Fundusze europejskie

Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

 • 9 września 2015
 • Agnieszka Baranow
Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Opis Projektu

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Istotą projektu jest przebudowa toru wodnego na długości 6420 m wraz z dostosowaniem oznakowania nawigacyjnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego, który jest częścią Portu Morskiego w Gdańsku.

Realizacja projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów jakościowych (niemierzalnych):

 • umożliwienie dwukierunkowej żeglugi jednostek,
 • zwiększenie bezpieczeństwa wpływających i wypływających statków z Portu Gdańsk,
 • rozwój transportu wodnego i wzmocnienie konkurencyjności Portu Gdańskiego aby utrzymać obecnych i przyciągnąć potencjalnych armatorów, firmy logistyczne, spedycyjne, dla których polepszona infrastruktura jest istotnym argumentem za kontynuacją lub rozszerzeniem współpracy.

Ponadto realizacja projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów ilościowych (mierzalnych):

 • powiększenie szerokości toru w dnie do docelowej – 600 m oraz głębokości technicznej do docelowej – 18 m,
 • umożliwienie wpłynięcia do Portu Północnego statków o maksymalnych gabarytach: zbiornikowce – 355 x 60 x 15 m oraz kontenerowce – 350 x 45 x 15 m.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych droga morską.

28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-5/16-00_P.

Od prawej stoją: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Grzegorz Witkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Umowę podpisują: od prawej- kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Od prawej stoją: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Grzegorz Witkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Umowę podpisują: od prawej- kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

14 listopada 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0004/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
Zgodnie podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 161 000 000,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 136 827 453,79 PLN.na zdjęciu od prawej stoją: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Grzegorz Witkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Umowę podpisują: od prawej- kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

29 czerwca 2020 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0004/16-01 do umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym całkowita wartość Projektu wynosi: 153 911 808,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 130 792 453,79 PLN.

Przetargi

 1. W dniu 28 października 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb przeprowadzenia robót czerpalnych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 6 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb
  przeprowadzenia robót czerpalnych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – sześciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 15 lutego 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 15 marca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą HEINRICH HIRDES EOD SERVICES GmbH, Am Festungsgraben 10, 21079 Hamburg, Niemcy. Wartość umowy wynosi 1 514 130,00 złotych brutto.

  podpisanie umowy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb przeprowadzenia robót czerpalnych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”
  na zdjęciu od lewej: Pan Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Jan Paulsen, Dyrektor Heinrich Hirdes EOD Services GmbH, Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni
 2. W dniu 31 października 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Dostawę, montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej (MBES) wysokiej rozdzielczości. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 7 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Dostawa montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  II część zamówienia – Dostawa, montaż i uruchomienie odbiornika pozycyjnego – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 3 stycznia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert dla I i II części zamówienia.
  W dniu 23 stycznia 2017 r. zawarte zostały umowy z wykonawcą dla I i II części zamówienia z firmą Enamor Sp. z o.o., ul. Morska 85, 81-225 Gdynia.
  I część zamówienia – Dostawa montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej - wartość umowy wynosi 1 228 833,37 złotych brutto.
  II część zamówienia – Dostawa, montaż i uruchomienie odbiornika pozycyjnego - wartość umowy wynosi 64 511,64 złotych brutto.
 3. W dniu 9 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku". Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 17 lutego 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – sześciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 12 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 8 czerwca 2017 r. unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 26 czerwca 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 11 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą z firmą SWECO Consulting Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Wartość podpisanej umowy wynosi 338 237,70 złotych brutto.
 4. W dniu 31 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 15 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  II część zamówienia – Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku" - jeden wykonawca złożył ofertę.
  W dniu 31 sierpnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 7 grudnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – ECG ORBITAL Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 36, 81-558 Gdynia. Wartość podpisanej umowy wynosi 98 400,00 złotych brutto.
 5. W dniu 3 kwietnia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 5 lipca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” - trzech wykonawców złożyło ofertę.
  II część zamówienia – „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” - oznakowanie nawigacyjne - jeden wykonawca złożył ofertę.
  W dniu 17 lipca 2017 r. unieważniono postępowanie w I części zamówienia - ceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  W dniu 18 sierpnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia.
  W dniu 2 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą II części zamówienia z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym "RUROSERW" Inż. Ryszard Szmit, ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 5 426 050,29 złotych brutto.
 6. W dniu 10 października 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 27 listopada 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach Projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” - trzech wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 23 lutego 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia.
  W dniu 30 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą I części zamówienia z Przedsiębiorstwem Robót Czerpanych i Podwodnych Sp. z o.o., ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 6 761 002,50 złotych brutto.
 7. W dniu 25 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych na
  projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku"
  . Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 2 lipca 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 4200 m - czterech wykonawców złożyło ofertę.
  II część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 2220 m - pięciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 17 września 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert dla I i II części zamówienia.
  W dniu 15 stycznia 2019 r. zostały zawarte umowy na I i II część zamówienia z wykonawcą z firmą Jan De Nul N.V. Tragel 60, 9308 Hofstade – Aalst, Belgia
  I część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 4200 m - wartość umowy wynosi 90 179 866,95 zł brutto.
  II część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 2220 m - wartość umowy wynosi 51 368 844,24 zł brutto.

