Fundusze europejskie

Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation

 • 15 grudnia 2016
 • Agnieszka Baranow
Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przedsięwzięcie pt. „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” realizowane będzie w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Opis Projektu

W ramach wdrożenia Projektu inwestycyjnego planowana jest realizacja następujących zadań:

 • wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego stanowiącego infrastrukturę zapewnienia dostępu do portów (w tym do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w obszarze Zatoki Gdańskiej),
 • modernizacja infrastruktury Bazy Oznakowania Nawigacyjnego do obsługi technicznej znaków nawigacyjnych,
 • rozbudowa krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego,
 • modernizacja wybranych elementów systemu VTS Zatoka Gdańska,
 • dostosowanie informatycznych systemów bezpieczeństwa morskiego do zadań związanych z wymianą informacji w ramach sieci europejskich,
 • stworzenie narzędzi dla ustanowienia krajowego systemu e-Navigation,
 • rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb systemów wymiany informacji i bezpieczeństwa morskiego (w tym relacji statek - ląd).

Dnia 28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-13/16-00_P

Dnia 12 maja 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0006/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
Zgodnie podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 40 000 000,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 34 000 000,00 PLN.

W dniu 22 listopada 2018 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0006/16-01 do umowy o dofinansowanie na wartość projektu 41 000 0000,00 PLN.
W dniu 8 października 2019 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0006/16-02 do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji projektu do 31 maja 2021 r.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0006/16-03 do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość projektu do kwoty 43 214 093,70 PLN ( w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi 36 730 116,56 PLN ) oraz wydłużający termin realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.

W dniu 27 października 2021 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0006/16-04 do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość projektu do kwoty 44 684 093,70 PLN ( w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi 37 979 116,56 PLN ) oraz wydłużający termin realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. oraz okres kwalifikowalności projektu do 28 lutego 2023 r.

