Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim

 • 31 sierpnia 2020
 • Monika Mokrzycka
loga: Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, UE

Opis Projektu

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Priorytet: VIII. Konwersja
Działanie: 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

 • Przedłużenie Pirsu Pasażerskiego o ok. 65,5 mb;
 • Pogłębienie dna na odcinku przylegającym do przedłużonego odcinka Pirsu Pasażerskiego;
 • Remont nawierzchni, wymianę odbojnic oraz wymianę /naprawę infrastruktury technicznej na istniejącym fragmencie pirsu,
 • Umocnienie wschodniego brzegu oraz północnego brzegu basenu portowego;
 • Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Pirsu Pasażerskiego wraz z odwodnieniem i wykonaniem oświetlenia;
 • Wykonanie utwardzonego placu postojowego dla samochodów wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem.

Cele projektu:

 • poprawa bezpieczeństwa postoju jednostek cumujących w Porcie Krynica Morska oraz poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się od strony lądu,
 • zwiększenie ilości miejsc cumowania dla jednostek białej floty,
 • wzrost niezawodności usług Portu Krynica Morska na rzecz turystyki morskiej i zmniejszenie wpływu jego działalności na środowisko,
 • wzrost atrakcyjności oraz zapewnienie większego dostępu do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego regionu,
 • rozwój handlu w pobliżu infrastruktury, w tym na rzecz promocji regionalnych zasobów naturalnych,
 • zwiększenie dostępności miejsc postojowych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • wzrost poziomu edukacji społecznej w kontekście walorów naturalnych regionu, turystyki morskiej i zdrowia,
 • wzrost jakości życia mieszkańców i jakości spędzania przez mieszkańców czasu wolnego,
 • uporządkowanie i optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych,
 • poprawa krajobrazu oraz wzrostu ładu przestrzennego,
 • zwiększenie odporności na bieżące i przyszłe zmiany klimatyczne.

W dniu 9 września 2020 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0006/20-00.
Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 13 221 474,26 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 11 238 253,12 PLN.

W dniu 2 listopada 2021 r. został zawarty Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0006/20-01 do umowy o dofinansowanie.
Zgodnie z podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 9 309 425,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 7 899 001,55 PLN.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. został zawarty Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0006/20-02 do umowy o dofinansowanie.
Zgodnie z podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 11 209 425,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 8 551 419,55 PLN.

Okres realizacji projektu 01.07.2020 r. - 31.08.2023 r.

podpisanie umowy na rozbudowe pirsu w Krynicy Morskiej
umowę podpisują: od prawej - Barbara Olczyk, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw Inwestycyjnych oraz Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w serwisie www.umgdy.gov.pl

Przetargi

 1. W dniu 13 października 2020 r. zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni zapytanie ofertowe na Pełnienie Nadzoru Autorskiego nad inwestycją "Przedłużenie Pirsu Pasażerskiego w Krynicy Morskiej”. Wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 13 listopada 2020 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową Budownictwa Hydrotechnicznego Aquaprojekt Sp. z o.o., ul. Słupska 72, 80-392 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 47 970,00 złotych brutto.
 2. W dniu 30 grudnia 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  W dniu 4 lutego 2021 r. odbyło się otwarcie ofert – wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 26 lutego 2021 r. postępowanie zostało unieważnione - cena oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
 3. W dniu 30 grudnia 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Roboty budowlane w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  W dniu 10 lutego 2021 r. odbyło się otwarcie ofert – czterech wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 30 kwietnia 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 16 czerwca 2021 r. dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 14 lipca 2021 r. zawarto umowę z firmą NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot. Wartość podpisanej umowy wynosi 9 555 860,76 złotych brutto.
 4. W dniu 15 kwietnia 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się otwarcie ofert – wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 24 maja 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 28 maja 2021 r. zawarto umowę z firmą Nadzory i Usługi Budowlane Joanna Małasiewicz, ul. Czyżewskiego 11 m 3, 81-706 Sopot. Wartość podpisanej umowy wynosi 226 800,00 złotych brutto.
 5. W dniu 6 czerwca 2023 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych, którego przedmiotem jest wykonanie analizy falowania dla portu w Krynicy Morskiej w kontekście przedłużenia pirsu pasażerskiego. W dniu 21 czerwca 2023 r. zawarto umowę z Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk na kwotę 22 755,00 zł brutto.

Realizacja

pirs pasażerski
pirs pasażerski - wyremontowana nawierzchnia
wydłużenie nabrzeża wraz z zabezpieczeniem skarpy
wydłużenie nabrzeża wraz z zabezpieczeniem skarpy
rozbudowę istniejącego pirsu
tablica

 

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Barbara Olczyk – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
  e-mail: dyrinwest@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 34 01
  fax. 58 620 17 31
 3. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43
 4. Monika Mokrzycka, Starszy Specjalista
  e-mail: monika.mokrzycka@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 83
  fax. 58 620 67 43

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020: www.rpo.pomorskie.eu

Szczegółowe informacje dot. zapobiegania nadużyciom finansowym oraz ich wykrywania i zgłaszania właściwym organom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020: https://www.rpo.pomorskie.eu/

Pliki do pobrania

 • 1. Plakat informacyjny

  • Plik pdf
  • 313.85 Kb