  Podpisanie umowy
  na zdjęciu od lewej: Pan Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Kurt Levrau, reprezentujący firmę Jan De Nul N.V.
 8. W dniu 14 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy usługi polegającej na "Organizacji konferencji zamykającej oraz wykonaniu materiałów drukowanych w ramach promocji projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”". Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Wpłynęło pięć ważnych ofert.
  W dniu 24 października 2019 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.
  W dniu 28 października 2019 r. zawarto umowę z firmą Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-073 Szczecin. Wartość podpisanej umowy wynosi 32 000,000 zł brutto.

Realizacja

Refulacja

Gdańsk-Jelitkowo

Prace refulacyjne
Refulacja plaży w Jelitkowie
Prace refulacyjne - spychacz
Prace refulacyjne - spychacze
Prace refulacyjne - hałda piasku
Prace refulacyjne - piasek

Dokumentacja z przebiegu prac refulacyjnych Gdańsk-Jelitkowo wykonana w dniu 14 czerwca 2019 r. w serwisie youtube.com

Cypel Helski

Refulacja plaży na Cyplu Helskim - ujęcie z lotu ptaka - las i plaża
Refulacja plazy na Cyplu Helskim ujęcie z lotu ptaka - las, plaża i morze
Refulacja plazy na Cyplu Helskim - plaża i instalacje hydrotechniczne
Refulacja plazy na Cyplu Helskim - ujęcie z lotu ptaka - plaża i wydmy

Ostrowo i Jastrzębia Góra

Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze
Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze - spychacze
Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze - rura refulacyjna
Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze - plaża ze śladami bieżnika
Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze - instalacje do refulacji
Refulacja plaży w Ostrowie i Jastrzębiej Górze - prace refulacyjne
Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze - wyrównana plaża

Kuźnica

refulacja plazy w Kuźnicy
refulacja plazy w Kuźnicy - maszyny i robotnicy

Sztutowo i Stegna

Refulacja plaż w Sztutowie i Stegnie
Refulacja plaż w Sztutowie i Stegnie - na pierwszym planie stado mew

Gdańsk-Westerplatte

Refulacja plaży na Westerplatte
Refulacja plaży na Westerplatte - ciężki sprzęt i instalacje hydrotechniczne

Konferencja

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Gdańsku odbyła się konferencja zamykająca realizację projektu pn. „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego”.

Konferencję rozpoczęto od wspólnego przejścia plażą w Jelitkowie. Spacer miał na celu zobrazowanie lądowych efektów projektu, a mianowicie poszerzenia plaży, będącego skutkiem zasilenia jej urobkiem z prac pogłębiarskich na torze wodnym.

W zasadniczej części spotkania Uczestnicy zostali powitani przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt.ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, który w nagraniu skierowanym do zebranych powiedział m.in: „Modernizacja przebiegała w sposób sprawny, była zorganizowana zarówno przez służby Urzędu, jak i przez Wykonawcę na najwyższym z możliwych poziomów logistycznych (…) Z jednej strony będziemy mieli teraz możliwość zintensyfikowania ruchu na torze podejściowym, z drugiej uzyskaliśmy szerokie plaże, a w zasadzie w niektórych miejscach je odtworzyliśmy”.

Następnie głos zabrała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, która w swojej prezentacji przedstawiła zadania Urzędu oraz aktualnie realizowane projekty. Drugim prelegentem był Andrzej Małkiewicz, Pełnomocnik Dyrektora Urzędu ds. Realizacji Projektu. Prezentacja ta dotyczyła założeń projektu oraz przebiegu jego realizacji. Jako trzeci wystąpił Michał Gawroński z Firmy Jan De Nul NV, Wykonawcy prac. W swoim materiale zaprezentował mnóstwo ciekawych danych dotyczących projektu, zilustrowanych zdjęciami wykonanymi przed i w trakcie robót. Na zakończenie o założeniach przyjętych dla sztucznego zasilania oraz monitoringu linii brzegowej na odcinkach objętych projektem mówił Piotr Szmytkiewicz, Z-ca Dyrektora Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.

Przedstawienie informacji o projekcie na plazy w Jelitkowie
Prezentacja Pani Anny Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Informacja o zakończeniu realizacji projektu w serwisie pois.gov.pl

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna projektu

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Barbara Olczyk – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
  e-mail: dyrinwest@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 34 01
  fax. 58 620 17 31
 3. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43
 4. Milena Czoska, Starszy Specjalista
  e-mail: milena.czoska@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 85
  fax. 58 620 67 43

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020: www.pois.gov.pl

 

 

Pliki do pobrania

 • 1. Plakat informacyjny

  • Plik pdf
  • 193.05 Kb