Plany morskie

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą ooś

 • 29 marca 2022
 • Agnieszka Cwilewicz

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 457) zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z .2021 r. poz. 2373 z późn. zmian) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś jest dostępny do publicznego wglądu w terminie od 29 marca 2022 r. do 11 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 39 lub 58 355 34 37) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 11go maja 2022 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również - ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 11.00. Zgłoszenia wraz z podaniem adresu mailowego uczestników, należy przesłać do dnia 05.04.2022r. na adres planymorskie@umgdy.gov.pl .

logotypy UE

Pliki do pobrania

 • 1. Projekt planu

  • Plik zip
  • 29.52 Mb
 • 2. Prognoza OOŚ - tekst, załącznik 3, waloryzacja

  • Plik zip
  • 14.85 Mb
 • 3. Prognoza OOŚ - załącznik 1

  • Plik pdf
  • 43.82 Mb
 • 4. Prognoza OOŚ - załącznik 2

  • Plik pdf
  • 48.66 Mb
 • 5. Wykaz wniosków

  • Plik pdf
  • 881.60 Kb
 • 6. Formularz uwg

  • Plik docx
  • 70.32 Kb