Plany morskie

Sprostowanie ogłoszenia w zakresie obszaru objętego projektem planu

 • 14 kwietnia 2021
 • Agnieszka Cwilewicz

 

Załącznik mapowy

Sprostowanie ogłoszenia

w zakresie obszaru objętego projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu

W dniu 14go stycznia 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że załącznik mapowy obrazujący obszar planu został skorygowany.

W związku z powyższym uwagi i wnioski do projektu planu, w odniesieniu do akwenów nie ujętych w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowego projektu planu z dnia 14go stycznia 2021 r., można składać w terminie do dnia 14go czerwca 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
 2. Treść wniosku lub uwagi,
 3. Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
 4. Uzasadnienie wniosku lub uwagi
 5. Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Uwagi i wnioski złożone do projektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Formularz do układania uwag i wniosków oraz skorygowana mapa obrazująca obszar planu (załącznik mapowy) dostępne są poniżej.

Pliki do pobrania

 • 1. Sprostowanie ogloszenia

  • Plik pdf
  • 78.57 Kb
 • 2. Załącznik mapowy

  • Plik png
  • 890.74 Kb
 • 3. Formularz wniosku do planu

  • Plik docx
  • 32.98 Kb