Przetargi i umowy z wykonawcami

 1. W dniu 16 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 29 listopada 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert - dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 21 grudnia 2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 10 stycznia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą Biurem Projektów Inżynierskich, ul. Umińskiego 25/6, 61-518 Poznań. Wartość umowy wynosi 365 310,00 złotych brutto.
  Dnia 7 sierpnia 2017 roku została odebrana dokumentacja projektowa. Dnia 1 lutego 2018 roku zostało odebrane pozwolenie na budowę.
 2. W dniu 1 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy na Rozbudowę i modernizację sieci światłowodowej. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do trzech wykonawców.
  W dniu 4 kwietnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą ŁĄCZPOL Sp.z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk. Wartość umowy wynosi 119 942,74 złotych brutto.
  Robota budowlana została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 3. W dniu 24 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy na Zaprojektowanie, budowę i instalację systemu monitoringu wizyjnego obszarów Portu Gdynia dla potrzeb Kapitanatu Portu Gdynia. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do trzech wykonawców.
  W dniu 28 kwietnia 2017 roku zawarto umowę z wykonawcą TINTECH Marcin Gorzkiewicz, ul. Jabłońskiego 13/26, 80-766 Gdańsk, na kwotę 121 155,00 złotych brutto.
  Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 4. W dniu 11 maja 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 14 grudnia 2017 roku została zawarta umowa z wykonawcą ELEKOM Sp. z o.o., ul.Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia, na część I postępowania przetargowego pod nazwą Wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego - Dostawa pław i urządzeń oznakowania nawigacyjnego na kwotę 2 099 180,00z złotych brutto. Dostawa została wykonana.
  Części II i III postępowania zostały unieważniane powodu braku ofert nie podlegających odrzuceniu.
  W dniu 30 stycznia 2018 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dwóch częściach na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego - remont, modernizacja znaków nawigacyjnych oraz Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego - modernizacja oznakowania nawigacyjnego.
  W dniu 6 czerwca 2018 roku została zawarta umowa na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego - modernizacja oznakowania nawigacyjnego z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowe "JABO" Jan Wierzchowski, ul.Przełom 1, 8-643, Gdańsk. Wartość umowy wynosi 2 498 523,34 złotych brutto. Robota budowlana została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
  W dniu 27 czerwca 2018 roku została zawarta umowa na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego - remont, modernizacja znaków nawigacyjnych z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowe "JABO" Jan Wierzchowski, ul. Przełom 1, 8-643, Gdańsk. Wartość umowy wynosi 1 638 753,60 złotych brutto. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 5. W dniu 19 czerwca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę sieci światłowodowej i radiowej dla potrzeb VTS Zatoka Gdańska w rejonie Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych. Z uwagi na to iż złożone oferty przekraczały budżet jaki Zamawiający przewidział na zadanie, 21 sierpnia 2017 r. postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14 września 2017 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.
  W dniu 25 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą ŁĄCZPOL Sp.z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk. Wartość umowy wynosi 1 687 995,37 złotych brutto. Robota budowlana została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 6. W dniu 28 sierpnia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych. Dnia 20 października 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą "ELSE" Technical and Research Service Co. Ltd. Sp. z o.o., ul. Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 7. Dnia 29 września 2017 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Wyrównanie wersji środowisk wirtualnych oraz modernizacja infrastruktury IT Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.
  W dniu 24 listopada 2017 roku została zawarta umowa z wykonawcą SPRINT S.A, ul. Kazimierza Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn, na część II postępowania przetargowego pod nazwą Wyrównanie wersji środowisk wirtualnych oraz modernizacja infrastruktury IT Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni - Modernizacja infrastruktury IT na kwotę 229 058,84 złotych brutto. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
  W dniu 7 grudnia 2017 roku została zawarta umowa z wykonawcą SANSEC Poland S.A., ul.Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa,, na część I postępowania przetargowego pod nazwą Wyrównanie wersji środowisk wirtualnych oraz modernizacja infrastruktury IT Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni - Dostawa licencji na oprogramowanie wirtualizacyjne na kwotę 159 338,14 złotych brutto. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 8. W dniu 22 października 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą Xcomp ul.Białowieska 6b, 71-010, Szczecin, na „Modernizacja infrastruktury IT systemu AIS oraz modernizacja infrastruktury systemu MarSSIES” na kwotę 782 950,35 zł. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 9. W dniu 3 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na zadanie Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.
 10. W dniu 7 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni została podpisana umowa z wykonawcą, konsorcjum firm: ALSTAL Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jacewie (kod pocztowy: 88 – 110) przy ul. Kwiatowej 23 – Lider Konsorcjum, oraz ALSTAL PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jacewie (kod pocztowy: 88-110) przy ul. Kwiatowej 23 – Członek Konsorcjum na kwotę 27 641 041,10 zł brutto.
  Podpisanie umowy między stronami: Urząd Morski w Gdyni (Inwestor) – ALSTAL Grupa Budowlana (Wykonawca)
  Zdjęcie z podpisania umowy między stronami: Urząd Morski w Gdyni (Inwestor) – ALSTAL Grupa Budowlana (Wykonawca)
 11. W dniu 9 sierpnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.
 12. W dniu 14 stycznia 2019 r., w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni została podpisana umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w Baninie (kod pocztowy:80-297) przy ul. Głogowej 9 na kwotę 369 000,00 zł brutto.
 13. Dnia 30 lipca 2019 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego - dostawa i montaż monitoringu znaków nawigacyjnych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych. W dniu 19 listopada 2019 roku została zawarta umowa z wykonawcą ELBRO Spółka z o. o. ul. Sobieskiego 107, 84-230 Rumia, na kwotę 282 900,00 złotych brutto.
 14. Dnia 05 lutego 2020 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dwóch częściach na Zakup wózka widłowego i dźwigu samochodowego. Dostawa dźwigu samochodowego oraz Zakup wózka widłowego i dźwigu samochodowego. Dostawa wózka widłowego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych. W dniu 25 maja 2020 roku została zawarta umowa na Dostawę dźwigu samochodowego z wykonawcą KDM Dariusz Mazur z siedzibą w Michałowicach (kod pocztowy 05 - 816) przy ul. Kolejowej 16, na kwotę 1 523 970,00 złotych brutto. W dniu 15 czerwca 2020 roku została zawarta umowa na Dostawę wózka widłowego z wykonawcą EWPA Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach (kod pocztowy 62 - 052) przy ul. Poznańskiej 152, na kwotę 441 570,00 złotych brutto.
 15. W dniu 30 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie pn. Dostosowanie systemu National Single Window do obsługi użytkowników zewnętrznych za pomocą interfejsu graficznego. Dnia 14 sierpnia 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Dnia 27 października 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 4 grudnia 2020 r. Zamawiający wykonując wyrok KIO unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dnia 28 grudnia 2020 r. Dnia 10 marca 2021 r została podpisana umowa z wykonawcą SPRINT S.A. z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy 10 - 062) przy ul. Jagiellończyka 26, na kwotę 848 085,00 złotych brutto.
 16. W dniu 21 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie pn. Dostawa stanowisk operatorskich do prezentacji sytuacji nawodnej. Dnia11 maja 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert. Dnia 21 maja 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 28 maja 2021 r została podpisana umowa z wykonawcą Innergo System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03 - 310) przy ul. Odrowąża 15, na kwotę 223 873,15 złotych brutto.
 17. W dniu 10 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie pn. Dostawa oprogramowania narzędziowego dla stanowisk operatorskich służby kontroli ruchu i statków. Dnia 23 listopada 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert. Dnia 10 grudnia 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 20 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą Innergo System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03 - 310) przy ul. Odrowąża 15, na kwotę 56 088 złotych brutto.
 18. W dniu 3 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie pn. Modernizacja masztu antenowego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego. Dnia 10 stycznia 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Dnia 25 stycznia 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 08 lutego 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą PRONAW Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80 - 516) przy ul. Łozy 21, na kwotę 688 800 złotych brutto.

