Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku – Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla woj. Pomorskiego – od 01.04.2020 r.

  • 14 września 2020
  • Karolina Dołhy

 

Logo programu POWER

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku

Projekt pn. "Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku" jest w części realizowany przez Urząd Morski w Gdyni zgodnie z właściwością terytorialną, tj. w zakresie etapu "Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla woj. Pomorskiego – od 01.04.2020 r."

numer POWR.02.19.00-00-PM03/17

Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

W dniu 30 stycznia 2018 r. zawarte zostało porozumienie o dofinansowaniu przez Urząd Morski w Słupsku z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER).

W dniu 02.09.2020r. zawarty został Aneks nr POWR.02.19.00-00-PM03/17-01 dotyczący podziału projektu zgodnie z właściwością terytorialną pomiędzy Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni oraz w Szczecinie.

Celem projektu jest opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami dla wód wewnętrznych portów: w Ustce, w Łebie oraz w Rowach. Plany przyczynią się do wprowadzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju na tych obszarach. W wyniku realizacji całości projektu (zakres realizowany przez Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni i w Szczecinie) zostaną osiągnięte wskaźniki:

  • rezultatu odsetek powierzchni polskich obszarów morskich objętych planami zagospodarowania przestrzennego dzięki wsparciu EFS – 0,08 %;
  • produktu liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym planów szczegółowych – 6 szt.

Planowany okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do: 31 maja 2021 r.

Planowane wydatki kwalifikowane całości projektu 732 003,75 zł

Planowane dofinansowanie dla całego projektu 732 003,75 zł

Planowany wkład UE 616 932,76 zł

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przejął realizację oraz zobowiązania wynikające z kontynuacji umów zawartych na realizację przedmiotowego projektu w zgodnie z właściwością terytorialną. W ramach przejętego zakresu projektu pozostała do wydatkowania kwota kosztów kwalifikowanych/ dofinansowania w wysokości 168 894,37 zł z czego 84,28% stanowi wkład UE

  • Obszar objęty Projektem planu - Port Morski Ustka
Mapa - Obszar objęty projektem planu - Port Morski Ustka
  • Obszar objęty Projektem planu - Port Morski Łeba
Mapa - Obszar objęty Projektem planu - Port Morski Łeba
  • Obszar objęty Projektem planu - Port morski Rowy
    Mapa - Obszar objęty Projektem planu - Port Morski Rowy