Fundusze europejskie

Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni

 • 11 maja 2016
 • Monika Mokrzycka
Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Opis Projektu

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni. Przedmiot projektu obejmuje zakupy następujących jednostek taboru pływającego:

 • specjalistyczna jednostka hydrograficzna wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych;
 • jednostka inspekcyjna dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia;
 • jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego;
 • szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne (2 szt.).

Generalną przesłanką dla realizacji projektu jest potrzeba dostosowania wyposażenia Urzędu Morskiego w Gdyni do aktualnych wymogów dotyczących ochrony środowiska, technologii, ergonomii pracy i zakresu zadań do jakich mają być przeznaczone. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku prawnego i ochrony środowiska oraz poprawa jakości wyposażenia portów morskich wschodniego wybrzeża RP, a przez to poprawa ich konkurencyjności.

 1. 28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-18/16-00_P.
 2. 23 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0002/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 83 515 500,66 PLN, w tym
  wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 70 988 175,56 PLN.
  Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie na stronie POIiS
 3. 21 maja 2019 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0002/16-01 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 80 978 066,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 68 793 875,35 PLN.
 4. 24 czerwca 2020 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0002/16-02 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 80 963 230,48 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 68 781 895,70 PLN.
 5. 19 stycznia 2021 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0002/16-03 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 80 893 462,95 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 68 722 593,30 PLN.

Przetargi

 1. W dniu 16 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 3 stycznia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 24 lutego 2017 r. unieważniono postępowanie - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 2. W dniu 18 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Pełnienie funkcji inżyniera budowy specjalistycznej jednostki hydrograficznej dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 5 stycznia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 5 kwietnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 3 lipca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – konsorcjum firm: Celnet Sp. z o.o. S.K., ul. Stawki 2, lok. 18.04, 00-193 Warszawa i Polski Rejestr Statków S.A., ul. Gen. Hallera 126, 80-416 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 389 900,00 złotych brutto.
 3. W dniu 1 lutego 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa jednostki inspekcyjnej do obsługi Kapitanatu Portu Gdynia. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 28 marca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
  W dniu 25 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 9 sierpnia 2017 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 11 sierpnia 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 24 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia. Wartość podpisanej umowy wynosi 14 547 456,00
  złotych brutto.
 4. W dniu 28 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 4 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty.
  W dniu 24 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 10 sierpnia 2017 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 11 sierpnia 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 24 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia. Wartość podpisanej umowy wynosi 32 443 710,00
  złotych brutto.
 5. W dniu 10 lipca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
  W dniu 12 grudnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 27 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia. Wartość podpisanej umowy wynosi 18 327 000,00
  złotych brutto.

  Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 6. W dniu 21 lutego 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy usługi polegającej na Wykonaniu tablicy informacyjnej w ramach projektu „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do pięciu wykonawców. Wpłynęły cztery ważne oferty.
  W dniu 1 marca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.
  W dniu 2 marca 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą –KMK Group Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice. Wartość podpisanej umowy wynosi 232,47 złotych brutto.
 7. W dniu 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa 2 (dwóch) szybkich jednostek kontrolno – inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 18 maja 2018 r. unieważniono postępowanie - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 8. W dniu 7 czerwca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa 2 (dwóch) szybkich jednostek kontrolno-inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 18 lipca 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
  W dniu 28 sierpnia 2018 r. unieważniono postępowanie - ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 9. W dniu 10 października 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni po raz kolejny ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa dwóch szybkich jednostek kontrolno-inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 19 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty.
  W dniu 18 stycznia 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 7 marca 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą Techno Marine Sp. z o.o., u. Daleka 103, 82-200 Malbork. Wartość podpisanej umowy wynosi 14 700 000,00 złotych brutto.

