożenie SIPAM, testy i szkolenia,
 • opracowanie dokumentacji powdrożeniowej systemu.

Przewidywany okres realizacji projektu: 31.10.2017 r. - 30.07.2020 r.
Przewidywana całkowita wartość projektu: 5 971 782,00 zł, w tym 5 053 919,10 stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 2 listopada 2017 r. między Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawarte zostało Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-0-0001/17-00.

Kontakt:

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. 58 355 33 33
  fax 58 620 67 43
 2. Jakub Szostak - Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego
  Kierownik Zespołu ds. obsługi technicznej
  e-mail: jakub.szostak@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 60
 3. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82

Wszelkie zapytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020: www.polskacyfrowa.gov.pl