Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Plany morskie

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni

 • 22 czerwca 2021
 • Agnieszka Cwilewicz
rysunek planu GDY

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 22go czerwca 2021 r. do 5go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 5go sierpnia 2021 r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
  3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również - ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r. w Zarządzie Portu Morskiego Gdynia S.A. (ul. Rotterdamska 9) o godz. 10.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 1go lipca 2021 r.

logotypy

 

Pliki do pobrania

 • 1. Projekt planu GDY v.1

  • Plik zip
  • 16.28 Mb
 • 2. Prognoza do projketu planu GDY v.1

  • Plik zip
  • 11.41 Mb
 • 3. PZP_GDY_Wykaz_wnioskow

  • Plik docx
  • 88.20 Kb