Fundusze europejskie

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

 • 9 września 2015
 • Agnieszka Baranow
Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Opis Projektu

Przedsięwzięcie pt. „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” realizowane będzie w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Inwestycja, polegająca na modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym, zlokalizowana jest na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Gdańsk i dotyczy obszaru wodnego należącego do Skarbu Państwa. W ramach projektu planowana jest rozbudowa układu falochronów odpowiadających za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego. Przedsięwzięcie przebiegać będzie na terenie około 232 ha (w tym powierzchnia prac czerpalnych wyniesie około 145 ha) i dotyczyć będzie:

 • remontu istniejącego falochronu wyspowego (o długości 653,0 m),
 • budowy nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu istniejącego falochronu wyspowego (całkowita długość nowej konstrukcji wyniesie 853,0 m),
 • remontu falochronu wyspowego północnego (o długości 1625,0 m)
 • budowy platformy dla ptaków, która zlokalizowana będzie pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym, a jego projektowanym przedłużeniem,
 • budowy nowego „Południowo – Wschodniego” falochronu (o długości 826,0 m),
 • wykonania robót czerpalnych na projektowanych torach wodnych i obrotnicach wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego.

28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu
pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-4/16-00_P.

W dniu 29 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.03.02.00-00-0010/17-00. Wartość całkowita projektu 719 mln w tym dofinansowanie z UE ok. 611 mln.

Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów , Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów , Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Przetargi i umowy z wykonawcami

  1. W dniu 28 października 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb przeprowadzenia robót czerpalnych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
   Dnia 6 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
   II część zamówienia – Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb
   przeprowadzenia robót czerpalnych w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” – sześciu wykonawców złożyło ofertę.
   W dniu 15 lutego 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
   W dniu 15 marca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą HEINRICH HIRDES EOD SERVICES GmbH, Am Festungsgraben 10, 21079 Hamburg, Niemcy. Wartość umowy wynosi 626 070,00 złotych brutto. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie w umową.

   Podpisanie umowy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb przeprowadzenia robót czerpalnych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”
   Na zdjęciu od lewej: Pan Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Jan Paulsen, Dyrektor Heinrich Hirdes EOD Services GmbH, Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni
  2. W dniu 31 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
   Dnia 23 marca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – sześciu wykonawców złożyło ofertę. W dniu 3 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą EKO-INWEST S.A., 71-281 Szczecin, ul. Lucjana Szenwalda 20. Wartość umowy wynosi 1 578 000,00 złotych brutto.
  3. W dniu 31 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. Dnia 15 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – jeden wykonawca złożył ofertę.
   W dniu 28 listopada 2017 roku zawarto umowę z wykonawcą ECG ORBITAL, ul. Wierzbowa 36, 81-558 Gdynia, na kwotę 522 750,00 złotych brutto.
  4. W dniu 10 października 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 19 września 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą, konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk, oraz Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych "PIROMOR" s.c. ul. Towarowa 40, 83-400, Kościerzyna na kwotę 3 150 743,40 zł.
  5. W dniu 29 września 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
   W dniu 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni zostały podpisane dwie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”:

   • na roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego na kwotę 367 692 176,55 zł brutto
   • na roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego na kwotę 239 729 758,68 zł brutto.
  6. Wykonawcą obu umów jest Konsorcjum firm:
   • PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa (LIDER)
   • CYES MARITIME WORKS S.L. c/Botanico Cavanilles 28, 46010 Walencja, Hiszpania
   • ROVERPOL Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa.
   Podpisanie umowy na modernizacje falochronów w Gdańsku
   Na zdjęciu od lewej strony: Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni; Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Piotr Kledzik, Prezes Zarządu Portu Gdańsk; Krzysztof Rzeźnikiewicz, Dyrektor Działu Hydrotechniki Morskiej.
  7. W dniu 23 kwietnia 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowe "JABO" Jan Wierzchowski, ul.Przełom 1, 80-643, Gdańsk, na wykonanie zadania "Oznakowanie nawigacyjne toru podejściowego wewnętrznego (do Portu Północnego w Gdańsku) i obrotnicy" na kwotę 2 980 819,52 zł.
  8. W dniu 8 września 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę z wykonawcą Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego „Aquaprojekt” Sp. z o.o., ul.Słupska 72, 80-392, Gdańsk, na "Wykonanie nadzoru autorskiego zadania "Przebudowa wraz z robotami rozbiórkowymi Falochronu Północnego Wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku"" na kwotę 20 910,00 zł.
  9. W dniu 10 grudnia 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę z wykonawcą PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, na wykonanie zadania "Przebudowa wraz z robotami rozbiórkowymi Falochronu Północnego Wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku" na kwotę 26 646 938,99 zł.

