Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000

 • 9 lipca 2015
 • Karolina Dołhy
logo programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, logo RP, logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Opis projektu.

Projekt pn. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000, numer POWR.02.19.00-00-PM01/15.
Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
Planowany okres realizacji projektu: od: 1 czerwca 2015 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Planowane wydatki kwalifikowane 6 504 138,72
Planowane dofinansowanie 6 504 138,72
Planowany wkład UE 5 481 688,11
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Morskim w Słupsku oraz Urzędem Morskim w Szczecinie.
W dniu 9 listopada 2015 r. zawarte zostało porozumienie o dofinansowaniu z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER).
Celem projektu jest opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z prognozą, który przyczyni się do wprowadzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju na tych obszarach.
Rezultatu projektu będzie objęcie polskich obszarów morskich planami zagospodarowania przestrzennego.
Partnerzy projektu sprawują nadzór nad opracowaniem projektu planu z prognozą. Dokumentacja projektu planu zagospodarowania musi podlegać weryfikacji przez pracowników merytorycznych z urzędów morskich w Szczecinie i Słupsku ze względu na istniejący podział kompetencji wynikający z treści rozporządzenia w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich. Plakat_projektu

W ramach projektu planuje się realizację dwóch zadań.

Zadanie 1 Opracowanie projektu planu z prognozą

Pierwszym zadaniem będzie opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000. Projekt planu będzie sporządzany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który będzie działał w imieniu własnym oraz w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i Szczecinie (na podstawie zawartego porozumienia).

Projekt planu obejmie polską wyłączną strefę ekonomiczną, morze terytorialne oraz morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Projekt planu zostanie opracowany zgodnie z wymogami ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Do projektu planu zostanie opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z prognozą zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Planuje się organizację 4 dużych spotkań, w tym jednego stanowiącego tzw. „dyskusję publiczną” zgodnie z treścią ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej. Ponadto planuje się spotkania międzynarodowe, na które będą zapraszani przedstawiciele krajów nadbałtyckich, w celu omawiania zapisów projektu planu.

Zadanie 2 Zapewnienie dostępu do dokumentacji projektu planu z prognozą

Drugim zadaniem jest stworzenie infrastruktury informatycznej, która usprawni prace nad projektem planu. Wytworzona infrastruktura będzie stanowić wspólne repozytorium wszelkiego rodzaju danych wykorzystywanych przy tworzeniu planu. Częścią infrastruktury będą narzędzia wspomagające proces konsultacji planu poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa w procesie konsultacji planu za pośrednictwem nowoczesnych technologii informatycznych.

Przetargi.

W dniu 31 marca 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
Dnia 30 maja 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
Na I część zamówienia – wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 złożył ofertę jeden wykonawca.
Na II część zamówienia – Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 złożył ofertę jeden wykonawca.
W dniu 14 lipca 2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla I i II części zamówienia.

W dniu 22 lipca 2016 r. zawarta została umowa z Instytutem Morski w Gdańsku oraz Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym Instytutem Badawczym na wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000. Wartość umowy wynosi 3 795 780, 00 złotych brutto.

W dniu 22 lipca 2016 r. zawarta została umowa z Instytutem Morskim w Gdańsku na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000. Wartość umowy wynosi 1 057 800,00 złotych brutto.

podpisanie umowy z wykonawcą
na zdjęciu od lewej: Pan Kazimierz Szefler, Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku, Pan Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni
podpisanie umowy z wykonawcą ciąg dalszy
na zdjęciu od lewej: Pan Jacek Kosmólski - Główny Inspektor Inspektoratu Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego, Pani Magdalena Matczak – Kierownik Samodzielnej Pracowni Polityki Przestrzennej Instytutu Morskiego w Gdańsku, Pani Agnieszka Cwilewicz - Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne, Z-ca Kierownika Projektu, Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska -Z-ca Dyrektora Ds. Technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni (Kierownik Projektu), Pan Andrzej Cieślak – Zewnętrzny Ekspert Urzędu Morskiego w Gdyni ds. morskiego planowania przestrzennego
podpisanie umowy ciąg dalszy
na zdjęciu od lewej: Pan Kazimierz Szefler, Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku, Pan Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

 

W dniu 11 maja 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji eksperta - konsultacje i doradztwo merytoryczne z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przy realizacji projektu pn. "Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich". Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności (treść ogłoszenie w serwisie: Baza konkurencyjności). Termin składania ofert upłynął 25 maja 2016 r. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 1 czerwca 2016 r. zawarta została umowa z Panem Andrzejem Cieślakiem.

W dniu 22 czerwca 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na organizacji i obsłudze konsultacji międzynarodowych w ramach projektu Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 98089-2016). Termin składania ofert upłynął 5 lipca 2016 r.
Wpłynęło 4 oferty. W dniu 19 lipca 2016 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 29 lipca 2016 r. zawarta została umowa z Moniką Dewerendą – Opałką oraz Tomaszem Madelą – prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą „UpHotel spółka cywilna”.

