Fundusze europejskie

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA

 • 6 września 2015
 • Agnieszka Baranow
Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przedsięwzięcie pt. „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III A” realizowane jest w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Opis Projektu

Inwestycja jest zlokalizowana w województwie pomorskim, w gminie Miasta Gdańsk, w rejonie Portu Gdańsk.
Port Morski w Gdańsku położony jest w środkowej części południowego brzegu Morza Bałtyckiego, na brzegu Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły. W ramach Projektu wybudowany zostanie tor wodny na Martwej Wiśle wraz z wymienionym i zaktualizowanym oznakowaniem nawigacyjnym, oraz przebudowane i wyremontowane nabrzeża Martwej Wisły. Projektowany odcinek toru wodnego charakteryzuje się długością 2 153 m i jest przedłużeniem toru wodnego zbudowanego w etapie II „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”, o długości 6 592 m. Jednostkami modelowymi, dla których projektowany jest tor wodny są:

 • statek BITFJORD charakteryzujący się takimi parametrami jak: długość 85,2 m, szerokość 12,2 m oraz zanurzenie 4,1 m,
 • statek BITLAND charakteryzujący się takimi parametrami jak: długość 105 m, szerokość 15,82 m oraz zanurzenie 4,1 m,
 • jednostka „tramwaju wodnego” charakteryzująca się takimi parametrami jak: długość 15-20 m, szerokość 4-5 m oraz zanurzenie 1,1 m.

W wyniku realizacji zakresu rzeczowego projektu nastąpi poprawa parametrów technicznych toru wodnego (na długości 2 153 m) na Martwej Wiśle umożliwiające wpłynięcie statków o standardowych parametrach: L=105m, B=15,82m, T=5,75m oraz zabezpieczenie toru wodnego i akwenów portowych poprzez przebudowanie bądź wyremontowanie nabrzeży o łącznej długości 4 267,0 m.
W zakresie rzeczowym Projektu występują następujące nabrzeża:

 • Nabrzeże Szyprów (383,0 mb) – zlokalizowane na prawym brzegu Martwej Wisły pomiędzy mostem Siennickim a mostem kolejowym. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy odcinka od narożnika pionowo ściennego nabrzeża płytowego w kierunku wschodnim na odcinku 382 m. Modernizacja nabrzeża Szyprów jest kolejnym etapem prac nad przebudową nabrzeża. Wcześniej wykonano prace na odcinku ok. 430 m od przyczółka mostu Siennickiego w stronę mostu kolejowego. Nabrzeże Szyprów charakteryzuje się złym stanem technicznym. Umocnienia skarpy na przeważającej długości nabrzeża są poluzowane oraz częściowo zapadnięte, pale osłaniająco – cumownicze w linii drewnianej ścianki szczelnej są w bardzo złym stanie technicznym (większość pali jest w stanie szczątkowym), a ponadto brakuje 12% pali, a stan techniczny dalb zlokalizowanych przed nabrzeżem nie umożliwia pełnienie przez nich założonej roli.
 • Nabrzeże Flisaków (307,0 mb) - zlokalizowane jest na odcinku od cypla Polskiego Haka przy ujściu Motławy, do Mostu Siennickiego. Długość nabrzeża wynosi około 1000 metrów, ale jego znaczna część (należąca do Przedsiębiorstwa Poszukiwania i Eksploracji Ropy i Gazu „PETROBALTIC” S.A. oraz tereny prywatne) została wyłączona z przedsięwzięcia. Projekt dotyczy dwóch odcinków należących do Urzędu Morskiego w Gdyni:
 • Odcinek nabrzeża przy Polskim Haku na lewym brzegu Martwej Wisły o długości 164,0 m – początek odcinka wytycza granica działki nr 3/1 położona w odległości około 177 m od cypla Polskiego Haka, natomiast koniec odcinka wytycza granica działki nr 16/5 należąca do „PETROBALTIC” S.A.
 • Odcinek przy moście siennickim o długości 143,0 m – początek odcinka wytycza działka nr 12 należąca do „PETROBALTIC” S.A., natomiast koniec odcinka wyznacza działka nr 48/3 zlokalizowana w pobliżu mostu Siennickiego.
  Nabrzeże Flisaków charakteryzuje się złym stanem nieobudowanych odcinków. Pozostawienie stanu istniejącego nabrzeża bez zabezpieczenia brzegu za sprawą ochronnych budowli doprowadzi do dalszej jego degradacji oraz zniszczenia. Wobec powyższego należy wykonać przebudowę nabrzeża, która pozwoli na zabezpieczenie istniejącego brzegu oraz na nadanie mu nowych funkcji.
 • Nabrzeże Retmanów (938,0 mb) - usytuowane jest na lewym brzegu Martwej Wisły pomiędzy mostem Siennickim a mostem kolejowym. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę około 900 metrowego odcinka linii brzegowej nabrzeża, którego łączna długość wynosi około 1000 metrów. Nabrzeże charakteryzuje się bardzo złym stanem technicznym. Jego umocnienia na znacznej długości są całkowicie zniszczone i nabrzeże należy całkowicie przebudować.
 • Nabrzeże Polski Hak (355,0 mb) - usytuowane jest na lewym brzegu Martwej Wisły. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę około 280 metrowego odcinka linii brzegowej nabrzeża. Nabrzeże charakteryzuje się bardzo złym stanem technicznym. Jego umocnienia na znacznej długości są całkowicie zniszczone i nabrzeże należy całkowicie przebudować.
 • Nabrzeże Motławy nr XVIII (531,0 mb) - jest zlokalizowane na prawym brzegu rzeki Motławy wzdłuż ulicy Sienna Grobla. Przedsięwzięcie zakłada modernizację całego nabrzeża. Nabrzeże na znacznej długości posiada uszkodzenia konstrukcji oczepu, umocnienia skarp oraz wyposażenia. Także konstrukcja nabrzeża oraz teren jego zaplecza są zaniedbane (bez śladów bieżącej konserwacji). Zły stan techniczny kwalifikuje nabrzeże do całkowitej przebudowy, która pozwoli zwiększyć parametry techniczne nabrzeża oraz jego funkcjonalność.
  Ze względu na swój zły stan techniczny nabrzeża obecnie są użytkowane do cumowania ze znacznymi ograniczeniami ze względu na bezpieczeństwo pasażerów. Po przebudowie, remoncie będą one w pełni spełniały funkcję nabrzeży do cumowania pasażerskiego.

