Fundusze europejskie

Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego

 • 9 września 2015
 • Karolina Dołhy
Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Opis Projektu

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Projekt "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego" jest częścią przedsięwzięcia „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I-III”. Całe przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania:

 • Etap I: Rozbudowa Obrotnicy nr 2 z przebudową Nb. Gościnnego
 • Etap II – Pogłębienie toru podejściowego do Portu Gdynia
 • Etap III – Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia

Zgodnie z Porozumieniem w sprawie określenia zasad współpracy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni przy realizacji projektu „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I-III” z dnia 8 sierpnia 2014 r. projekt będzie realizowany na zasadach współpracy przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni będzie beneficjentem tylko jednego z etapów projektu, tj. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”.

Pozostałe etapy projektu zrealizuje Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zakres projektu „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” obejmuje:

 • pogłębianie toru podejściowego do Portu Gdynia do rzędnej - 17,00 m (do główek falochronu);
 • poszerzenie toru podejściowego do 280 m (na długości 3714 m);
 • zabezpieczenie trasy światłowodu na projektowanej szerokości toru podejściowego;
 • zabezpieczenie/przebudowa wejścia do portu z pozostawieniem szerokości wejścia głównego 140 m.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych śródlądową droga morską.

28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-9/16-00_P.

Podpisanie umowy tor Gdynia CUPT

23 lipca 2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0083/19-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość projektu wynosi: 77 100 000,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 65 532 829,54 PLN.

27 października 2021 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni zawarty został aneks nr POIS.03.02.00-00-0083/19-01 do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0083/19-00. Zgodnie z podpisanym aneksem całkowita wartość projektu wynosi 126 965 798,95 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 107 904 065,97 PLN.
Okres realizacji projektu: 31 sierpnia 2023 r.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie na stronie POIS pois.gov.pl
Informacja CUPT o podpisaniu umowy o dofinansowanie w serwisie cupt.gov.pl

Przetargi

 1. W dniu 9 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  W dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 15 czerwca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 23 lipca 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą – Wuprohyd Sp. z o.o., ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia. Wartość podpisanej umowy wynosi 239 850,00 złotych brutto.
 2. W dniu 25 kwietnia 2019 r. zostało wysłane zapytanie ofertowe na Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” do pięciu wykonawców. Wpłynęły dwie oferty.
  W dniu 13 maja 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 20 maja 2019 r. zawarto umowę z konsorcjum firm: Doradztwo Gospodarcze Mariusz Krawczak ul. Sucharskiego 15D/3, 81-157 Gdynia oraz P.U. „FOCUS P” Julita Pawłowska,
  ul. Tatrzańska 5, 81-814 Sopot. Wartość podpisanej umowy wynosi 33 195,24 złotych brutto.
 3. W dniu 18 listopada 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  W dniu 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 26 lutego 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 16 czerwca 2020 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 23 lipca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 18 września 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 14 października 2020 r. zawarto umowę z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk
  oraz Geo Ingenieurservice Polska Sp. z o.o., ul. Słowackiego 56/10, 81-392 Gdynia.
  Wartość podpisanej umowy wynosi 458 790,00 złotych brutto.
 4. W dniu 31 lipca 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia.
  Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”.
  Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  W dniu 31 sierpnia 2020 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – trzech wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 1 października 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 10 listopada 2020 r. zawarto umowę z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Wartość podpisanej umowy wynosi 342 186,00 złotych brutto.
 5. W dniu 12 kwietnia 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 1 lipca 2021 r. odbyło się otwarcie ofert - czterech wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 15 listopada 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Realizacja

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Barbara Olczyk – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
  e-mail: dyrinwest@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 34 01
  fax. 58 620 17 31
 3. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43
 4. Milena Czoska, Starszy Specjalista
  e-mail: milena.czoska@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 85
  fax. 58 620 67 43

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020: www.pois.gov.pl

Pliki do pobrania

 • 1. Plakat informacyjny

  • Plik pdf
  • 191.71 Kb