Plany morskie

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000

 • 4 czerwca 2018
 • Agnieszka Cwilewicz

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanych w ramach projektu pn.: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000”, oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś.

PZP POM - Grafika

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zmian).

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś obejmuje obszary morskie, o których mowa w ustawie
o obszarach morskich, tj.:

 • wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
 • morze terytorialne,
 • morskie wody wewnętrzne.

z wyłączeniem wód portów oraz Zalewów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 3 i 4 ustawy o obszarach morskich.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19 czerwca 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 129 i 130, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r.:

 • w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.) na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r. w Szczecinie (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

 

Logo PO WER

Pliki do pobrania

 • 1. PZP POM - Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu

  • Plik pdf
  • 86.45 Kb