Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni

 • 5 kwietnia 2017
 • Monika Mokrzycka
Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz
monitoring środowiska

Typ 2.1.1.a Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/ planistycznych

Opis Projektu

Przewidywany okres realizacji projektu III kwartał 2017 r. - III kwartał 2019 r.
Planowany całkowity koszt projektu 665 660 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 565 811 PLN

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wynika z art. 88f ust. 11 ustawy - Prawo wodne Prawo wodne i jest niezbędna dla wykonania postanowień art. 14 Dyrektywy Powodziowej. Według art. 88f ust. 2 Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Zgodnie z powyższym mapy podlegają przeglądowi i aktualizacji do dnia 21 sierpnia 2020 r. Następnie zgodnie z art. 15 Dyrektywy Powodziowej należy udostępnić KE przegląd i aktualizację map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego, a także złożyć raport do Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji map w terminie do 22 września 2020 r.

W ramach projektu przewiduje się weryfikację i aktualizację metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, przegląd i aktualizację map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Ilość regionów wodnych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, dla których zostaną sporządzone mapy, będzie wynikać z aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza i morskich wód wewnętrznych.

Prace będą obejmować aktualizację map już opracowanych w przypadkach zidentyfikowanych w ramach przeglądu, jak również opracowanie nowych map dla obszarów wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Aktualizacja map będzie obejmować przygotowanie właściwych danych wejściowych, przeprowadzenie modelowania hydraulicznego oraz wygenerowanie nowych map zagrożenia powodziowego, a następnie map ryzyka powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych oraz wizualizacji kartograficznych.

Mapy zagrożenia powodziowego wykonuje się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Na mapach przedstawia się obszary wskazane w art. 88d ust. 2 ustawy - Prawo wodne:

 1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie
  i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%);
 2. obszary szczególnego zagrożenia powodzią:
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%),
  • obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,
  • pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
   o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

  Zgodnie z art. 88d ust. 4: jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona odpowiednia ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie obszary, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – woda 500-letnia (0,2%).

 3. obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego/wału przeciwsztormowego.

Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się następujące elementy:

 1. zasięg powodzi;
 2. głębokość wody;
 3. w uzasadnionych przypadkach – prędkość wody i kierunki przepływu wody.

Jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

Dla obszarów, dla których wykonane zostały mapy zagrożenia powodziowego, zgodnie z art. 88e ustawy Prawo wodne, sporządza się mapy ryzyka powodziowego.

Mapy ryzyka powodziowego określają wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiają obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Są to obiekty, które pozwolą na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, czyli grupy, dla których należy ograniczyć negatywne skutki powodzi zgodnie z celami Dyrektywy Powodziowej.

W tym celu na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się:

 1. szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;
 2. rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej na obszarach zagrożenia powodziowego;
 3. instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
 4. występowanie:
 5. ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów chronionych zbiorników wód śródlądowych,
 6. kąpielisk,
 7. obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;
 8. w uzasadnionych przypadkach:
 9. obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości osadów i rumowiska,
 10. potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody.

Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U z 2013 r. poz. 104).

Przygotowanie map będzie obejmować następujące etapy:

 1. przeprowadzenie modelowania hydraulicznego,
 2. szczegółowy opis każdego modelu hydraulicznego,
 3. wyznaczenie/generowanie obszarów zagrożenia powodziowego wskazanych w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne – przeprowadzenie analiz przestrzennych i generalizacji obszarów;
 4. przygotowanie map zagrożenia powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych, usług oraz wizualizacji kartograficznych;
 5. przeprowadzenie analiz przestrzennych i obliczenie liczby osób zagrożonych powodzią oraz wartości potencjalnych strat powodziowych;
 6. przygotowanie map ryzyka powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych, usług i wizualizacji kartograficznych;
 7. kontrola zewnętrzna opracowania;

W ramach projektu zostanie opracowanych 9 rodzajów map. (Ilość rodzajów map uzależniona jest od wyników aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych).

Dla każdego z obszarów wskazanych w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne należy opracować mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 88d ust. 4 Prawa Wodnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przygotowuje się odrębnie dla każdego z obszarów (tzw. scenariuszy powodziowych) z art. 88d ust. 2, w dwóch zestawach tematycznych.

Mapy zagrożenia powodziowego:

 • Mapa zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody (MZP I zestaw)
 • Mapa zagrożenia powodziowego wraz z prędkościami przepływu wody
  i kierunkami przepływu wody (MZP II zestaw) – o ile zostaną wykonane w uzasadnionych przypadkach.

Mapy ryzyka powodziowego:

 • Mapa ryzyka powodziowego – Negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych (MRP I zestaw)
 • Mapa ryzyka powodziowego – Negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej (MRP II zestaw)

27 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

15 listopad 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0023/17-00 zgodnie z którą:

 • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 800 000,00 PLN;
 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 800 000,00 PLN;
 • udział środków UE wynosi 680 000,00 PLN;
 • wkład krajowy wynosi 120 000,00 PLN

W dniu 27 marca 2018 r. zawarto aneks nr POIS.02.01.00-00-023/17-01, zgodnie z którym:

 • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 665 660,00 PLN;
 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 665 660,00 PLN;
 • udział środków UE wynosi 565 811,00 PLN;
 • wkład krajowy wynosi 99 849,00 PLN.

