Fundusze europejskie

Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej

 • 16 września 2014
 • admin
Banner informacji o dofinansowaniu wraz z logami Infrastruktura i Środowisko i Unia Europejska

Projekt nr POIS.05.03.00-00-281/10 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dobiegły końca prace nad realizacją projektu. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie przejawiające się aktywnym udziałem w spotkaniach oraz przesyłaniem licznych uwag do opracowywanej dokumentacji.

W terminie do końca czerwca 2015r. ostateczne wersje projektów planów zostaną przekazane do Ministra Środowiska, który zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody, odpowiada za ustanowienie planów ochrony w drodze rozporządzeń. Wydanie rozporządzeń będzie poprzedzone formalnymi konsultacjami społecznymi, przeprowadzanymi przez Ministerstwo Środowiska.

W związku z powyższym przekazujemy do publicznej wiadomości treść opracowanych dokumentów:

 • Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000: PLH Zatoka Pucka i Półwysep Helski; PLB Zatoka Pucka; PLH Ostoja w Ujściu Wisły; PLB Ujście Wisły (stan na czerwiec 2015);
 • Programy zarządzania dla rejonów: Ujście Wisły, Zatoka Pucka;
 • Mapy i bazę danych GIS do w/w dokumentów.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wyraża zgodę na wykorzystywanie opublikowanych materiałów po uprzednim powiadomieniu o takim zamiarze, zakresie wykorzystania i pod warunkiem przywołania źródła oraz wskazania odnośnika do strony internetowej Urzędu skąd wykorzystane dane pochodzą. Powiadomienie należy przysłać na adres Urzędu niezwłocznie.

Rejon Zatoki Puckiej

Materiały kartograficzne w serwisie sipam.gov.pl

Rejon Ujścia Wisły

Materiały kartograficzne w serwisie sipam.gov.pl

Informacja - czerwiec 2015

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi treści zapisów przygotowywanych planów ochrony dla Zatoki Puckiej, Ujścia Wisły i Zalewu Wiślanego pragniemy poinformować, że Instytut Morski, wyłoniony w przetargu Wykonawca projektu pod nazwą „Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego” złożył do Urzędu Morskiego w Gdyni propozycje zapisów projektów planów ochrony i programów zarządzania. Podlegają one obecnie analizie. Obszerność dokumentacji, szeroki zakres merytoryczno-prawny oraz potrzeba ustaleń odpowiedzialności za poszczególne działania z innymi instytucjami spowodowały, że wystąpiliśmy do CKPŚ (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) o przedłużenie terminu realizacji projektu. Planujemy obecnie, iż przedmiotowe plany zostaną przekazane Ministerstwu Środowiska do końca I kwartału 2015r. W tym samym czasie zostaną one również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone przez Ministerstwo Środowiska wraz z całym procesem legislacyjnym. O czasie przekazania projektu do MŚ poinformujemy wszystkich Państwa drogą mailową oraz zamieścimy informację i samą propozycję zapisów planu na naszej stronie internetowej.
Wraz z treścią ostatecznej wersji projektów planów zamieszczone zostanie również zestawienie wszystkich uwag przekazanych przez interesariuszy w okresie opracowywania projektów planów.
Dziękujemy Wszystkim, który przekazali swoje uwagi w procesie opracowywania powyższych projektów i podzielili się swoją wiedzą.

W związku z realizacją projektu na plany ochrony obszarów Natura 2000 zamieszczamy do publicznej wiadomości zbiorcze sprawozdania z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) dla obszarów:

 • Zatoka Pucka PLB220005
 • Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032
 • Ujście Wisły PLB220004
 • Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044

Pliki do pobrania

 • 1. Rozporządzenie w sprawie planu ochrony dla obszaru PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski

  • Plik pdf
  • 3.66 Mb
 • 2. Rozporządzenie w sprawie planu ochrony dla obszaru PLB 220005 Zatoka Pucka

  • Plik pdf
  • 4.07 Mb
 • 3. Program zarządzania dla rejonu Zatoki Puckiej

  • Plik pdf
  • 10.69 Mb
 • 4. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych dla obszaru PLH 220032 Zatoka Pucka I Półwysep Helski

  • Plik pdf
  • 14.64 Mb
 • 5. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych dla obszaru PLB 220005 Zatoka Pucka

  • Plik pdf
  • 17.47 Mb
 • 6. Metodyki oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w rejonie Zatoki Puckiej i Ujścia Wisły

  • Plik pdf
  • 1.25 Mb
 • 7. Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych

  • Plik pdf
  • 619.36 Kb
 • 8. Załączniki do raportu

  • Plik zip
  • 280.21 Mb
 • IOW_09_POIS_ROZPORZADZENIE_PLH_OUW.pdf

  • Plik pdf
  • 1.22 Mb
 • 10. Rozporządzenie w sprawie planu ochrony dla obszaru PLH 220044 Ostoja w Ujściu Wisły

  • Plik pdf
  • 1.33 Mb
 • 11. Rozporządzenie w sprawie planów ochrony dla obszaru PLB 220004 Ujście Wisły

  • Plik pdf
  • 6.20 Mb
 • 12. Program zarządzania dla rejonu Ujścia Wisły

  • Plik pdf
  • 8.30 Mb
 • 13. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych dla obszaru PLH 220044 Ostoja w Ujściu Wisły

  • Plik pdf
  • 6.51 Mb
 • 14. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych dla obszaru PLB 220004 Ujście Wisły

  • Plik pdf
  • 1.25 Mb
 • 15. Metodyki oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w rejonie Zatoki Puckiej i Ujścia Wisły

  • Plik pdf
  • 571.83 Kb
 • 16. Załączniki do raportu

  • Plik 7z
  • 39.79 Mb
 • 17. Zatoka Pucka PLB220005 ZP 9.04

  • Plik pdf
  • 15.42 Mb
 • 18. Zatoka Pucka PLB220005 Załącznik II Baza pokarmowa dla ptaków

  • Plik pdf
  • 1.07 Mb
 • 19. Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 ZPIPH 9.04

  • Plik pdf
  • 13.10 Mb
 • 20. Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 Załącznik II - karty obserwacji siedlisk

  • Plik pdf
  • 2.77 Mb
 • 21. Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 Załącznik III Operat z wizji terenowej ZPPH

  • Plik pdf
  • 1.57 Mb
 • 22. Ujście Wisły PLB220004 UW 9.04

  • Plik pdf
  • 5.37 Mb
 • 23. Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044 OUW 09.04

  • Plik pdf
  • 7.04 Mb
 • 24. Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044 Załącznik II Operat z wizji terenowej OUW

  • Plik pdf
  • 654.93 Kb
 • 25. Zagrożenia dla przedmiotów ochrony

  • Plik pdf
  • 662.12 Kb