Plany morskie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

 • 10 września 2021
 • Agnieszka Cwilewicz
Mapa z granicami projektu planu

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmian.)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby.

Wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni. Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36).

Wykaz będzie dostępny do dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko.

logotypy UE

Pliki do pobrania

 • 1. Ogłoszenie o wyłożeniu wykazu wniosków

  • Plik pdf
  • 54.81 Kb
 • 2. Wykaz wniosków

  • Plik pdf
  • 827.97 Kb