Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

26 marca 2019

Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL

Przedmiotem projektu jest budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu - zwanym w dalszej części dokumentacji systemem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). System GMDSS jest systemem radiokomunikacyjnym obejmującym całokształt środków technicznych i organizacyjnych (w tym proceduralnych) mających zapewnić bezpieczeństwo życia na morzu w zakresie łączności radiowej.

5 kwietnia 2017

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni

Według art. 88f ust. 2 Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

5 kwietnia 2017

Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

Głównym elementem przedsięwzięcia jest odbudowa ostróg na odcinku od 0,3 km we Władysławowie do 12,3 km w Kuźnicy. Istniejące ostrogi (ok. 110 szt.) zostaną zlikwidowane. Pozostawione zostaną 4 ostrogi, które zostały wykonane w 2012 roku oraz 5 ostróg przy falochronie Portu Władysławowo. Planowane jest odtworzenie 135 ostróg. Przewidziany do odbudowy system ostróg zostanie wykonany z pali drewnianych. Sumarycznie odnowiony system będzie się składał z około 144 ostróg.

5 kwietnia 2017

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych - zabezpieczenie miasta Krynica Morska przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, zachowane zostaną istniejące walory przyrodnicze. Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w mieście Krynica Morska, położonym na Mierzei Wiślanej nad Zalewem Wiślanym.

15 grudnia 2016

Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation

W ramach wdrożenia Projektu inwestycyjnego planowana jest realizacja następujących zadań: wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego stanowiącego infrastrukturę zapewnienia dostępu do portów (w tym do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w obszarze Zatoki Gdańskiej), modernizacja infrastruktury Bazy Oznakowania Nawigacyjnego do obsługi technicznej znaków nawigacyjnych, rozbudowa krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego, modernizacja wybranych elementów systemu VTS Zatoka Gdańska, dostosowanie informatycznych systemów bezpieczeństwa morskiego do zadań związanych z wymianą informacji w ramach sieci europejskich, stworzenie narzędzi dla ustanowienia krajowego systemu e-Navigation, rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb systemów wymiany informacji i bezpieczeństwa morskiego (w tym relacji statek - ląd).

11 maja 2016

Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni

Najważniejszą przesłanką dla realizacji projektu jest potrzeba dostosowania wyposażenia Urzędu Morskiego w Gdyni do aktualnych wymogów dotyczących ochrony środowiska, technologii, ergonomii pracy i zakresu zadań do jakich mają być przeznaczone. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku prawnego i ochrony środowiska oraz poprawa jakości wyposażenia portów morskich wschodniego wybrzeża RP, a przez to poprawa ich konkurencyjności.

9 września 2015

Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych droga morską.

9 września 2015

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

Inwestycja, polegająca na modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym, zlokalizowana jest na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Gdańsk i dotyczy obszaru wodnego należącego do Skarbu Państwa. W ramach projektu planowana jest rozbudowa układu falochronów odpowiadających za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego.

9 września 2015

Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego

Opis Projektu Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Projekt „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” jest częścią przedsięwzięcia […]

6 września 2015

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA

W ramach Projektu wybudowany zostanie tor wodny na Martwej Wiśle wraz z wymienionym i zaktualizowanym oznakowaniem nawigacyjnym, oraz przebudowane i wyremontowane nabrzeża Martwej Wisły.