Przebieg robót budowlanych

Remont oraz wydłużenie istniejącego falochronu wyspowego

  1. Marzec – Kwiecień 2019
   Wykonywany był sondaż przedwykonawczy i sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych.
  2. Maj 2019
   Wykonywany był sondaż roboczy na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych. Ponadto wykonywano roboty czerpalne oraz wydobyto sprzętem pływającym i zutylizowano podwodne przeszkody.
  3. Czerwiec 2019
   Wykonywany był sondaż roboczy na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych. Ponadto wykonywano roboty czerpalne, rozpoczęto mobilizację w zakresie pozycji prefabrykatów (skrzynie żelbetowe), wykonano dostawę geotkaniny oraz rozpoczęto dostawy kamienia łamanego.
  4. Lipiec 2019
   Wykonywany był sondaż roboczy na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych. Zakończono roboty czerpalne na wydłużeniu istniejącego falochronu i platformie ptasiej. Kontynuowano mobilizację w zakresie pozycji prefabrykatów (skrzynie żelbetowe) – m.in. holowanie doku pływającego oraz transporty elementów systemu szalunków ślizgowych, kontynuowano dostawy kamienia łamanego, rozpoczęto roboty zasypowe oraz wykonano inwentaryzację podwodną istniejącego falochronu.
  5. Sierpień 2019
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych. Kontynuowano mobilizację w zakresie pozycji prefabrykatów (skrzynie żelbetowe) – m.in. dostarczenie doku pływającego oraz transporty elementów systemu szalunków ślizgowych, zakończono dostawy pospółki do wykopu i rozpoczęto równanie zasypu na wydłużeniu istniejącego falochronu oraz ptasiej platformie, kontynuowano dostawy kamienia łamanego, dostarczono formy gwiazdobloków i rozpoczęto prefabrykację gwiazdobloków.
  6. Wrzesień 2019
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych. Kontynuowano mobilizację w zakresie pozycji prefabrykatów (skrzynie żelbetowe) – zakończenie transportów elementów systemu szalunków ślizgowych oraz kontynuacja montażu systemu szalunków ślizgowych, kontynuacja równania zasypu i rozpoczęcie układania geotkaniny oraz podsypki z tłucznia na wydłużeniu istniejącego falochronu, kontynuowano dostawy kamienia łamanego, kontynuowano prefabrykację gwiazdobloków. Rozpoczęto zbrojenie stopy pierwszej skrzyni żelbetowej.
   Październik 2019
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych. Kontynuowano mobilizację w zakresie pozycji prefabrykatów (skrzynie żelbetowe) – zakończenie montażu systemu szalunków ślizgowych, kontynuacja równania zasypu i rozpoczęcie układania geotkaniny oraz podsypki z tłucznia na wydłużeniu istniejącego falochronu, kontynuowano dostawy kamienia łamanego, kontynuowano prefabrykację gwiazdobloków. Rozpoczęto prefabrykację skrzyń żelbetowych oraz przygotowywano holowanie pierwszej skrzyni.
  7. Listopad 2019
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych. Zakończono równanie zasypu na wydłużeniu istniejącego falochronu. Kontynuowano układanie geotkaniny oraz podsypki z tłucznia na i rozpoczęto równanie podsypki na wydłużeniu istniejącego falochronu. Rozpoczęto równanie tłucznia i wykonywanie wykopu pod stopę narzutu. Zakończono równanie tłucznia pod pierwszą skrzynię. Kontynuowano dostawy i przeładunki kamienia łamanego. Kontynuowano prefabrykację gwiazdobloków oraz skrzyń żelbetowych. Realizowano holowanie, posadowienie i rozpoczęcie zasypu pierwszej skrzyni żelbetowej oraz przygotowanie do transportu kolejnych.