28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-2/16-00_P

18 czerwca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdański podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.03.02.00-00-0014/17-00. Wartość całkowita projektu to 156 000 000,00 zł, w tym 132 600 000,00 zł to dofinansowanie z UE.

Podpisanie umowy o dofinansowanie
Od lewej: kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. Z tyłu od lewej – posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Kazimierz Smoliński oraz Wojewoda Dariusz Drelich

Przetargi i umowy z wykonawcami

 1. W dniu 3 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III A”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 19 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – siedmiu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 22 lutego 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 15 marca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą SWECO Consulting Sp. z o.o., 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35. Wartość umowy wynosi 1 469 973,00 złotych brutto.
 2. W dniu 20 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 21 lutego 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 10 marca 2017 r. unieważniono postępowanie – złożona oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 3. W dniu 4 maja 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. Dnia 9 czerwca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – wpłynęły dwie oferty. Z powodu braku ofert spełniających kryteria oceny postępowania Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni unieważnił postępowanie.
  W dniu 29 listopada 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała kryteriów oceny postępowania i w związku z tym 22 grudnia 2017 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni unieważnił postępowanie. W dniu 26 stycznia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 19 marca 2018 zawarto umowę z wykonawcą Ocean Sense Maciej Fojcik, ul.Chopina 43/8, 80-268, Gdańsk. Wartość umowy wynosi 416 478,00 złotych brutto.
 4. W dniu 8 listopada 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Usunięcie obiektów podwodnych znajdujących się na dnie Martwej Wisły w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 17 maja 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., 80-702, Gdańsk, ul.Przetoczna 66 (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych "PIROMOR" s.c Henryk Moroz, Daria Bilik-Spaleniak, 83-400, Kościerzyna, ul. Towarowa 40 (Partner Konsorcjum). Wartość umowy wynosi 1 599 000,00 złotych brutto.
 5. W dniu 3 stycznia 2018 r. zawarto umowę na Nadzór Autorski dla zadania "Przebudowa Nabrzeża nr XVIII rzeki Motławy" z wykonawcą Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego Aquaprojekt" sp. z o.o., 80-392, Gdańsk, ul.Słupska 72. Wartość umowy wynosi 46 125,00 złotych brutto.
 6. W dniu 27 września 2018 r. zawarto umowę na organizację konferencji otwierającej w ramach promocji projektu Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA z wykonawcą STEREO S.C Michał Mosek, Andrzej Kosmol, 80-260 Gdańsk, ul. Leśny Stok 4/32. Wartość umowy wynosi 29 984,40 złotych brutto.
  10 października 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie projektu. Konferencja odbyła się w w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

