Plany morskie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

 • 14 stycznia 2021
 • Agnieszka Cwilewicz
PZP LJW - Mapa

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Projekt planu obejmie akweny przyległe do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby zgodnie z załącznikiem mapowym.

Uwagi i wnioski do projektu planu można składać w terminie do dnia 16 marca 2021 r :

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl.

Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
 2. Treść wniosku lub uwagi,
 3. Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
 4. Uzasadnienie wniosku lub uwagi,
 5. Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy o obszarach morskich.

Uwagi i wnioski złożone do projektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej, mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Formularz do składania uwag i wniosków oraz mapa obrazująca obszar planu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl.

Logo POWER

Pliki do pobrania

 • 1. Ogłoszenie

  • Plik pdf
  • 70.69 Kb
 • 2. Załącznik mapowy

  • Plik png
  • 915.15 Kb
 • 3. Formularz wniosku do planu

  • Plik docx
  • 31.79 Kb