Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Plany morskie

Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego

 • 26 listopada 2020
 • Agnieszka Cwilewicz
PZP ZWI - Zakres
PZP ZWI - Zakres

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmian.)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego.

Wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni. Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36).

Wykaz będzie dostępny do dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko.

Logo POWER

Pliki do pobrania

 • 1. Ogłoszenie o wyłożeniu wykazu uwag i wniosków (PZP ZWI)

  • Plik pdf
  • 57.95 Kb
 • 2. Wykaz uwag i wniosków (PZP ZWI)

  • Plik pdf
  • 330.71 Kb