W dniu 30 czerwca 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi polegającej na publikacji ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej dotyczących projektu pn.: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności (treść ogłoszenia w serwisie: Baza konkurencyjności). Termin składania ofert upłynął 14 lipca 2016 r. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 18 lipca 2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 21 lipca 2016 r. zawarta została umowa z Panem Marcinem Peranowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ALEKS Marcin Peranowski.

W dniu 31 października 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na zakup oprogramowania GIS oraz infrastruktury informatycznej zapewniających dostęp do dokumentacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.
Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dnia 18 listopada 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.

 • I część zamówienia - Dostawa licencji na oprogramowanie GIS – jeden wykonawca złożył ofertę.
 • II część zamówienia - Dostawa infrastruktury serwerowej – nie wypłynęła żadna oferta.
 • III część zamówienia - Dostawa stacji roboczych serwerowej – nie wypłynęła żadna oferta.

W dniu 5 grudnia 2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla I część zamówienia – Dostawa licencji na oprogramowanie GIS. Jednocześnie unieważniono postępowanie w zakresie
II część zamówienia – Dostawa infrastruktury serwerowej oraz III część zamówienia – Dostawa stacji roboczych serwerowej, gdyż nie wypłynęła żadna oferta.
W dniu 9 grudnia 2016 r. zawarta została umowa na I część zamówienia – Dostawa licencji na oprogramowanie GIS z firmą Esri Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Wartość umowy wynosi 372 502,81 złotych brutto.

W dniu 23 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi mediatora na spotkania konsultacyjne projektu Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 00. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności. Termin składania ofert upłynął 7 lutego 2017 r.
Treść ogłoszenia w serwisie: Baza konkurencyjności.
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu, tym samym nie wyłoniono Wykonawcy usługi mediatora.

W dniu 20 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy 15 sztuk zestawów stacji roboczych oraz infrastruktury serwerowej dla projektu ,,Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000". Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Dnia 5 kwietnia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.

 • I część zamówienia - Dostawa 15 sztuk zestawów stacji roboczych dla projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” – wpłynęło 8 ofert.
 • II część zamówienia - Dostawa infrastruktury serwerowej - modułu rozszerzeń macierzy dyskowej IBM StoreVise 3700 oraz dwóch serwerów sprzętowych dla realizacji projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” – wpłynęły 3 oferty.

W dniu 22 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla I i II część zamówienia.
W dniu 6 czerwca 2017 r. zawarta została umowa na I część zamówienia- dostawa 15 sztuk zestawów stacji roboczych dla projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” z firmą El Toro Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna, ul. Racławicka 23,73-110 Stargard. Wartość umowy wynosi 111 530,25 złotych brutto.
W dniu 9 czerwca 2017 r. zawarta została umowa na II część zamówienia- dostawa infrastruktury serwerowej - modułu rozszerzeń macierzy dyskowej IBM StoreVise 3700 oraz dwóch serwerów sprzętowych dla realizacji projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000”, z firmą System Data Sp z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec. Wartość umowy wynosi 145 529,91 złotych brutto.

W dniu 12 listopada 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi polegającej na Przetłumaczeniu na język angielski i niemiecki wskazanych stron dokumentacji dotyczącej pn. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 oraz części tekstu dokumentacji dotyczącej Projektu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich w skali 1:200 000. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 6 grudnia 2019 r. zawarta została umowa z firmą IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk na kwotę 71 167,80 złotych brutto.

W dniu 3 czerwca 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi eksperta - konsultacje i doradztwo merytoryczne podczas procedury oddziaływania transgranicznego oraz przyjmowania dokumentacji w formie Rozporządzenia. Wpłynęła 1 oferta. W dniu 2 lipca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 14 lipca 2020 r. zawarta została umowa z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia na kwotę 170 724 złotych brutto.

Realizacja - linki w serwisie www.umgdy.gov.pl:

2016

I - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000
II - Pierwsze międzynarodowe spotkanie konsultacyjne - Gdańsk, 18-19.10.2016 r.
III - Pierwsza informacja dla mediów (artykuł I)
IV - Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

2017

V - Pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne - Gdańsk, 8 marca 2017 r.
VI - Drugie krajowe spotkanie konsultacyjne – Słupsk, 4 października 2017 r.
VII - Dodatkowe spotkania konsultacyjne

2018

Harmonogram wykonania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000
Materiały dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000
Druga informacja dla mediów (artykuł II)
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000
Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000
Trzecie krajowe spotkanie konsultacyjne – Szczecin, 5 lipca 2018 r.

2019

Informacja o zakończeniu etapu prac v.2
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000

2021

Harmonogram wykonania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  e-mail:umgdy@umgdy.gov.pl
  tel. +48 (58) 355 33 33
  fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31
 2. Kierownik Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 33 01
  fax. (58) 661 66 56
 3. Zastępca Kierownika Projektu
  Małgorzata Gwara – Starszy Specjalista
  e-mail: malgorzata.gwara@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-36

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: http://www.power.gov.pl/