Plany morskie

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gdańskiej

  • 13 maja 2021
  • Agnieszka Cwilewicz
Mapa

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś.

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmian) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 28 maja 2021 r. do 9 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 9 lipca 2021 r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
  3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również - ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. w Gdyni (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

Logo POWER

Pliki do pobrania

  • 1. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gdańskiej

    • Plik pdf
    • 66.78 Kb