Realizacja

Realizacja zadania Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku.

Budynek Bazy Oznakowania nawigacyjnego
Bon stan przed modernizacją
Baza Oznakowania Nawigacyjnego - wizualizacja komputerowa
BON - wizualizacja komputerowa

Roboty rozbiórkowe Bazy Oznakowania Nawigacyjnego - kwiecień 2019 r.

Budynek BON - prace rozbiórkowe
Hala BON - rozbiórka

Postęp prac - maj 2019 r.

Plac budowy - wylewanie betonu
Wylane fundamnty

Postęp prac - czerwiec 2019 r.

Plac budowy - wylane fundamenty
Plac budowy - zbrojenia fundamentów

Postęp prac: lipiec - sierpień 2019 r.

Plac budowy - ściany z bloczków
Plac budowy - budowa piętra

Postęp prac wrzesień 2019 r.

Stemplowanie
Stemplowanie - przygotowania do zalania stropu

Postęp prac - październik 2019 r.

Budowa budynki biurowego - 2 piętro
Budynek w trakcie budowy - stan surowy - z lotu ptaka

Postęp prac: listopad - grudzień 2019 r.

Budynek biurowy - stan surowy
Hale garażowe w trakcie budowy

Postęp prac: styczeń - marzec 2020

Budynek biurowy z lotu ptaka
Budynek biurowy w trakcie budowy - rozstawione rusztowania przy ścianach budynku

Postęp prac: kwiecień - maj 2020

Budynki biurowe BON w trakcie budowy
Budynek biurowy z ukończoną elewacją

Postęp prac: czerwiec - lipiec 2020 r.

Budynki biurowe BON w trakcie budowy
Budynki biurowe BON z częściowo ukończoną e;ewacją

Postęp prac: sierpień - wrzesień 2020 r.

Budynki biurowe - stan praca n wrzesień 2020
Budowa kompleksu biurowego BON

Postęp prac: październik 2020 r.

Budynki biurowe i plac
Plac przed budynkiem biurowym BON. Do nabrzża przycumowany statek Zodiak

Postęp prac: listopad 2020 r.

Ukończony budynek biurowy oraz plac przed nim

Ukończony kompleks budynków BON

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
  tel. (58) 355-33-33
  fax. (58) 620-67-43
 2. Jan Młotkowski - Z-ca Dyrektora ds.Oznakowania Nawigacyjnego
  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 37 01
  fax. 58 620 19 36
 3. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43
 4. Agnieszka Baranow - Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-84
  fax. (58) 620-67-43
 5. Monika Mokrzycka - Specjalista
  e-mail: monika.mokrzycka@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-83
  fax. (58) 620-67-43

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020: www.pois.gov.pl

 

Pliki do pobrania

 • 1. Plakat informacyjny

  • Plik pdf
  • 310.90 Kb