  Uczestnicy Konferencji w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
  Uczestnicy Konferencji w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
 7. W dniu 13 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. Dnia 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – wpłynęło dwadzieścia osiem ofert.
  W dniu 12 lutego 2018 roku zostały zawarte 3 kontrakty na roboty budowlane z wykonawcą Budimex S.A., 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40. Wartość kontraktu dla zadania "Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA, Część I: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Flisaków" wynosi 11 646 499,13 złotych brutto. Wartość kontraktu dla zadania "Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA, Część II: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża XVIII” wynosi 12 506 745,60 złotych brutto. Wartość kontraktu dla zadania Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA, Część III: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Retmanów” wynosi 28 964 926,29 złotych brutto.
 8. W dniu 16 października 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Przebudowę nabrzeża Polski Hak w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. Dnia 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – wpłynęło sześć ofert.
  W dniu 3 października 2019 r. został zawarty kontrakt na roboty budowlane z wykonawcą Budimex S.A., 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9. Wartość kontraktu dla zadania "Przebudowę nabrzeża Polski Hak w Gdańsku" wynosi 21 933 011,53 złotych brutto.

Przebieg robót budowlanych

Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Flisaków

Marzec 2018

Na Nabrzeżu Flisaków 1a i 1b wykonywane były roboty przygotowawcze, transport sprzętu oraz roboty pogłębiarskie (sondaż przedwykonawczy).

Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Flisaków

Kwiecień 2018

Na Nabrzeżu Flisaków 1a wykonywane były roboty przygotowawcze.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b wykonywane były roboty przygotowawcze oraz roboty pogłębiarskie.

Wyrywanie korzeni
Wyrywanie pali drewnianych
Wyrwane pale drewniane

Maj 2018

Na Nabrzeżu Flisaków 1a prace zostały wstrzymane.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b roboty nie były prowadzone.

Wydobycie konstrukcji starej pochylni w linii nowego nabrzeża
Wydobycie konstrukcji starej pochylni w linii nowego nabrzeża
Element ślizgu
Element ślizgu starej pochylni

Czerwiec 2018

Na Nabrzeżu Flisaków 1a prace nie były prowadzone.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze.

nabrzeże flisaków

Lipiec 2018

Na Nabrzeżu Flisaków 1a prace nie były prowadzone.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.

Nabrzeże Flisaków

Sierpień 2018

Na Nabrzeżu Flisaków 1a wykonywane było dostarczenie i przygotowanie do pogrążania elementów ścianki szczelnej.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze, kafarowe oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.

Nabrzeże Flisaków - prace ziemne
Nabrzeże Flisaków - profile stalowe
Nabrzeże Flisaków - zainstalowane profile stalowe

Wrzesień 2018

Na Nabrzeżu Flisaków 1a wykonywane były roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze, kafarowe oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.

Nabrzeże Flisaków w trakcie przebudowy

Październik 2018

Na Nabrzeżu Flisaków 1a wykonywane były roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz kafarowe i kotwienie konstrukcji.

Roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji

Listopad 2018

Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze, kafarowe i kotwienie konstrukcji oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.

Nabrzeze Flisaków - konstrukcja nadbudowy
Nabrzeże Flisaków - pręty zbrojeniowe

Grudzień 2018

Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.

Nabrzeże Flisaków - konstrukcja nadbudowy
Nabrzeże Flisaków - roboty przygotowawcze

Styczeń 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.

Nabrzeże Flisaków - prace związane z konstrukcja nadbudowy.

Luty 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.

Nabrzeże Flisaków odcinek 1b
Nabrzeże Flisaków odcinek 1b - ukończone umocnienia betonowe

Marzec 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty kafarowe oraz prace związane z kotwieniem konstrukcji.

Nabrzeże Flisaków odcinek 1a - roboty kafarowe oraz prace związane z kotwieniem konstrukcji.

Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.

Nabrzeże Flisaków odcinek 1b - roboty przygotowawcze oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.

Kwiecień 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty przygotowawcze – wydobycie i utylizacja odpadów komunalnych oraz roboty kafarowe oraz prace związane z kotwieniem konstrukcji.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze – wydobycie i utylizacja odpadów komunalnych. Ponadto realizowany był transport sprzętu pogłębiarskiego oraz roboty pogłębiarskie.