Realizacja

Specjalistyczna jednostka hydrograficzna wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych:

Wizualizacja jednostki hydrograficznej
Wizualizacja jednostki hydrograficznej

Grudzień 2017 r. - Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

Spawanie nadbudówki i kadłubów:

Styczeń 2018 r.
Spawanie kadłubu
Hala stoczniowa
Prace spawalnicze
Marzec 2018 r.
Odwrócony kadłub statku
Hala stoczniowa - prace spawalnicze
Kwiecień 2018 r.
Zespawana nadbudówka
Wnętrze zespawanej nadbudówki
Wnętrze kadłuba

Operacja odwracania kadłuba:

Maj 2018 r.
Spód kadłuba
Odwracanie kadłuba j.hydograficznej
Podnoszenie i odwracanie kadłuba
Odwrócony kadłub

Prace montażowe:

Czerwiec 2018 r.
Prace montażowe - wnętrze statku
Prace montażowe na zewnątrz
Kadłub statku w hali montażowej

Listopad 2018 r. - malowanie jednostki

Pomalowana rufa i spód kadłuba
Pomalowana burta
Pomalowana na niebiesko rufa statku
Efekt malowania rufy statku

 Prace wykończeniowe:

Jednostka hydrograficzna - prace wykończeniowe
Jednostka hydrograficzna - prace wykończeniowe - widok od strony prawej burty

Styczeń 2019 r. - jednostka po zwodowaniu:

Wodowanie jednostki Konstelacja
Jednostka hydrograficzna Konstelacja ujęcie z lewej burty
Konstelacja zacumowana przy nabrzeżu - ujęcie od strony rufy
Konstelacja zacumowana przy nabrzeżu - ujęcie od strony prawej burty

  Luty 2019 r.

Jednostka hydrograficzna w pobliżu falochronu
Jednostka hydrograficzna Konstelacja w pobliżu falochronu - ujęcie od strony dziobu i lewej burty
Jednostka hydrograficzna Konstelacja w pobliżu falochronu - ujęcie od strony dziobu
Jednostka hydrograficzna Konstelacja w pobliżu falochronu - ujęcie od strony prawej burty
Tablica pamiątkowa na jednostce hydrograficznej
Logo Urzedu Morskiego w Gdyni na jednostce Konstelacja

W dniu 23.02.2019 r. specjalistyczna jednostka hydrograficzna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Konstelacja” - zacumowała przy Nabrzeżu Prezydenta w pobliżu Skweru Kościuszki w Gdyni. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

Jednostka inspekcyjna dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia:

Wizualizacja jednostki inspekcyjnej
Wizualizacja jednostki inspekcyjnej

Grudzień 2017 r. - Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

Spawanie nadbudówki i kadłubów

Styczeń 2018 r.
Spawanie kadłuba
Wnętrze kadłuba
Marzec 2018 r.
Spawanieskadłuba - ujęcie od spodu
Spawanie kadłuba - widoczne rusztowania
Kwiecień 2018 r.
Kadłub odwrócony, widoczne rusztowania
Wnętrze kadłuba

Badania radiometryczne spawów

Odwrócony kadłub - badanie spawów
Badanie spawów

Operacja odwracania kadłuba

Transport kadłuba do nabrzeża
Odwracanie kadłuba
Zdejmowanie kadłuba z naczepy
Kadłub podniesiony przez dźwig

Montaż nadbudówki

Maj 2018 r.
Montaż nadbudówki jednostka inspekcyjna.

