Plany morskie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Wiślanego

 • 17 lipca 2020
 • Agnieszka Cwilewicz
Mapa

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Projekt planu obejmie morskie wody wewnętrzne Zalewu Wiślanego zgodnie z załącznikiem mapowym.

Uwagi i wnioski do projektu planu można składać w terminie do dnia 16 września 2020 r :

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
 2. Treść wniosku lub uwagi,
 3. Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
 4. Uzasadnienie wniosku lub uwagi,
 5. Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy o obszarach morskich.

Uwagi i wnioski złożone do projektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej, mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Formularz do składania uwag i wniosków oraz mapa obrazująca obszar planu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl.

Logo PO WER

Pliki do pobrania

 • 1. Ogłoszenie

  • Plik pdf
  • 64.06 Kb
 • 2. Załącznik mapowy

  • Plik png
  • 3.60 Mb
 • 3. Formularz wniosku do planu

  • Plik docx
  • 32.98 Kb