W dniu 4 czerwca 2019 r. zawarto aneks nr POIS.02.01.00-00-023/17-02, zgodnie z którym wydłużono okres realizacji Umowy do dnia 29 lutego 2020 r.

Przetargi

 1. W dniu 24 maja 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na weryfikacji i aktualizacji metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza.
  Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, w Biuletynie Zamówień Publicznych (514872-N-2017). Termin składania ofert upłynął 8 czerwca 2017 r.
  Wpłynęła 1 oferta. W dniu 19 czerwca 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 22 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym na weryfikację i aktualizację metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza. Wartość umowy wynosi 150 060 złotych brutto.
 2. W dniu 26 września 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, w Biuletynie Zamówień Publicznych (592831-N-2017). Termin składania ofert upłynął 12 października 2017 r.
  Wpłynęły 3 oferty. W dniu 9 listopada 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 17 listopada 2017 r. zawarta została umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym na wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość umowy wynosi 398 000,00 złotych brutto.
 3. W dniu 20 grudnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą rozeznania rynku na usługę doradztwa merytorycznego przy realizacji projektu pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowe. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 8 stycznia 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 8 stycznia 2018 r. zawarta została umowa z firmy E&W Consulting Beata Grzonka na wykonanie usługi doradztwa merytorycznego przy realizacji projektu pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość umowy wynosi 28 500,00 złotych brutto.

Wyniki przeglądu i aktualizacji MZP i MRP

Arkusze map

W grudniu 2019 roku zakończono wykonywanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. W ramach prac wykonano modelowanie hydrodynamiczne dla 169,1 km odcinków wybrzeża, 102 km wybrzeża Zalewu Wiślanego oraz dla 190 km odcinków rzek. W wyniku modelowania oszacowano, że w przypadku powodzi H 1% rzędna zwierciadła wody wzdłuż wybrzeża waha się od 1.79 m do 2.30m, natomiast wzdłuż brzegów Zalewu Wiślanego waha się od 1.54 m do 1.94 m.

W wyniku realizacji projektu zostały sporządzone projekty map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla całego wybrzeża będącego we właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. W skład tych projektów wchodzą bazy danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne projektów MZP i MRP. Wersje kartograficzne MZP i MRP opracowano w podziale odpowiadającym arkuszom map topograficznych w skali 1 : 10 000. W sumie w ramach projektu opracowano 1173 arkuszy map, w tym 391 arkuszy map zagrożenia powodziowego oraz 782 arkusze map ryzyka powodziowego.

Przekazanie MZP i MRP do PGW Wody Polskie

Zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo Wodne projekty MZP i MRP od strony morza przekazywane są Wodom Polskim na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego od strony rzek przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z harmonogramem mapy opracowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostały przekazane do PGW Wody Polskie - (odnośnik do serwisu www.wody.gov.pl)  w dniu 20 grudnia 2019 roku. Komplet map zagrożenia powodziowego (od strony morza oraz od strony rzek) zostanie przekazany przez Wody Polskie do uzgodnienia z właściwymi wojewodami, a następnie mapy zostaną podane do publicznej wiadomości. Planowana publikacja map nastąpi w terminie do 22 października 2020 r.

Wykres przedstawia harmonogram aktualizacji MZP i MRP w Urzędzie Morskim w Gdyni

Wykres przedstawia harmonogram aktualizacji MZP i MRP w Urzędzie Morskim w Gdyni:

   1. Rozpoczęcie prac - 15.11.2017.
   2. Pozyskanie danych źródłowych - I kwartał 2017.
   3. Modelowanie hydrauliczne - IV kwartał 2017.
   4. Opracowanie projektów MZP - III kwartał 2018.
   5. Opracowanie projektów MRP- I kwartał 2019.
   6. Opracowanie baz danych oraz raportów - III kwartał 2019.
   7. Przekazanie projektów MZP i MRP do PGW Wód Polskich.
   8. Uzgodnienia z wojewodami - I kwartał 2020.
   9. Opublikowanie MZP i MRP na stronie BIP Ministra ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - 22.10.2020

Po opublikowaniu projekty MZP i MRP od strony morza opracowane w II cyklu planistycznym będą stanowić integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Do tego czasu projekty MZP i MRP stanowią jedynie materiał informacyjny niestanowiący źródła obowiązującego prawa. Aktualnie obowiązujące MZP i MRP (opracowane w I cyklu planistycznym) dostępne są na stronie BIP Ministra ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz na Hydroportalu ISOK.

Kontakt

   1. Urząd Morski w Gdyni
    ul. Chrzanowskiego 10
    81-338 Gdynia
    tel. (58) 355-33-33 fax. 58 620-67-43
   2. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
    Jakub Szostak - Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego
    e-mail: jakub.szostak@umgdy.gov.pl
    tel. (58) 355-35-60
   3. Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
    Marcin Skrzypek - Starszy Specjalista
    e-mail: marcin.skrzypek@umgdy.gov.pl
    tel. (58) 355-34-17 pok. 103
   4. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
    Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
    e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
    tel. (58) 355 35 82
   5. Monika Mokrzycka - Specjalista
    e-mail: monika.mokrzycka@umgdy.gov.pl
    tel. (58) 355 35 83

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020: www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Pliki do pobrania

 • 1. Plakat informacyjny

  • Plik pdf
  • 305.78 Kb