Maj 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty przygotowawcze – rozbiórka konstrukcji żelbetowych i wywiezienie gruzu oraz roboty kafarowe i prace związane z kotwieniem konstrukcji.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze – wydobycie i utylizacja odpadów komunalnych, roboty związane z konstrukcją nadbudowy oraz oświetleniem nabrzeża.

Czerwiec 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty pogłębiarskie – podczyszczenie dna.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty związane z konstrukcją nadbudowy oraz wyposażeniem.

Lipiec 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty przygotowawcze – wydobycie i utylizacja odpadów komunalnych oraz wykonywane było wyrywanie pali.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty związane z konstrukcją nadbudowy oraz wyposażeniem. Ponadto został wykonany sondaż powykonawczy oraz realizowane były roboty elektryczne.

Sierpień 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1a wykonywane było wyrywanie pali.

Wrzesień 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty związane z konstrukcją nadbudowy – układanie filtru żwirowego tłuczniowego oraz odbyło się holowanie sprzętu pogłębiarskiego.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty związane z konstrukcją nadbudowy – prace związane z nawierzchnią tłucznia kamiennego. Ponadto wykonywana była zapora zabezpieczająca przed rozprzestrzenianiem się substancji ropopochodnych do Martwej Wisły oraz prace związane z grodzicami (załadunek, transport, pogrążanie i inne).

Październik 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty przygotowawcze – wydobycie i utylizacja odpadów komunalnych, roboty związane z konstrukcją nadbudowy – m.in. deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów, zbrojenie nabrzeży, betonowanie konstrukcji nadwodnych.

Listopad 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty związane z konstrukcją nadbudowy – m.in. deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów, zbrojenie nabrzeży, betonowanie konstrukcji nadwodnych oraz roboty dot. kanalizacji deszczowej.
Na Nabrzeżu Flisaków 1b miesiącu listopadzie zostały zakończone wszystkie roboty budowlane. W dniu 29 listopada 2019 na placu budowy odbył się odbiór końcowy robót budowlanych tego odcinka.

Grudzień 2019

Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty związane z konstrukcją nadbudowy – m.in. deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów, zbrojenie nabrzeży, betonowanie konstrukcji nadwodnych oraz roboty związane z wyposażeniem.

Styczeń 2020

Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji, roroty związane z konstrukcją nadbudowy – m.in. deskowanie nabrzeży oraz betonowanie konstrukcji nadwodnych oraz roboty związane z wyposażeniem.

Luty 2020

Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty przygotowawcze – wydobycie i utylizacja odpadów komunalnych oraz konstrukcją nadbudowy – deskowanie nabrzeży oraz betonowanie konstrukcji nadwodnych oraz roboty związane z wyposażeniem.

Przebudowa i modernizacja Nabrzeża XVIII

Marzec 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

Kwiecień 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

Maj 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

Czerwiec 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

Nabrzeże XVIII - roboty rozbiórkowe

Lipiec 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze.

Sierpień 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze.

Nabrzeże XVIII - odsłonięte umocnienia

Wrzesień 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze.

Październik 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze i kafarowe.

Listopad 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze i kafarowe.

Nabrzeże XVIII - oczyszczanie terenu budowy

Grudzień 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i kafarowe.

Nabrzeże XVIII - prace przygotowawcze, rozbiórkowe i kafarowe.

Styczeń 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i kafarowe.

Nabrzeże XVIII - prace remontowe

Luty 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i kafarowe.

Nabrzeże osiemnaste rzeki Motławy

Marzec 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i kafarowe.

Nabrzeże osiemnaste rzeki Motławy - prace remontowe

Kwiecień 2019

Wykonywane były roboty rozbiórkowe, kafarowe związane z palościanką i skrzydełkami oraz roboty związane z konstrukcją nadbudowy.

Maj 2019

Wykonywane były roboty rozbiórkowe, kafarowe związane z palościanką i skrzydełkami oraz kotwieniem, roboty związane z konstrukcją nadbudowy oraz wyposażeniem.

Czerwiec 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze – wykopy robocze, roboty kafarowe związane z palościanką i skrzydełkami oraz kotwieniem, roboty związane z konstrukcją nadbudowy oraz wyposażeniem.

Lipiec 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze – wykopy robocze, roboty rozbiórkowe – wyrywanie i obcinanie pali drewnianych, roboty związane z konstrukcją nadbudowy oraz wyposażeniem – dostawa i montaż prefabrykatów.

Sierpień 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze – wykopy robocze, roboty związane z konstrukcją nadbudowy oraz wyposażeniem - dostawa i montaż prefabrykatów oraz roboty związane z kanalizacją deszczową.

