Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

 • 5 kwietnia 2017
 • Robert Mokrzycki

Logotyp do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

Opis Projektu

Przewidywany okres realizacji projektu: od 1.09.2016 r. do 31.07.2021 r.
Planowany całkowity koszt projektu 35 000 000 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 29 750 000 PLN
Celem nadrzędnym projektu jest poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych - zabezpieczenie miasta Krynica Morska przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, zachowane zostaną istniejące walory przyrodnicze.
Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w mieście Krynica Morska, położonym na Mierzei Wiślanej nad Zalewem Wiślanym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. budowę nowych wałów przeciwpowodziowych;
 2. przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych poprzez podwyższenie korony wału;
 3. montaż mobilnych zapór przeciwpowodziowych;
 4. budowę rowu wału wzdłuż skarpy w celu odprowadzenia wód opadowych;
 5. budowę drogi serwisowej na koronie wału.
 6. zakup wyposażenia wału: quad wraz z przyczepą oraz zestaw do montażu przegród mobilnych.

Wskaźniki produktu: liczba wybudowanych urządzeń dla celów Ochrony przeciwpowodziowej - szt. 1
Długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania z zakresu ochrony brzegów morskich – 4,0 km.

Brzeg morski w Krynicy Morskiej

Brzeg morski w Krynicy Morskiej - przed realizacją projektu.

Brzeg morski w Krynicy Morskiej latem
Brzeg morski w Krynicy Morskiej latem - przed realizacją projektu.
Krynica Morska przed realizacją
Krynica Morska zimą przed realizacją

W dniu 24 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

29 grudnia 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0027/17-00.

Przetargi

 1. W dniu 27 września 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 20 listopada 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło pięciu wykonawców.
  W dniu 12 marca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”. Wartość umowy wynosi 928 650,00 złotych brutto.
 2. W dniu 30 stycznia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy Zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  Oferty złożyło sześciu wykonawców.
  W dniu 8 czerwca 2018 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:
  Konsorcjum firm:
  Lider konsorcjum:  WMW Marek Pestlienz i Wojciech Pestilenz Sp. J.
  Partner konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych  „INWESTMEL”
  Partner konsorcjum:  DABI SM Budny  Sp. z o.o., Sp. komandytowa
 3. W dniu 25 lipca 2018 r. zawarta została umowa na roboty budowlane z liderem konsorcjum WMW Marek Pestlienz i Wojciech Pestilenz Sp. J. Parszczyce dz. Nr 9/21, 84-110 Krokowa.
  Okres realizacji 30 miesięcy. Wartość kontraktu  30 111 704,97 zł brutto.
Podpisanie umowy na roboty budowlane między firmą WMW Sp.j. a Urzędem Morskim w Gdyni
od lewej: Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni)
podpisanie umowy na roboty budowlane
od lewej: Anna Stelmaszyk- Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych (UM w Gdyni), Roman Kołodziejski- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu– Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża  (UM w Gdyni), Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni).

Realizacja

Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych – lipiec 2018 r.

plac budowy Krynica Morska
Plac budowy przed rozpoczęciem prac
Nabrzeże Zalewu Wiślanego z roślinnością wodną
Brzeg porośnięty roślinnością wodną oraz latarnia oświetleniowa
Przystań rybacka z kutrami
plac budowy Krynica Morska - brzeg porośnięty trawą

 Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33
  fax. 58 620-67-43
 2. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Robert Mokrzycki - Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
  e-mail: robert.mokrzycki@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 34 20
 3. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020: www.pois.gov.pl

Pliki do pobrania

 • 1. Plakat informacyjny

  • Plik pdf
  • 182.90 Kb