Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

 • 12 czerwca 2017
 • Karolina Dołhy
Logo programu POWER

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt pn. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów,

numer POWR.02.19.00-00-PM01/17

Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

W dniu 30 maja 2017 r. zawarte zostało porozumienie o dofinansowaniu z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER).

Celem projektu jest opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga i wód Zalewu Wiślanego oraz projektów planów szczegółowych z prognozami dla Zatoki Gdańskiej oraz dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Łeby do Władysławowa.

Plany przyczynią się do wprowadzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju na tych obszarach.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki:

 • rezultatu odsetek powierzchni polskich obszarów morskich objętych planami zagospodarowania przestrzennego dzięki wsparciu EFS – 1,1 %;
 • produktu liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym planów szczegółowych – 8 szt.

W dniu 11.08.2020r. został zawarty aneks do Porozumienia o dofinansowaniu.

Planowany okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 r. do: 31 marca 2023 r.

Planowane wydatki kwalifikowane 3 423 149,81 zł

Planowane dofinansowanie 3 423 149,81 zł

Planowany wkład UE 2 885 030,66 zł

Realizację projektu planuje się w 8 głównych etapach:

 • Etap I Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Gdańska
 • Etap II Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Gdyni
 • Etap III Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Władysławowa
 • Etap IV Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Helu
 • Etap V Opracowani projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Elbląga
 • Etap VII Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla Zatoki Gdańskiej
 • Etap VIII Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby
 • Etap IX Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla Zalewu Wiślanego

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga, Zatoki Gdańskiej, wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby oraz Zalewu Wiślanego przeszły pełną procedurę planistyczną wynikającą z art. 37e ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej i zostały (lub będą) przedłożone ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej (obecnie Minister Infrastruktury) celem ich przyjęcia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku

Mapa - Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Gdańsk

Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni

Mapa - Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Gdynia

Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu

Mapa - Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Hel

Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie

Mapa - Plan zagospodarowania przestrzennego wód - Port Władysławowo

Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

Mapa - Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej

Obszar objęty planami zagospodarowania przestrzennego dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego

Mapa - Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Elbląg
Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego

Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego od Władysławowa do Łeby

Przetargi

 1. W dniu 27 marca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu 11 maja 2018 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 2. W dniu 1 czerwca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 16 lipca 2018 r. na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), unieważniono postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie tej kwoty.
 3. W dniu 4 października 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Helu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 16 listopada 2018 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 4. W dniu 10 kwietnia 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Helu. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 25 maja 2019 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 5. W dniu 11 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni i Helu oraz Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Zatoki Gdańskiej”. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 23 października 2019 r. zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 20.12.2019r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3,80-311 Gdańsk na kwotę 1 146 360,00 zł.
 6. W dniu 30 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na „Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód portowych Władysławowa”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. W dniu 28 listopada 2019 r. zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 20.12.2019r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3,80-311 Gdańsk na kwotę 91 143,00 zł.
 7. W dniu 03.01.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro, na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności. Termin składania ofert upłynął 15 stycznia 2020 r. Wpłynęły 3 oferty. Po dokonaniu weryfikacji i oceny ofert w dniu 16 stycznia 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na kwotę 20 778,84 zł.
 8. W dniu 12.03.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego oraz akwenów portu morskiego w Elblągu. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 30.04.2020r. dokonano otwarcia złożonych ofert. W dniu 18.06.2020 r. zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 26.06.2020r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia na kwotę 900 958,90 zł.
 9. W dniu 26.05.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro, na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu do druku i publikacji ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności. Termin składania ofert upłynął 10.06.2020 r. Wpłynęły 3 oferty. Po dokonaniu weryfikacji i oceny ofert w dniu 18.06.2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na kwotę 6 926,28 zł.
 10. W dniu 14.10.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 20.11.2020r. dokonano otwarcia złożonych ofert. W dniu 11.12.2020 r. zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 28.12.2020r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Biurem Urbanistycznym PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3, 80-311 Gdańsk na kwotę 680 928,00 zł.
 11. W dniu 17.05.2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 130 000 zł na wykonanie usługi polegającej na zapewnienie cateringu podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych w ramach projektu. W dniu 8.06.2021 r. zawarta została umowa z firmą Kreska Catering Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Al. Grunwaldzka 56/113, 80-241 Gdańsk na kwotę 5100 zł brutto.
 12. W dniu 7.09.2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 130 000 zł na wykonanie usługi polegającej na zapewnienie cateringu podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych w ramach projektu. W dniu 27.09.2021 r. zawarta została umowa z firmą Triton Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 1, 84-240 Reda na kwotę 3625 zł brutto.
 13. W dniu 17.03.2022 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 130 000 zł na wykonanie usługi polegającej na zapewnienie cateringu podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych w ramach projektu. W dniu 4.04.2021 r. zawarta została umowa z firmą CATERING PROJEKT Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 13, 80-299 Gdańsk na kwotę 1660 zł brutto
 14. W dniu 17.05.2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 130 000 zł na świadczenie usługi prowadzenia i mediacji spotkań konsultacyjnych, realizowanych w ramach projektu. W dniu 7.06.2021 r. zawarta została umowa z Kancelarią Radców Prawnych „CIC” Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski Sp. p., ul. Śląska 50/6, 81-310 Gdynia na kwotę 18 450 zł brutto.
 15. W dniu 27.09.2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 130 000 zł na świadczenie usługi prowadzenia i mediacji spotkań konsultacyjnych, realizowanych w ramach projektu. W dniu 7.06.2021 r. zawarta została umowa z Panem Jerzym Śliwą, ul. Kutrzeby 5, 52-213 Wrocław na kwotę 2590 zł brutto.
 16. W dniu 17.03.2022 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 130 000 zł na świadczenie usługi prowadzenia i mediacji spotkań konsultacyjnych, realizowanych w ramach projektu. W dniu 4.04.2022 r. zawarta została umowa z Kancelarią Radców Prawnych „CIC” Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski Sp p., ul. Śląska 50/6, 81-310 Gdynia na kwotę 6765 zł brutto.

 

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  e-mail:umgdy@umgdy.gov.pl
  tel. +48 (58) 355 33 33
  fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31
 2. Kierownik Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 33 01
  fax. (58) 661 66 56
 3. Małgorzata Gwara – Specjalista
  e-mail: malgorzata.gwara@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-36

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: http://www.power.gov.pl/

W celu zgłoszenia podejrzenia nadużyć finansowych i/lub korupcji należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.efs@mrips.gov.pl