  8. Grudzień 2019
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych. Kontynuowano układanie geotkaniny oraz podsypki z tłucznia na i rozpoczęto równanie podsypki na wydłużeniu istniejącego falochronu. Wykonywano równanie tłucznia pod stopę narzutu. Kontynuowano dostawy i przeładunki kamienia. Kontynuowano prefabrykację gwiazdobloków oraz skrzyń żelbetowych. Realizowano holowanie, posadowienie i rozpoczęcie zasypu pierwszej skrzyni żelbetowej oraz przygotowanie do transportu kolejnych.
  9. Styczeń 2020
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych. Zakończenie układania geotkaniny oraz podsypki z tłucznia na wydłużeniu istniejącego falochronu. Wykonywano równanie tłucznia od skrzynie żelbetowe. Kontynuowano dostawy i przeładunki kamienia łamanego. Kontynuowano prefabrykację gwiazdobloków oraz skrzyń żelbetowych. Rozpoczęto nadbudowę wydłużenia falochronu. Realizowano holowanie, posadowienie oraz zasyp skrzyń żelbetowych oraz przygotowanie do transportu kolejnych. Rozpoczęto układanie geotkaniny i narzutu w stopie na odcinku wydłużenie falochronu. Rozpoczęto prace czerpalne wzdłuż istniejącego falochronu oraz nasyp na ptasiej platformie.
  10. Luty 2020
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych. Równanie tłucznia pod skrzynie na wydłużeniu istniejącego falochronu. Wykonywano równanie tłucznia od skrzynie żelbetowe. Kontynuowano dostawy i przeładunki kamienia. Kontynuowano prefabrykację gwiazdobloków oraz skrzyń żelbetowych. Kontynuowano wykonanie nadbudowy wydłużenia falochronu. Realizowano holowanie, posadowienie oraz zasyp skrzyń żelbetowych oraz przygotowanie do transportu kolejnych. Kontynuowano układanie geotkaniny i narzutu w stopie na odcinku wydłużenie falochronu. kontynuowano prace czerpalne wzdłuż istniejącego falochronu oraz nasyp na ptasiej platformie. Rozpoczęto wykonywanie rdzenia piaskowego wzdłuż wydłużenia falochronu oraz wykonywanie zamków skrzyń żelbetowych. Wykonywano dostawy rur do zamków i ścianek szczelnych.
  11. Lipiec 2020
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych.Kontynuowano dostawy i przeładunki kamienia.Kontynuowano prefabrykację gwiazdobloków oraz wykonanie nadbudowy wydłużenia falochronu. Układanie geowłókniny i narzutu w stopie na odcinku wydłużenia falochronu oraz na odcinku przy ptasiej platformie. Prace czerpalne i zasypowe wzdłuż istniejącego falochronu. Rozpoczęcie prac kafarowych na platformie ptasiej. Rozpoczęcie napraw uszkodzeń posztormowych na skrzyniach żelbetowych.

   Skład kruszywa - ujęcie z drona
   Budowa falochronu
   Prace hydrotechniczne na falochronie
   Jednostka pływająca wykorzystywana do prac modernizacyjnych
  12. Październik 2020
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych.Kontynuowano dostawy i przeładunki kamienia.Kontynuowano prefabrykację gwiazdobloków oraz wykonanie nadbudowy wydłużenia falochronu. Układanie narzutu kamiennego w stopie wzdłuż istniejącego falochronu. Układanie gwiazdobloków wzdłuż wydłużenia oraz istniejącego falochronu. Naprawy uszkodzeń posztormowych. Prace remontowe na istniejącym falochronie.