Wrzesień 2019

Wykonywane były roboty związane z konstrukcją nadbudowy, wyposażeniem – montaż pachołów, drabinek, krawężników, dostawa i montaż prefabrykatów oraz roboty związane z kanalizacją deszczową.

Październik 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze – wykopy robocze, roboty związane z konstrukcją nadbudowy, wyposażeniem – montaż pachołów, drabinek, krawężników, dostawa i montaż prefabrykatów. Ponadto realizowana była przebudowa gazociągu.

Listopad 2019

Wykonywane były roboty związane z konstrukcją nadbudowy, wyposażeniem – montaż pachołów, drabinek, krawężników, dostawa i montaż prefabrykatów. Ponadto realizowana była przebudowa gazociągu.

Grudzień 2019

Wykonywane były roboty kafarowe, roboty związane z konstrukcją nadbudowy, wyposażeniem oraz roboty elektryczne. W dniu 20 grudnia 2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych.

Styczeń 2020

W dniu 21 stycznia 2020 r. na placu budowy odbył się odbiór końcowy robót budowlanych.

Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Retmanów

Marzec 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze, roboty związane z transportem sprzętu oraz roboty pogłębiarskie.

Kwiecień 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz pogłębiarskie.

Maj 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze.

Czerwiec 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.

Nabrzeże Retmanów - oczyszczone nabrzeże

Lipiec 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.

Sierpień 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze, roboty kafarowe oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.

Nabrzeże Retmanów - roboty kafarowe

Wrzesień 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze.

Nabrzeże Retmanów - umocnienia stalowe
Nabrzeże Retmanów - roboty przygotowawcze

Październik 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz kafarowe i kotwienie konstrukcji.

Nabrzeże Retmanów - prace przygotowawcze
Nabrzeże Retmanów - prace kafarowe oraz kotwienie konstrukcji

Listopad 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz kafarowe i kotwienie konstrukcji.

Nabrzeże Retmanów - roboty przygotowawcze oraz kafarowe i kotwienie konstrukcji.

Grudzień 2018

Wykonywane były roboty przygotowawcze, roboty kafarowe oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.

Nabrzeże Retmanów

Styczeń 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze, roboty kafarowe oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.

Nabrzeże Retmanów - prace z użyciem dźwigu

Luty 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze, roboty kafarowe oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.

Nabrzeże Retmanów - szkielet zbrojenia stalowego

Marzec 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.

Nabrzeże Retmanów - konstrukcja nadbudowyNabrzeże Retmanów - ujęcie z lotu ptaka

Kwiecień 2019

Wykonywane były roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.

Maj 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze – demontaż rurociągów oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.

Czerwiec 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze – roboty ziemne i rozbiórka studni oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy i wyposażenia.

Lipiec 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze – wyrywanie pali drewnianych, roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy, prace związane z wyposażeniem – montaż belek i ram odbojowych, drabinek i włazów ratowniczych oraz wykonywane były prace związane kanalizacja deszczową.

Sierpień 2019

Wykonywane były roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy – betonowanie konstrukcji nadwodnych i zasypywanie wykopów, prace związane z wyposażeniem – montaż belek i ram odbojowych, drabinek i włazów ratowniczych, wykonywane były prace związane kanalizacja deszczową oraz podczyszczenie dna.

Wrzesień 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze – wyrywanie pali drewnianych oraz wydobycie i utylizacja odpadów komunalnych, roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy – zasypywanie wykopów, transport sprzętu pogłębiarskiego, wykonywane były roboty elektryczne.

Październik 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze utylizacja odpadów komunalnych, roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy – nawierzchnia tłucznia kamiennego.

Listopad 2019

W dniu 29 listopada 2019 na placu budowy odbył się odbiór końcowy robót budowlanych.

Przebudowa nabrzeża Polski Hak w Gdańsku

Październik - Grudzień 2019

Wykonywane były roboty przygotowawcze.

Styczeń 2020

Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz wykonano zabezpieczenie drzew rosnących na krawędzi istniejącego nabrzeża.

Luty 2020

Wykonywane były roboty przygotowawcze.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
  tel. (58) 355-33-33
  fax. (58) 620-67-43
 2. Andrzej Małkiewicz - Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego
  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  e-mail: andrzej.malkiewicz@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 34 60
  fax. 58 661 66 56
 3. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43
 4. Agnieszka Baranow - Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-84
  fax. (58) 620-67-43

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/