Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

15 grudnia 2016

Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation

W ramach wdrożenia Projektu inwestycyjnego planowana jest realizacja następujących zadań: wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego stanowiącego infrastrukturę zapewnienia dostępu do portów (w tym do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w obszarze Zatoki Gdańskiej), modernizacja infrastruktury Bazy Oznakowania Nawigacyjnego do obsługi technicznej znaków nawigacyjnych, rozbudowa krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego, modernizacja wybranych elementów systemu VTS Zatoka Gdańska, dostosowanie informatycznych systemów bezpieczeństwa morskiego do zadań związanych z wymianą informacji w ramach sieci europejskich, stworzenie narzędzi dla ustanowienia krajowego systemu e-Navigation, rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb systemów wymiany informacji i bezpieczeństwa morskiego (w tym relacji statek - ląd).

11 maja 2016

Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni

Najważniejszą przesłanką dla realizacji projektu jest potrzeba dostosowania wyposażenia Urzędu Morskiego w Gdyni do aktualnych wymogów dotyczących ochrony środowiska, technologii, ergonomii pracy i zakresu zadań do jakich mają być przeznaczone. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku prawnego i ochrony środowiska oraz poprawa jakości wyposażenia portów morskich wschodniego wybrzeża RP, a przez to poprawa ich konkurencyjności.

9 września 2015

Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych droga morską.

9 września 2015

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

Inwestycja, polegająca na modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym, zlokalizowana jest na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Gdańsk i dotyczy obszaru wodnego należącego do Skarbu Państwa. W ramach projektu planowana jest rozbudowa układu falochronów odpowiadających za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego.

9 września 2015

Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego

Opis Projektu Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Projekt „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” jest częścią przedsięwzięcia […]

6 września 2015

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA

W ramach Projektu wybudowany zostanie tor wodny na Martwej Wiśle wraz z wymienionym i zaktualizowanym oznakowaniem nawigacyjnym, oraz przebudowane i wyremontowane nabrzeża Martwej Wisły.

9 lipca 2015

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000

Projekt pn. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000, numer POWR.02.19.00-00-PM01/15. Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Planowany okres realizacji projektu: od: 1 czerwca 2015 r. do: 31 grudnia 2021 r.

24 marca 2015

Modernizacja dalby rurowej w Piaskach

Dalba wyciągowa zlokalizowana jest w obrębie przystani rybackiej w Piaskach na Mierzei Wiślanej na km 3+ 200 w odległości ok. 130 m od linii brzegowej od Zatoki Gdańskiej. Nowo wykonana dalba rurowa ma średnicę 711 mm, grubość ścianki 12,5 mm i długości całkowitej 13,5 m. Pośrodku rura została wzmocniona czterema połówkami dwuteownika 500 o długości 3 m, w miejscu występowania maksymalnych momentów gnących. Część rurowa dalby wystająca ponad dno wypełniona jest betonem ze zbrojeniem. W głowicy dalby zamocowano płaskownik jako zawiesie dla zblocza.

24 marca 2015

Modernizacja Falochronu Północnego narzutowego we Władysławowie

Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa Umowa o dofinansowanie Umowę Nr OR11-61522-OR1100016/06 o Dofinansowanie Projektu zawarto w dniu 11 lipca 2006 r. z ARiMR na kwotę 11 865 394,00 PLN. Roboty budowlane Projekt został zrealizowany jednoetapowo. […]

24 marca 2015

Modernizacja Nabrzeża Zachodniego w porcie Jastarnia

Nabrzeże Zachodnie w porcie Jastarnia przeznaczone jest do obsługi małych jednostek rybackich. Znajduje się po zachodniej stronie basenu portowego w głębi portu, za Basenem Łodziowym. Projekt modernizacji zakładał, że kształt, położenie linii odwodnej nabrzeża, głębokość techniczna pozostaną niezmienione. Nie przewidywał także dodatkowego wyposażenia służącego do tłumienia falowania w akwenie.