Plany morskie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000

 • 2 sierpnia 2016
 • Agnieszka Cwilewicz

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

Zakres Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich
Zakres Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko.

Projekt planu obejmie obszary morskie, o których mowa w ustawie o obszarach morskich, tj.:

 • wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
 • morze terytorialne,
 • morskie wody wewnętrzne przylegające do morza terytorialnego położone pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego,
 • morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej z wyłączeniem wód portów określonych w art. 4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich.

Uwagi i wnioski do projektu planu można składać w terminie do 3-go października 2016 r. :

Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:

 • Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
 • Treść wniosku lub uwagi,
 • Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
 • Uzasadnienie wniosku lub uwagi,
 • Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy o obszarach morskich (w przypadku przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko)

Uwagi i wnioski złożone do projektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
Formularz do składania uwag i wniosków oraz mapa obrazująca obszar projektu planu dostępne są poniżej na tej stronie, oraz na stronach internetowych Urzędów Morskich w Słupsku i Szczecinie.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni prosi podmioty, które złożyły wniosek do planu w odpowiedzi na Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich w serwisie www.umgdy.gov.pl z dnia 15.11.2013 r. o informacje nt. aktualności złożonego wniosku.

Logo POWER

Pliki do pobrania

 • 1. Mapa obrazująca obszar planu

  • Plik png
  • 505.05 Kb
 • 2. Fromularz uwagi lub wniosku do planu

  • Plik docx
  • 31.24 Kb
 • 3. Ogłoszenie

  • Plik pdf
  • 887.54 Kb