Prace montażowe

Czerwiec 2018 r.
Montaż nadbudówki j.inspekcyjnej
Montaż nadbudówki jednostki inspekcyjnej - ujęcie z wnętrza kadłuba
Montaż nadbudówki jednostki inspekcyjnej - ujęcie od rufy
Montaż jednostki inspekcyjnej

Lipiec 2018 r. - malowanie jednostki

Malowanie na biało nadbudówki
Malowanie na niebiesko kadłuba
Pomalowany kadłub i nadbudówka
Pomalowany kadłub wraz z drabinką

Listopad 2018 r. - jednostka po zwodowaniu

Jednostka inspekcyjna Kontroler-22 zacumowana przy nabrzeżu - ujęcie od dziobu i prawej burty
Kontroler-22 przy nabrzeżu - ujęcie od rufy

Zakończenie budowy

Jednostka inspekcyjna Kontroler-22 - ujęcie od strony dziobu
Jednostka inspekcyjna Kontroler-22 - ujęcie od strony rufy
Tablica informacyjna na jednostce Kontroler-22

W dniu 5.12.2018 r., o godzinie 23:20, jednostka inspekcyjna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Kontroler 22” - zacumowała przy Kapitanacie Portu Gdynia. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

Marzec 2019 r.
jednostka na wodach Zatoki Gdańskiej - widok z przodu
Kontroler 22 - widok z boku

Jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego

Wizualizacja jednostki oznakowania nawigacyjnego

Wizualizacja jednostki oznakowania nawigacyjnego

Wrzesień 2018 r. - Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

Spawanie nadbudówki i kadłubów

Styczeń 2019 r.
Budowa kadłuba na hali montażowej
Budowa kadłuba
Marzec 2019 r.
Spawanie kadłuba
Spawanie nadbudówki
Widok kadłuba od spodu

Czerwiec 2019 r. - malowanie jednostki

Pomalowany na niebiesko kadłub
Pomalowana na biało nadbudówka
Pomalowany kadłub z nazwą

Prace wykończeniowe

Prace wykończeniowe na rufie
Nazwa jednostki Hydrograf-22 - biały napis na rufie
Prace wykończeniowe w nadbudówce

Sierpień 2019 r.

Jednostka oznakowania nawigacyjnego Hydrograf-17 od przodu
Jednostka oznakowania nawigacyjnego Hydrograf-17 prawej burty
Hydrograf-17 - pokład

W dniu 28.08.2019 r., o godzinie 22:45, jednostka oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni – „Hydrograf 17” - zacumowała przy Nabrzeżu Prezydenta w pobliżu Skweru Kościuszki w Gdyni. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

Wrzesień 2019 r.
Tablica informacyjna - Hydrograf-17
Hydrograf-17 nadbudówka - wraz z logo Urzędu Morskiego w Gdyni

Szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne (2 szt.):

Październik 2019 r.

Szkielet kadłuba
Szkielet kadłuba - prace spawalnicze
Prace spawalnicze
Nadbudówka - prace spawalnicze

Listopad 2019 r.

Zespawany kadłub od lewej strony
Zespawany kadłub od prawej strony
Zespawany kadłub - widok od tyłu

Styczeń 2020 r.

Prace stoczniowe - widoczne rusztowania
Prace stoczniowe - widok na nadbudówkę
Lewa strona zespawanego kadłuba

Luty 2020 r.

Wejście na jednostkę w trakcie prac stoczniowych
Wnętrze pod pokładem

Kwiecień 2020 r.

Szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - instalacje antenowe na nadbudówce
Wejście do nadbudówki

Maj 2020 r.

Jednostka zacumowana przy nabrzeżu
Jednostka zacumowana - widok od prawej burty
Tablica informacyjna
Sterownia

Grudzień 2020 r.

Kontroler 23

Kontroler 23 - ujęcie od lewej burty
Kontroler-23 - ujęcie od rufy
Tablica informacyjna

Kontroler 24

Kontroler-24 - od strony lewej burty
Zacumowana jednostka
Tablica informacyjna na nadbudówce

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna projektu

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Jan Młotkowski – Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
  e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 37 01
  fax. 58 620 19 36
 3. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43
 4. Monika Mokrzycka, Starszy Specjalista
  e-mail: monika.mokrzycka@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 83
  fax. 58 620 67 43

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020: www.pois.gov.pl

 

Pliki do pobrania

 • 1. Plakat informacyjny

  • Plik pdf
  • 376.25 Kb