   Budowa falochronu - barka
   Widok na budowę z lotu ptaka
   Budowa falochronu - dźwig na barce pływającej
  13. Styczeń 2021
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych.Kontynuowano dostawy i przeładunki kamienia.Kontynuowano prefabrykację gwiazdobloków oraz wykonanie nadbudowy wydłużenia falochronu. Układanie gwiazdobloków wzdłuż wydłużenia oraz istniejącego falochronu. Naprawy uszkodzeń posztormowych. Prace remontowe na istniejącym falochronie.

   Budowa falochronu
   Budowa falochronu - wykorzystanie dźwigów
   Widok na prace modernizacyjne z lotu ptaka
  14. Maj 2021
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych.Kontynuowano dostawy i przeładunki kamienia.Kontynuowano prefabrykację gwiazdobloków oraz wykonanie nadbudowy wydłużenia falochronu. Układanie narzutu kamiennego w stopie wzdłuż istniejącego falochronu. Układanie gwiazdobloków wzdłuż wydłużenia oraz istniejącego falochronu. Naprawy uszkodzeń posztormowych. Prace remontowe na istniejącym falochronie. Zasyp platformy ptasiej. Rozpoczęcie prac żelbetowych na platformie ptasiej.

   Bloki betonowe przy falochronie
  15. Lipiec 2021
   Wykonywane były sondaże robocze na obszarze pod wydłużenie istniejącego falochronu, pod platformę ptasią oraz terenów przyległych. Prefabrykacja, dostawę i układanie gwiazdobloków wzdłuż wydłużenia falochronu oraz istniejącego falochronu. Zakończenie produkcji prefabrykatów nadbudowy. Kontynuacja wykonywania nadbudowy wydłużenia falochronu (prace żelbetowe). Zakończenie montażu prefabrykatów licowych oraz łamacza fal. Zbrojenie oraz betonowanie płyty nadbudowy. Prace remontowe na istniejącym falochronie. Zasyp platformy ptasiej. Kontynuację prac żelbetowych na platformie ptasiej. Oznakowanie nawigacyjne.

   Prace ziemne na falochronie
   Prace ziemne - wykorzystanie dźwiga i koparki
   Prace na falochronie - ujęcie z lotu ptaka
  16. Wykonawca zakończył realizację robót w dniu 27 sierpnia 2021 r. W dniu 10 września 2021 r. odbył się odbiór końcowy robót.

   Zmodernizowany falochron - główka zielona
   Ukończony falochron
   Falochron w ujęciu z bliska
   Tablica informacyjna projektu
   podpis do zdjęcia

Budowa nowego falochronu osłonowego

 1. Marzec – Kwiecień 2019
  Wykonywany był sondaż przedwykonawczy i sondaże robocze na obszarze planowanej budowy falochronu oraz terenów przyległych.
 2. Maj - Lipiec 2019
  Wykonywany był sondaż przedwykonawczy i sondaże robocze na obszarze planowanej budowy falochronu oraz terenów przyległych. Ponadto wykonywano roboty czerpalne, rozpoczęto mobilizację w zakresie pozycji prefabrykatów (skrzynie żelbetowe) oraz rozpoczęto skarpowanie wykopu.
 3. Sierpień - Październik 2019
  Wykonywany był sondaż przedwykonawczy i sondaże robocze na obszarze planowanej budowy falochronu oraz terenów przyległych. Ponadto wykonywano roboty czerpalne, mobilizacja w zakresie pozycji prefabrykatów (skrzynie żelbetowe), wykop pod nowy falochron wyspowy i kontynuowano skarpowanie wykopu oraz realizowano dostawy pospółki do wykopu.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
  tel. (58) 355-33-33
  fax. (58) 620-67-43
 2. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56
 3. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43
 4. Agnieszka Baranow - Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-84
  fax. (58) 620-67-43

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020: www.pois.gov.pl