Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

R-MODE BALTIC

  • 18 kwietnia 2018
  • admin

Logo programu Interreg - Region Morza Bałtyckiego

Temat ten powstał w wyniku poszukiwania w IALA alternatywnych systemów nawigacyjnych mogących zastąpić systemy satelitarne w przypadku ich awarii lub ich okresowego zakłócenia.
W projekcie „R-mode” zaproponowano wykorzystanie istniejącej infrastruktury naziemnej morskich systemów DGPS i/lub AIS celem wyznaczania pozycji statku w odniesieniu do pozycji lądowej stacji bazowych. Nastąpi to z pominięciem sygnałów satelitarnych. W ramach pracy R-mode Feasibility Study zaproponowano rozwiązania techniczne i przeprowadzono wstępne badanie efektywności oraz dokładności takiego rozwiązania pozycyjnego w odbiorniku na statku dla Morza Północnego. Ponieważ stacje naziemne DGPS mają bardzo dokładnie określone współrzędne pozycji, zasada wyznaczenia pozycji statku względem nich polega w dużej mierze na rozwiązaniach geometrii dwuwymiarowej (kierunek, odległość) podobnie jak w metodzie radionamierzania (RDF).

Morze Bałtyckie oraz inne akweny EU posiadają bardzo dobrą geometrię rozkładu stacji brzegowych DGPS/AIS, więc mogą zapewnić korzystne układy geometryczne punktów odniesienia w badaniu praktycznym tej metody.

Spotkania Partnerów. Odbyły się spotkania koordynacyjne: w St. Germain - siedzibie IALA, oraz dwa w Berlinie, na których wyłoniono wstępnie kompetentnych partnerów z państw Bałtyckich oraz lidera projektu – German Aerospace Center, Niemcy. Polskę reprezentowały: Urząd Morski w Gdyni oraz Państwowy Instytut Telekomunikacji oraz NavSim Polska.

Decyzje Komisji Europejskiej. Na podstawie złożonych dokumentów Projekt w grupie unijnej BSR (Baltic Sea Region) uzyskał akceptację komisji UE i przydział budżetu 4,2 mln euro na realizację (w tym dofinansowanie UE 3,15 mln). W ramach zaproponowanego podziału zadań i kwot na 3 lata (2017-2019), UMG może dysponować budżetem 100 tys. euro, z czego 85 % polega refundacji, 15% to wkład własny. Może on polegać na korzystaniu w czasie projektu ze statków UMG lub udostępnianiu posiadanej infrastruktury (stacji brzegowych DGPS/AIS).
Zadania merytoryczne - wstępnie zgłoszone do realizacji przez UMG

  • Przygotowanie procesu standaryzacji R-mode przez udział w pracach komitetu IALA e-Navigation, rozpropagowanie idei przez konferencje i warsztaty,
  • Sformułowanie wymagań dla prób morskich na Bałtyku oraz wybór ich lokalizacji,
  • Udostępnienie wybranych obiektów lądowych UMG do przeprowadzenia prób laboratoryjnych i terenowych,
  • Instalacja wytworzonego w projekcie nowego wyposażenia stacji lądowych DGPS/AIS, opieka techniczna,
  • Udział w próbach morskich (statycznych, dynamicznych), ewentualne udostępnienie statku UMG,
  • Udział w konferencjach finalnej demonstracji nowej techniki.

Odnośnik do strony projektu: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/r-mode-baltic-90.html