Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

 • 5 kwietnia 2017
 • Robert Mokrzycki
Logo POIiŚ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Typ 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

Opis Projektu

Przewidywany okres realizacji projektu: od 1.04.2017 r. do 30.04.2022 r.
Planowany całkowity koszt projektu 75 000 000 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 63 750 000 PLN
Zakres projektu: głównym elementem przedsięwzięcia jest odbudowa ostróg na odcinku od 0,3 km we Władysławowie do 12,3 km w Kuźnicy. Istniejące ostrogi (ok. 110 szt.) zostaną zlikwidowane. Pozostawione zostaną 4 ostrogi, które zostały wykonane w 2012 roku oraz 5 ostróg przy falochronie Portu Władysławowo. Planowane jest odtworzenie 135 ostróg. Przewidziany do odbudowy system ostróg zostanie wykonany z pali drewnianych. Sumarycznie odnowiony system będzie się składał z około 144 ostróg.
Ostrogi mają za zadanie częściowe rozproszenie energii falowania oraz przechwytywania ruchomego rumowiska morskiego, zakumulowanie i utrzymywanie możliwie szerokiej i wysokiej plaży. Przyczynią się do stabilizacji brzegu, zachowania plaż oraz zabezpieczenia wału wydmowego – przywrócenie bezpiecznych parametrów brzegu.

Cele szczegółowe projektu:

 • powstrzymanie erozji plaż w atrakcyjnej turystycznie strefie i na terenie zurbanizowanym Półwyspu Helskiego,
 • wzmocnienie odporności na wybrzeżu Bałtyku na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym,
 • zwiększenie stabilizacji brzegu morskiego i skuteczne zapobieganie jego erozji,
 • ochrona terenów zamieszkałych u nasady Półwyspu Helskiego przed zagrożeniem powodziowym.

Długość odcinka na którym realizowane będzie zadanie w stosunku do długości odcinka przeznaczonego do ochrony zgodnie z Programem ochrony brzegów morskich wynosi 59%.
Wskaźniki produktu: liczba wybudowanych urządzeń dla celów Ochrony przeciwpowodziowej - szt. 1
Wskaźniki rezultatu: długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania z zakresu ochrony brzegów morskich – 12 km.

Brzeg morski, plaża.
Brzeg morski. Na ujęciu roślinność wydmowa
Plaża, brzeg morski.

W dniu 24 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

29 grudnia 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0026/17-00.

Przetargi

 1. W dniu 14 września 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 25 października 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło czterech wykonawców.
  W dniu 31 stycznia 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 21 lutego 2018 r. zawarta została umowa z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Wartość umowy wynosi 1 045 500,00 złotych brutto.
 2. W dniu 23 marca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 16 maja 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  Oferty złożyło czterech wykonawców.
  W dniu 31 sierpnia 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33
  fax. 58 620-67-43
 2. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Robert Mokrzycki – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
  e-mail: robert.mokrzycki@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 34 10
 3. Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

  e-mail: anna.stelmaszyk-swierczynska@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-33-10
 4. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020: www.pois.gov.pl

Pliki do pobrania

 • 1. Plakat informacyjny

  • Plik pdf
  • 185.87 Kb