Plany morskie

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • 25 października 2021
 • Agnieszka Cwilewicz
fragment planu zagospodarowania Zalewu Wiślanego
fragment planu zagospodarowania Zalewu Wiślanego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś jest dostępny do publicznego wglądu w terminie od 25 października 2021 r. do 7 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl (dokumentacja poniżej).

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również - ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim o godz. 11.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 5 listopada 2021 r.

logotypy UE

Pliki do pobrania

 • 1. Projekt planu, w tym projekt rozporzadzenia, załączniki 1, 2, OSR, uzasadnienie

  • Plik zip
  • 3.71 Mb
 • 2. Projekt planu - załącznik 3 - uzasadnienie do rozstrzygniec szczegolowych

  • Plik pdf
  • 289.90 Kb
 • 3. Projekt planu - załącznik 3 - Rysunek Uwarunkowan A1

  • Plik png
  • 30.43 Mb
 • 4. Projekt planu - załącznik 3 - Rysunek Uwarunkowan A2

  • Plik png
  • 22.48 Mb
 • 5. Projekt planu - załącznik 4 - rysunek planu A1

  • Plik png
  • 28.94 Mb
 • 6. Projekt planu - załącznik 4 - rysunek planu A2

  • Plik png
  • 21.53 Mb
 • 7. Prognoza do projektu planu

  • Plik pdf
  • 9.88 Mb
 • 8. Wykaz uwag i wniosków do planu

  • Plik docx
  • 111.15 Kb