Plany morskie

Postęp prac nad projektem planu – informacja nr 1

 • 6 grudnia 2016
 • Agnieszka Cwilewicz

PIERWSZA INFORMACJA DLA MEDIÓW (ARTYKUŁ I)

Postęp prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 (zwanego dalej Projektem planu) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zwaną dalej Prognozą) rozpoczęły się 22 lipca 2016 roku. Będzie to pierwszy w historii Polski morski plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.) do opracowania projektu planu zobowiązani są Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, natomiast plan zostanie przyjęty w formie rozporządzenia ministra ds. gospodarki morskiej oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Projekt planu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Projekt planu przygotowuje interdyscyplinarny zespół specjalistów z Instytutu Morskiego w Gdańsku w konsorcjum z Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym Instytutem Badawczym na zlecenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni działającego również w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i Szczecinie. Prognozę opracowuje zespół ekspercki Instytutu Morskiego w Gdańsku przy współpracy specjalistów z DHI Polska Sp. z o.o., Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz firmy ARBOREA.

Projekt planu wykonywany jest zgodnie z ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Projekt planu wraz z prognozą będzie obejmował obszary morskie w rozumieniu w.w. ustawy to jest obszary :

 1. wyłącznej strefy ekonomicznej wraz ze strefą przyległą,
 2. morza terytorialnego RP,
 3. morskich wód wewnętrznych przylegających do morza terytorialnego położonych pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego,
 4. morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej.

Z zakresu planu wyłączono wody portów określone w art.4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21.03.1991 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zm.) oraz wody Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego.

[caption id="" align="alignnone" width="3509"]Zakres projektu PZP POM Mapa obszaru objętego planem[/caption]

Projekt planu zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą OOŚ”, wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Będzie ona procedowana w następujących etapach:

 • uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (z właściwym organem ochrony środowiska i właściwym organem inspekcji sanitarnej);
 • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zapisów projektu planu;
 • uzyskanie wymaganych ustawą OOŚ opinii o prognozie;
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trakcie całego postępowania.

Realizowany zgodnie z harmonogramem pierwszy etap prac nad Projektem planu to przygotowanie „charakterystyki uwarunkowań” stanowiącej podstawę do opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. W ramach tego zadania:

 • pozyskiwane są dostępne dane źródłowe oraz materiały planistyczne, tj. dokumenty, opracowania oraz mapy niezbędne do sporządzania Projektu lub mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcia Projektu planu;
 • zebrane zostały wnioski do planu od interesariuszy;
 • analizowane są uwarunkowania rozwoju transportu morskiego, rybołówstwa, ochrony środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju akwakultury, pozyskiwania energii odnawialnej, poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania kopalin, lokalizacji infrastruktury technicznej; rozwoju turystyki, sportu i rekreacji oraz utrzymania obronności kraju.

W ramach rozpoczętych prac nad opracowywaniem Prognozy, zbierane są aktualnie wszelkie dostępne dane źródłowe oraz informacje o środowisku morskim objętym projektem planu zagospodarowania przestrzennego, m.in. takie jak: wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, monitoringów środowiskowych, raporty oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć lokalizowanych na obszarach morskich, mapy, plany oraz inne materiały i zbiory danych przestrzennych. Inwentaryzowane są również dane dotyczące obszarów sąsiadujących z obszarem objętym projektem planu zagospodarowania, na których mogą wystąpić pozytywne i negatywne oddziaływania w wyniku realizacji jego zapisów. Zebrane informacje i dane będą stanowić podstawę do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Na dzień 8 marca 2017 roku zaplanowano pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne, które w imieniu Zlecającego organizowane jest przez Instytut Morski w Gdańsku. Osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni, gdzie będą zamieszczone szczegóły konsultacji.

Kontakt do Instytucji wykonującej prace nad Projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich:
Instytut Morski w Gdańsku
ul. Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
Email: pzppom@im.gda.pl

Kontakt do Instytucji zlecającej prace nad Projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich:
Urząd Morski w Gdyni
ul. B. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Email: planymorskie@umgdy.gov.pl

Zobacz ten artykuł również w innych portalach informacyjnych:

 

 

Logo PO WER